Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

національного доходу, рівень зайнятості, ставка реальної за-

робітної плати, реальна ставка процента, рівень цін).

Функціональні зв'язки між ендогенними параметрами мають

таку класифікацію:

1. Поведінкові функції виражають переваги, які склалися в

суспільстві.Прикладом може бути функція споживання домашніх

господарств від доходу:

С = C(Y).

2. Технічні функції характеризують технічну залежність. Нап-

риклад, виробнича функція:

Q = f(Х1, X2 ,...., XN ).

3. Інституціональні функції зображають інституціонально уста-

новлені залежності між параметрами моделі.Наприклад, сума по-

даткових надходжень (T) є функцією від доходу (Y) та подат-

кової ставки Т(Y), яку встановлює відповідний інститут:

Т=f(T(Y),Y).

4. Дефініційні функції виражають залежності які виходять з

означення економічних явищ. Наприклад, сукупний попит на рин-

ку благ (Y) складається із споживчого попиту домашніх гос-

подарств(C),інвестиційного попиту підприємницького сек-

тора(I), витрат держави (G) та закордону (E):

Y=C+I+G+E.

Макроекономічні моделі поділяються на динамічні та ста-

тистичні. Статистичні моделі фіксують економічний процес на

початку та в кінці певного періоду і не зображають перехід

від одного стану до іншого. Динамічні моделі зображають еко-

номічні процеси з урахуванням фактора часу.

3. Функціональне призначення М. випливає із її предмету. До

основних функцій М. слід віднести: теоретичну або пізнавальну

(дослідження економічної системи та її агрегатів, побудова

моделей цих процесів); виховну (виховання макроекономічного

мислення); прогностичну(прогнозування розвитку економічної

системи); практичну(розробку рекомендацій для державної пол-

ітики і створення конкретних макроекономічних моделей); мето-

дологічну(М. як складова економічної теорії є теоретичним

фундаментом для цілого ряду економічних наук і навчальних

дисциплін).

Теоретична М. - одна із базових економічних наук в струк-

турі економічної теорії, або " економікс". Окрім неї в "еко-

номікс" виділяють політичну економію, теоретичну мікро-

економіку.

М. в комлексі "економікс" є теоретичним фундаментом для

цілої системи економічних наук. М. як наука фундаментальна

разом з іншими теоретичними дисциплінами започатковує вив-

чення системи економічних наук.

4. Економічна система в цілому є об'єктом виввчення М.. Тому

важливо визначити суть і структуру економічної системи(е.с.).

Існування і розвиток людини і суспільства неможливо уяви-

ти без економіки. Економіка утворює ту сферу людської дія-

льності, в якій відбувається створення життєвих благ, їх роз-

поділ, обмін і споживання. В основі розвитку людської циві-

лізації лежить виробництво матеріальних і духовних благ,

культурних цінностей, без яких життя суспільства немислеме.

В процесі виробництва, а також роподілу, обміну і спожи-

вання життєвих благ між її учасниками виникають певні відно-

сини, які назвали економічними відносинами. Економічні відно-

сини поділяються на соціально-економічні і орган-

ізаційно-економічні.

Соціально-економічні відносини - це відносини між людьми

з приводу привласнення засобів виробництва і продукту

праці, тобто вони є відносинами власності. Суть соц-

іально-економічних відносин проявляється у власності, а па-

нуючий тип(форма) власності визначає тип соц-

іально-економічних відносин,а через них - тип економіки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Динаміка норм банківських резервів в Україні

ЗМІСТ : Вступ.........................................................................................................................3 Розділ І. Грошово-кредитна політика держави Суть, мета та роль грошово-кредитної політики.............................5 Центральний банк – головний суб’єкт грошово-кредитної політики.........................................................................................................11 Норма обов’язкових банківських резервів як інструмент грошово-кредитної ...

Банки та їх роль в економіці

План 1. Походження і функції банків 2. Роль комерційних банків в економіці 3. Використана література 1. Походження і функції банків Банки як основа кредитної системи виступають головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Виникнення і розвиток банків був об’єктивно зумовлений еволюцією кредитних відносин та став важливим етапом на шляху економічного прогресу суспільства. Зародження банківської справи припадає ще на рабовласницький період, коли виникають лихварство та ...

Відносини власності

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи 1.1 Структура власності її походження і рух 5 1.2 Юридична форма власності 8 1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11 РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація 2.1 Типи, форми і види власності 16 2.2 Підприємство в економічній системі власності 19 2.3 Трансформація форм власності в Україні 23 РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні 3.1 Приватизація державного майна в Україні 29 3.2 Основні напрями ...