Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

Грошовий доход РИНОК ПРОДУКТІВ Споживчі витрати

Кругообіг ресурсів,продукту і доходів в системі змішаної

економіки(В.М.Ковальчук"Макроекономіка"с.51-53).

4.4.4. В командно-адміністративній економічній системі,де дер-

жава "замикає на собі"усі функціїї економічного регулювання,

повністю контролює і спрямовує через плановий механізм потоки

продукту,ресурсів і доходу в економічному кругообігу.

Суб'єкти такої е.с. принципово відрізняюються від

суб'єктів ринкової економіки.Домашні господарства не є влас-

никами виробничих ресурсів(окрім праці),їх доходи визнача-

ються лише заробітною платою,яка не є ринковою ціною праці,а

визначається суб'єктивно,через систему планових нормативів.

Підприємства функціонують в системі державної власності,тому

не володіють свободою економічного вибору.Ринок не є регуля-

тором потоків ресурсів і продуктів,адже ціноутворення

здійснюється не у відповідності з попитом і пропозицією,а че-

рез відповідні державні органи.

Таким чином економічна система - це система регулювання

потоків ресурсів,продуктів і доходів,що циркулюють через сфе-

ри виробництва,розподілу,обміну і споживання між суб'єктами

економіки і грунтується на певних відносинах власності,які

визначають технологічну і організаційну структуру суспільного

виробництва.

Основні положення і висновки.

1. Об'єктом вивчення макроекономіки є економічна система.

2. Існують економічні системи різних типів: ринкова,планова,

змішана економіка іперехідні економічні системи.

3. Виробництво,реалізація(розподіл і обмін) і споживання

суспільного продукту - основні сфери економічної системи.

4. Економічна система - саморегульована система,але в сучас-

них умовах вимагає додаткового регулювання з боку

держави.

5. Регулювання ринкової економічної системи відбувається

через ринок. Розрізняють ринок ресурсів і ринок продуктів,

які виконують різні функції в регулюванні потоків

ресурсів,продукту і доходів.

6. Суб'єкти економічної системи - фірми, домашні господарства

і держава. Їх взаємодія на ринку ресурсів і ринку про-

дуктів утворює кругообіг ресурсів,продукту і доходів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Держава в системі макроекономічного регулювання

План. Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку. Кейнсіанська теорія як теоретичні база державного регулювання економіки. Альтернативні макроекономічні теорії. 1. Макроекономіка як наука є теоретичною базою економічної політики держави. Але її практичне застосування ускладнюється тим, що вона представлена великою сукупністю конкуруючих між собою теоретичних доктрин. Кожна з них по-різному уявляє механізм функціонування економіки з ринковими відносинами і, в першу чергу, по-різному вбачає ...

Методика формування цін

Існують різні способи ціноутворення. В маленьких фірмах (як, доречі, і в умовах диктату централізованої влади) ціни встановлюються часто керуючими вказівками через голови спеціалістів по маркетингу. У великих—навпаки, регіональними керівниками, а також відповідаючими за окремі групи промислових товарів, але також без залучення маркетингової служби; при цьому центральне керівництво фірми визначає лише найбільш загальні задачі та стратегію ціноутворення. У галузях, де ціна є визначаючим фактором ( аерокосмічної, ...

Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники

Динаміка макроекономічних індикаторів у 2002 р. (табл. 1) була позитивною, але приблизно вдвічі уповільнилася порівняно з 2001 р. За попередньою оцінкою Держкомстату, реальне зростання ВВП становило 4,1% . Така динаміка є цілком природною, оскільки утримувати високі (9–10%) показники збільшення ВВП, якими ознаменувався 2001 р., вкрай складно. Щоправда, досвід деяких країн Південно-Східної Азії протягом 60–80-х років минулого сторіччя свідчить про таку можливість, але для цього необхідно невпинне потужне зростання, ...