Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

і державного регулювання таке,що останнє існує як засіб за-

безпечення свободи дії першого,а його розвиток диктується

потребами ринку.

Отже,змішана економіка - це регульована ринкова економ-

іка.Це - сучасна ринкова економіка.

Шлях України до ринкової системи господарювання лежить

через економіку перехідного типу,яка має риси планової сис-

теми,яка поступово відмирає,і риси змішаної економіки,що бу-

дуть проявлятись все більш рельєфно.Але.........

4.2.Будь-яка е.с. виконує кілька функцій:виробництво,розподіл

і обмін,споживання суспільного продукту,регулювання як самої

системи в цілому,так її складових.Через вироб-

ництво,розподіл,обмін і споживання здійснюється фун-

кціювання е.с.,її відтворення.

Для здійснення процесу виробництва необхідно мати певні

виробничі ресурси. До них відносять: природні ресур-

си(землю), засоби виробництва(капітал),працю(робочу силу)і

підприємництво.(Ковальчук В.М."Макроекономіка"с.20-22). Слід

підкреслити, що виробничі ресурси(чинники суспільного вироб-

ництва) - лише потенційні джерела вироблення продукту. В без-

посередньому процесі виробництва вони поєднуються,стаючи в

цій єдності прямими джерелами благ.

4.2.2.Технологія виробництва в економічному розумінні є спо-

собом поєднання матеріально-речового і особистого чинників

виробництва вєдиному процесі з метою виготовлення необхідних

життєвих благ.Технологічний спосіб поєднання факторів вироб-

ництва постійно розвивається,проходячи через багато

етапів.Він характеризує еволюцію економічної системи.Існуючі

стадії розвитку е.с. називають технологічними способами ви-

робництва.

Технологічні способи виробництва(Поняття технологічних

способів виробництва було введено в науку К. Мар-

ксом.т.50,с.89-90.)відрізняють різні стадії розвитку е.с. за

такими показниками:

- рівень розвитку продуктивних сил,тобто рівнем засобів і

предметів праці,робочої сили,технологій;

- рівень розвитку організаційно-економічних відносин,тобто

глибиною поділу і спеціалізації праці,масштабами її ко-

операції і комбінування,розвитком організаційних структур;

- форми власності засобів виробництв;

- зміни в економічному механізмі регулювання.

Розрізняють три типи технологічних способів виробницт-

ва: доіндустріальний (традиційна аграрна економіка), індуст-

ріальний і постіндустріальний.(В.М.Ковальчук"М."с.23-25)

В процесі розвитку е.с. технологічний прогрес веде до

зростання її ефективності(збільшення корисної віддачі вироб-

ничих ресурсів). Розгляд технологічного способу поєднання

факторів виробництва,що знаходиться в основі їх ефектив-

ності, дає змогу сформулювати закон спадної віддачі (відк-

риття якого веде походження з досліджень Т.Мальтуса - відомо-

го англійського економіста початку 19ст.).

Його суть полягає в тому,що кожний додатковий приріст

одного з виробничих ресурсів при незмінному обсязі інших веде

до зменшення приросту продукту.Графічно це відображає крива А

на рис.1(де y - обсяг продукту,х - обсяг виробничих ре-

сурсів).

Спадний приріст продукту викликається тим,

що зростаючий обсяг кожного зчинників(ресур-

сів)виробництва з'єднується з фіксованим об-

y B сягом інших факорів.Однак це зовсім не озна-

чає,що крива А залишаться незмінною.Під дією

технологічного прогресу можливе встановлення

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Модель економічної рівноваги

План. 1. Модель “витрати-випуск”. 2. Модель “вилучення-інєкції”. Відзначимо, що об’єктом макроекономічного аналізу в даній темі є приватний сектор економіки, тобто економіка без участі держави, а сукупні витрати без державних закупок. Крім того, приватний сектор розглядатиметься в межах економіки закритого типу, тобто виходячи із тимчасового припущення, що чистий експорт дорівнює нулю. За цих умов ВВП = СВ+ВІ, в той час коли нам відомо, що сукупні витрати (СуВ) включають чотири компоненти: споживчі витрати (СВ), валові ...

Механізми захисту та підтримки конкуренції

Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення рівних можливостей для суб'єктів господарської діяльності, а також їх конкуренцію, під якою розуміється змагальність суб'єктів господарювання, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач. З конкуренції, що існує в умовах розвинених товарно-грошових відносин, виростає класична монополія. ...

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

1.Предмет макроекономіки. 2.Методи макроекономічного аналізу. 3.Функції макроекономіки. 4.Об'єкт макроекономічного аналізу - економічна система. 4.1.Поняття економічної системи та її типів. 4.2.Функціювання економічної системи. 4.2.1.Суспільне виробництво та його чинники. 4.2.2.Технологічний спосіб поєднання виробничих ресурсів. 4.2.3.Процес реалізації в економічній системі. 4.2.4.Процес споживання, відтворення економічної системи. 4.2.5.Регулювання макроекономічної системи. 4.3.Ринок як елемент економічної системи. ...