Search:

Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ. Філії комерційного банку здійснюють операції згідно з Положенням про філію та лише за умови наявності і в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою. Копія дозволу у 3-денний строк надається регіональному управлінню НБУ за місцем розташування філії та головного банку - юридичної особи.

Новоствореному комерційному банку надають ліцензію у разі дотримання таких умов:

· на час прийняття рішення зареєстрований статутний капітал банку повинен бути повністю сплачений;

· наявність професійно придатних керівних осіб банку;

· наявність підрозділу, що виконує відповідні банківські операції;

· наявність підрозділу внутрішнього аудиту, укомплектованого професійно придатними кваліфікованими кадрами;

· наявність внутрішніх нормативних документів банку, що регламентують відповідні операції;

· забезпеченість необхідним банківським обладнанням;

· відповідність приміщення банку вимогам НБУ;

· наявність угоди про оренду приміщення на строк не менше 5 років або свідоцтва на право власності.

Крім додержання загальних умов для отримання ліцензії, НБУ встановив особливі вимоги.

Вони стосуються наявності:

- технічних умов (для касових операцій - відповідним чином обладнані приміщення, належна організація охорони і т. д.);

- відповідного розміру статутного фонду;

- відповідної кваліфікації працівників;

- відповідного строку діяльності банку;

- відповідних внутрішніх регламентуючих ту чи іншу операцію документів;

- задовільної діяльності комерційного банку.

Так, для ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України строк діяльності банку повинен бути не менше 1 року, зареєстрований та сплачений статутний капітал має становити 3 млн. євро.

Для надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку, кредитування юридичних і фізичних осіб та проведення фінансового лізингу необхідно мати відповідні Положення про кредитування, Положення про кредитну раду тощо.

Для залучення депозитів фізичних осіб строк діяльності банку мусить бути не менше 2 років, відсутні сумнівні та безнадійні кредити, не покриті резервами, необхідна наявність зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу у розмірі 3 млн. євро.

Для розширення ліцензії банку необхідно врахувати такі додаткові умови:

· статутний капітал діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не меншому за встановлений НБУ;

· відповідність формування резервного фонду банку вимогам законодавства та НБУ;

· відповідність формування фонду гарантування вкладів фізичних осіб вимогам законодавства та нормативним актам НБУ;

· відповідність формування резерву покриття можливих втрат за банківськими позичками законодавству України та нормативним актам НБУ;

· дотримання банком економічних нормативів за попереднє півріччя;

· сума сумнівних та безнадійних кредитів не повинна перевищувати розміру фактично сформованого резерву на покриття можливих втрат за позичками банку;

· наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про діяльність банку за попередній звітний рік.

Література

1. Закон України "Про банки та банківську діяльність"

2. Банківські операції. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської

3. Василик О.Д. Банківські операції і банківське обслуговування // Фінанси України. - 2003.

4. Закон України „Про Національний Банк України” від 20 травня 1999 року за № 679-XIV

5. Васюренко О.В. Банківські опер

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Розрахункові документи в банківських установах

I ВСТУП 2 II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3 III ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ПРИЙМАННЯ УСТАНОВАМИ БАНКІВ 4 IV Розрахунки в системі електронних платежів "клієнт-банк" 7 V РОЗРАХУНКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ 8 V.I Розрахунки гарантованими дорученнями 9 V.II Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень 10 VI ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЧЕКАМИ 11 VI.I Розрахунки чеками 15 VII РОЗРАХУНКИ АКРЕДИТИВАМИ 19 VII.I Відкриття та авізування акредитива 21 VII.II Закриття акредитива 24 VIII ПОРЯДОК ...

Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

План 1.Вступ 2. Основні поняття і терміни. 3.Порядок та вимоги до реєстрації 4.Література Вступ Порядок реєстрації в Україні комерційних банків регулюється Законом України "Про банки та банківську діяльність" № 872-XII від 20 березня 1991 року (далі Закон) та Положенням Національного банку України № 77 від 27 березня 1996 року "Про затвердження положень "Про порядок створення і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок ліцензування банків в Україні" (далі Положення).\ ...

Заощадження

В економічному житті суспільства явище заощадження знахо­диться в досить тісному зв'язку з явищем інвестування. Заоща­дження є основою інвестицій I. За натурально-речовою структу­рою доход набуває форми споживчих і капітальних товарів. Перші йдуть у невиробниче споживання, другі — у виробниче. Загальний обсяг капітальних і виробничих товарів називають реальними інвестиціями, або Інвестиційним попитом. Який же зв'язок існує між заощадженнями та інвестиціями? Дж. М. Кейнс довів, що заощадження та інвестиції завжди однакові, ...