Search:

Предмет, методи та функції макроекономіки. Економічна система

дана підсистема охоплює всю економіку і є макроекономічною.

4.2.5. Економіка - система саморегульована.В ній,як і у бу-

дь-якій саморегульованій системі,виділяються об'єкт регулю-

вання і регулятор.Об'єктом регулювання в е.с. є сфери еконо-

міки і зв'зки між ними,а регулятором - в залежності від типу

відносин власності може виступати ринок або держава.В рин-

ковій економіці регулятором є ринок,в коман-

дно-адміністративній - держава,в змішаній економіці - регульо-

ваний ринок з елементами державного втручання.Регулювання є

важливим елементом функціювання економіки і здійснюється че-

рез економічний механізм суспільства.

В основі регулювання ринкової економіки знаходиться ме-

ханізм ринку,що грунтується на досягненні рівноваги між попи-

том і пропозицією в умовах вільної конкуренції(стан ринку ха-

рактеризується об'єктивністю і стихійністю).Однак ринковий

механізм не здатен сам по собі задавати цілі регулювання і

потребує зміцнення регулюючим впливом держави.

Так виникає зворотній зв'язок процесу регулювання,який

здійснюється в два етапи: розробка програми регулювання і

власне процес регулювання.Етап розробки програми підводить

підсумок функціонування е.с. в минулому і включає формування

мети і цілей регулювання(пректування майбутнього е.с.).На

етапі власне регулювання відбувається реалізація,втілення

наміченої проекції в майбутнє.

Такий рух має планомірний характер,ринкова економіка

стає регульованою(регулюючий вплив держави).Із багатьох мож-

ливих варіантів регулятор відбирає найбільш оптимальний.

Економічній системі(е.с.) притаманні три типи регулюван-

ня: самозбереження,саморозвиток і самовідтворення.Перший із

них забезпечує цілістність системи і принципову можливість її

подальшого функціонування.Він передбачає,що під впливом зміни

зовнішніх умов система не виходить за велику кількість допус-

тимих значень своєї еволюції.

Саморозвиток системи також гарантує можливість її існу-

вання в иайбутньому,і водночас,дозволяє змінювати характер

цілостності.

Самовідтворення забезпечує набуття системою нових харак-

теристик і якостейпрдуктування нових систем(йдеться про фор-

мування відповідних економічних систем в інших країнах через

систему міжнародних зв'язків за зразком певної економічної

системи).

Об'єктивною основою регулювання сучасної ринкової еко-

номіки залишається ринок.

4.3. Ринок-ключовий елемент системи вільного підприємництва,де

він виконує роль об'ктивного регулятора; велике значення рин-

ку як регулятора економіки зберігається і в системі змішаної

економіки,де дія ринкового механізму доповнюється державним

регулюванням.Вкрай обмежене значення ринку в коман-

дно-адміністративній системі,де роль регулятора повністю пе-

реймає держава.

Ринок-це поняття,яке відображає процес взає-

модії(зіткнення)економічних потреб і інтересів суб'єктів гос-

подарської системи.Ринок є формою реалізації відносин товар-

ного виробництва,а в умовах ринкової економіки-формою ре-

алізації і відносин приватної власності через систему рин-

кової конкуренції.Отже,поняття "ринок" тотожне поняттю "рин-

кові відносини".

До умов існування ринку відносять:

-товарне виробництво;

-суспільний поділ праці;

-економічна відокремленість виробників, в основі якої знахо-

диться приватна власність на засоби виробництва.

До умов функціонування ринку належать:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники

Динаміка макроекономічних індикаторів у 2002 р. (табл. 1) була позитивною, але приблизно вдвічі уповільнилася порівняно з 2001 р. За попередньою оцінкою Держкомстату, реальне зростання ВВП становило 4,1% . Така динаміка є цілком природною, оскільки утримувати високі (9–10%) показники збільшення ВВП, якими ознаменувався 2001 р., вкрай складно. Щоправда, досвід деяких країн Південно-Східної Азії протягом 60–80-х років минулого сторіччя свідчить про таку можливість, але для цього необхідно невпинне потужне зростання, ...

Монополія і досконала конкуренція

ПЛАН ВСТУП Розділ 1. Основні причини виникнення та історичний розвиток монополії і конкуренції в господарському житті. Розділ 2. Основні форми, види та типи функціонування монополій. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції. Розділ 3. Досконала конкуренція – цивілізована форма боротьби за існування та підвищення ефективності виробництва. Розділ 4. Монополія і досконала конкуренція в господарській системі України. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Спосіб ринкової поведінки економічних суб’єктів ...

Природа макроекономічної рівноваги

1. Класична модель макрорівноваги : взаємодія ринків ресурсів, товарів,грошей та інвестицій. 2. Кейнсіанська макроекономічна модель. 2.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція. 2.2. Ефект зміни сукупного попиту і сукупної пропозиції. 2.3. Базова модель Кейнса:роль споживання і заощадження. 2.4. Мультиплікатор випуску за витратами. Базова модель Кейнса:інвестиції. 2.5. Ускладнена модель Кейнса.Мультиплікатор державних податків. 1. Досягнення макроекономічної рівноваги - центральна проб- лема як макроекономічної теорії,так і ...