Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

A нової відповідності між у і х при х,х,х,...

х = const(криваВ).При цьому дія закону прояв-

ляється на новому якісному рівні.Закон спад-

ної віддачі не діє лише при паралельному зро-

станні обсягу усіх чинників(ресурсів) вироб -

ництва через економію на масштабах виробниц-

O x тва.

Рис.1.Закон спадної

віддачі.

4.2.3. Створений у процесі виробництва продукт поступає у ін-

шу сферу е.с. - сферу реалізації, де здійснюється його розпо-

діл і обмін.

В процесі розподілу вироблений продукт спрямовується на

виробниче і невиробниче використання. З точки зору матері-

ального результату,продукт складається з засобів праці, пре-

дметів праці і предметів особистого споживання. Вироблені за-

соби праці через виробничі інвестиції розподіляються між сек-

торами економіки,що,у свою чергу,випускають засоби праці,а

також створюють предмети праці і предмети споживання.Між тими

ж секторами економіки розподіляються вироблені предмети

праці(сировина).

Розподіл засобів і предметів праці міститься в самому ви-

робництві і визначає його структуру.

Предмети особистого споживання розподіляються між

працівниками зайнятих у виробництві засобів праці,предметів

праці і предметів споживання,і споживаються ними,а також чле-

нами їх сім'ї.

Вироблений продукт,який розглядається з точки зору його

вартості,покликаний у кожному секторі економіки компенсувати

витрати виробництва і забезпечити його розширення.Тому він

обов'язково повинен включати в себе вартість:1)спожитих пред-

метів праці(поточні матеріальні витрати);2)спожитих засобів

праці(амортизацію);3)необхідного продукту(який йде на особис-

те споживання і оцінюється через заробітну плату);

4)додаткового продукту(призначеного для розширення вироб-

ництва).

Між секторами економіки,які виробляють засоби праці,

предмети праці і предмети споживання,виникає обмін.Він пов'я-

зує між собою виробництво і розподіл,з одного боку,і спожи-

вання - з іншого,передбачаючи наявність зв'язків між вироб-

никами.

Пропорції процесу реалізації в умовах рин-

p AS AD кової е.с.регулюється законами попиту і

пропозиції,заслуга теоретичної розробки

яких належить А.Маршаллу - видатному англ.

економісту кінця 19- початку 20ст.

po Попит - це представлена на ринку потреба

в товарі при даній ціні, пропозиція - це

обсяг продукції, представленої ринку при

даній ціні.Графічно закон що пов'язує ціну

0 q0 q і обсяг продукції,відображено на рис.2.

Рис.2. Закон попиту і

пропозиції.

Крива АD відображає закон попиту, а крива AS - закон про-

позиції,Р - ціна (Р - ціна рівноваги),q - обсяг продукції(q -

обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції).Для кривої попиту(AD)

характерна зворотня залежність від ціни,для кривої пропозиції

(AS)- пряма.Через ціну ринкової рівноваги в процесі реалізації

продукту встановлюється рівновага між попитом і пропозицією.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Монополія і досконала конкуренція

ПЛАН ВСТУП Розділ 1. Основні причини виникнення та історичний розвиток монополії і конкуренції в господарському житті. Розділ 2. Основні форми, види та типи функціонування монополій. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції. Розділ 3. Досконала конкуренція – цивілізована форма боротьби за існування та підвищення ефективності виробництва. Розділ 4. Монополія і досконала конкуренція в господарській системі України. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Спосіб ринкової поведінки економічних суб’єктів ...

Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники

Динаміка макроекономічних індикаторів у 2002 р. (табл. 1) була позитивною, але приблизно вдвічі уповільнилася порівняно з 2001 р. За попередньою оцінкою Держкомстату, реальне зростання ВВП становило 4,1% . Така динаміка є цілком природною, оскільки утримувати високі (9–10%) показники збільшення ВВП, якими ознаменувався 2001 р., вкрай складно. Щоправда, досвід деяких країн Південно-Східної Азії протягом 60–80-х років минулого сторіччя свідчить про таку можливість, але для цього необхідно невпинне потужне зростання, ...

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

1.Предмет макроекономіки. 2.Методи макроекономічного аналізу. 3.Функції макроекономіки. 4.Об'єкт макроекономічного аналізу - економічна система. 4.1.Поняття економічної системи та її типів. 4.2.Функціювання економічної системи. 4.2.1.Суспільне виробництво та його чинники. 4.2.2.Технологічний спосіб поєднання виробничих ресурсів. 4.2.3.Процес реалізації в економічній системі. 4.2.4.Процес споживання, відтворення економічної системи. 4.2.5.Регулювання макроекономічної системи. 4.3.Ринок як елемент економічної системи. ...