Search:

Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

Список використаних матеріалів:

1.Україна. Закони. Про інформацію// Голос України.-1992.—13 листопада.- 127 с.

2.Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. – Чинний від 1995-07-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 158 с.

3.Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94.– Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

4.ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 89 с.

5.Системи оброблення інформації. Оброблення тексту.Терміни та визначення. ДСТУ 2395-94.– Чинний від 1995-01-07.– К.: Держстандарт України, 1994.–35 с.

6.“Документація та інформація. Словник”: ISO 5127/1-1983.

7.Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України/ Гол. ред.: Калакура Я. С.- К., 1998. –316с.

8.Баренбаум И. Е. История книги .-2-е изд., испр. и доп.- М.: Книга,1984. – 248с.

9.Баренбаум И.Е., Давидова Г.Е. История книги. – ч.1.- М.: Советская Россия,1960.- 213 с.

10.Беспалова Э.К. Формирование библиографической мысли в России (до 60-х гг.ХЫХ в.): Моногр. – М.: Изд-во МГУ культуры, 1994. – 282 с.

11.Василевский Ю.А. Носители магнитной записи. –М., 1989. – 411 с.

12.Вдовиченко Г.Г. Інформація як компонент структури відображення.// Філософські проблеми сучасного природознавства, Вип. 24. - К.,1971. – 300 с.

13.Джонсон А. Практическое руководство по переплетному делу.- М., 1989. – 331 с.

14.Борис Е.А. Кинофотопроцессы и материалы.- М., 1960. – 297 с.

15.Иванов С.Н. Технология бумаги. 2 изд. М., 1970. – 352 с.

16.История книги . – М.: Книга., 1964.- 206 с., ил.

17.Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи ( рукописная книга в Западной Европе) – Л.: Наука , 1978.-141с.

18.Корюкова А.А, Дера В.Г. Основы научно-технической информации; Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1985. – 224 с., ил.

19.Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник –2-е изд., перераб. и доп.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.-460с. ( Вища освіта ХХІ ст. )

20.Кулешів С.Г. Документознавство. – Історія. Теоретичні основи/ УДНД і АСД, ДАККіМ. – К., 2000. – 161 с.

21.Малкин А. – История бумаги. М.-Л. Изд. АН СССР , 1940.

22.Мигонь К. Наука о книге. Почерк проблематики. – М.: Книга, 1991. – 198 с.

23.Немировский Е., Горбачевский Б. “ Рождение книги”, - М.: “Советская Россия” –1957.

24.Полушкин В.А. К определению понятия “документ”// НТИ. – 1964. - №5 – С. 8-10

25.Примаков С.Ф. Производство бумаги. М., 1987.

26.Розен Б.Я. Чудесный мир бумаги.-2-е изд.- М: Лесн. Пром., 1986.-127с.

27.Сергазин Ш. Ф. Основы обеспечения сохранности документов : Учебник для вузов.- М.: Высшая школа, 1986.-239с.

28.Сквернюков П.Ф. В мире говорящих листков [О Бумажном производстве] - М.: Знание, 1990. -189с.

29.Сквернюков П. Ф. Слово о бумаге.- М.: Московский рабочий, 1980. – 217 с.

30.Слуцкий А.А. Микрофильмирование.- М., 1990. – 129 с.

31.Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. Прохоров А.М. – 2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1982. – 1599 с.

32.Суханов А.П. Информация в жизни человека.- М.: Политиздат., 1983.- 112 с.- (Филос. Б-чка для юношества).

33.Татиев Д.П. Бумага и переплетные материалы. М., 1972.

34.Тимофеева Н.В. Сущность и основне черты отражения в неорганической природе.//Проблемы отражения. – М., 1969. – С.12

35.Терминологический словарь по теории и практике научной информации. – М., 1964. – 435 с.

36.Терминологический словарь по библиографичному делу и смежным отраслям знания. – М., 1995. – 268 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Подібні реферати:

Залізничний транспорт

Залізничний транспорт Україна належить до регіонів з значним розвитком залізничного транспорту. На нього припадає основна частина вантажообігу і перевезень пасажирів. Залізничний транспорт мас вирішальне значення у забезпеченні економічних зв'язків як у межах України, так і в її зв'язках з іншими країнами. Будівництво залізниць в Україні почалося в 60-х роках XIX ст. Перша залізниця збудована в 1861 р. (Львів — Перемишль), друга (Одеса — Балта) — в 1865 р. Пізніше цю залізницю продовжили до Києва, а потім і до ...

Фінансування проекту

Фінансування проекту має забезпечити розв’язання двох основних завдань: забезпечити таку динаміку інвестицій, яка б уможливила виконання проекту відповідно до часових і фінансових (грошових) обмежень; зменшити витрати фінансових ресурсів і проектні ризики за рахунок оптимізації структури інвестицій та максимізації податкових пільг. Фінансування проекту пердбачає 4 етапи: Попередній аналіз життєздатності проекту – визначає, чи вартий проект витрат часу й ресурсів,і чи буде потоку ресурсів достатньо для покриття витрат та ...

Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції – це фіксація факту створення або одержання документів через присвоєння їм порядкових номерів та запису необхідних відомостей, що містяться в них. Мета реєстрації полягає у забезпеченні обліку, контролю та пошуку документів. Кожний документ має реєструватися в даній установі лише один раз. Вхідні документи реєструють у день надходження, а вихідні та внутрішні – в день підписання. Обов’язково повинні реєструватися документи, що надходять від вищих організацій (установ), і ті, що ...