Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

і державного регулювання таке,що останнє існує як засіб за-

безпечення свободи дії першого,а його розвиток диктується

потребами ринку.

Отже,змішана економіка - це регульована ринкова економ-

іка.Це - сучасна ринкова економіка.

Шлях України до ринкової системи господарювання лежить

через економіку перехідного типу,яка має риси планової сис-

теми,яка поступово відмирає,і риси змішаної економіки,що бу-

дуть проявлятись все більш рельєфно.Але.........

4.2.Будь-яка е.с. виконує кілька функцій:виробництво,розподіл

і обмін,споживання суспільного продукту,регулювання як самої

системи в цілому,так її складових.Через вироб-

ництво,розподіл,обмін і споживання здійснюється фун-

кціювання е.с.,її відтворення.

Для здійснення процесу виробництва необхідно мати певні

виробничі ресурси. До них відносять: природні ресур-

си(землю), засоби виробництва(капітал),працю(робочу силу)і

підприємництво.(Ковальчук В.М."Макроекономіка"с.20-22). Слід

підкреслити, що виробничі ресурси(чинники суспільного вироб-

ництва) - лише потенційні джерела вироблення продукту. В без-

посередньому процесі виробництва вони поєднуються,стаючи в

цій єдності прямими джерелами благ.

4.2.2.Технологія виробництва в економічному розумінні є спо-

собом поєднання матеріально-речового і особистого чинників

виробництва вєдиному процесі з метою виготовлення необхідних

життєвих благ.Технологічний спосіб поєднання факторів вироб-

ництва постійно розвивається,проходячи через багато

етапів.Він характеризує еволюцію економічної системи.Існуючі

стадії розвитку е.с. називають технологічними способами ви-

робництва.

Технологічні способи виробництва(Поняття технологічних

способів виробництва було введено в науку К. Мар-

ксом.т.50,с.89-90.)відрізняють різні стадії розвитку е.с. за

такими показниками:

- рівень розвитку продуктивних сил,тобто рівнем засобів і

предметів праці,робочої сили,технологій;

- рівень розвитку організаційно-економічних відносин,тобто

глибиною поділу і спеціалізації праці,масштабами її ко-

операції і комбінування,розвитком організаційних структур;

- форми власності засобів виробництв;

- зміни в економічному механізмі регулювання.

Розрізняють три типи технологічних способів виробницт-

ва: доіндустріальний (традиційна аграрна економіка), індуст-

ріальний і постіндустріальний.(В.М.Ковальчук"М."с.23-25)

В процесі розвитку е.с. технологічний прогрес веде до

зростання її ефективності(збільшення корисної віддачі вироб-

ничих ресурсів). Розгляд технологічного способу поєднання

факторів виробництва,що знаходиться в основі їх ефектив-

ності, дає змогу сформулювати закон спадної віддачі (відк-

риття якого веде походження з досліджень Т.Мальтуса - відомо-

го англійського економіста початку 19ст.).

Його суть полягає в тому,що кожний додатковий приріст

одного з виробничих ресурсів при незмінному обсязі інших веде

до зменшення приросту продукту.Графічно це відображає крива А

на рис.1(де y - обсяг продукту,х - обсяг виробничих ре-

сурсів).

Спадний приріст продукту викликається тим,

що зростаючий обсяг кожного зчинників(ресур-

сів)виробництва з'єднується з фіксованим об-

y B сягом інших факорів.Однак це зовсім не озна-

чає,що крива А залишаться незмінною.Під дією

технологічного прогресу можливе встановлення

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Податкова система, її функції та сучасні проблеми

ЗМІСТ Вступ …………………………………………………………. 3 2.“Реформування податкової системи в її переорієнтації із суто фіскальних цілей на регулюючі” П л а н: 1) Суть та функції податків ……………………………….. 6 Податкова система , її принципи побудови та призначення…………………………………………. …... 8 Бюджетно-податкова політика ………………………...10 Використання економічних мультиплікаторів для прогнозування та регулювання економічних явищ …16 Реформування податкової системи.Зростання ролі податків як регулятора економіки……………………. 30 Вплив економічної кризи України ...

Відносини власності

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Відносини власності, як основа економічної системи 1.1 Структура власності її походження і рух 5 1.2 Юридична форма власності 8 1.3 Відносини власності у змішаній економічній системі 11 РОЗДІЛ 2 Форми власності та їх трансформація 2.1 Типи, форми і види власності 16 2.2 Підприємство в економічній системі власності 19 2.3 Трансформація форм власності в Україні 23 РОЗДІЛ 3 Роздержавлення та приватизація в Україні 3.1 Приватизація державного майна в Україні 29 3.2 Основні напрями ...

Державний бюджет України

Зміст Вступ 2 I. Державний бюджет України 3 II. Бюджетний прогрес 6 2.1. Податки та їх види: 7 III. Видатки державного бюджету і його види 10 3.1. Державний бюджет України передбачає видатки на: 12 IV. Бюджетне фінансування. Форми та методи бюджетного фінансування 18 Висновок 24 Список використаної літератури 25 Вступ Розвиток суспільне—економічних відносин в Україні під­тверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи. ...