Search:

Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

Реферати » Економіка підприємства » Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств”

Ринок і ринкова система. Предмет, завдання і об’єкт вивчення курсу „Економіка підприємств”.

Методологія курсу.

Зміст курсу.

1.Економіка вивчає закономірності розвитку господарських механізмів. Термін „економічний” означає у перекладі „господарський”. Економіка вивчає закономірності раціонального господарювання. В класичному розумінні Самуельсона економіка – це наука про те, як суспільство використовує обмежені ресурси для в-ва корисних продуктів і розподіляє їх серед різних груп населення. В суспільстві неможливо задовольнити потреби кожного, виникає проблема обмеженості ресурсів. Неможливо побудувати суспільство, в якому існує розподіл ресурсів за потребою.

Теоретична економіка – це суспільна наука, яка вивчає поведінку груп людей в процесі в-ва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ з метою задоволення їхніх потреб в умовах обмеженості наявних ресурсів.

Економіка складається із економіки підприємств, мікроекономіки, мезоекономіки, макроекономіки і міжнародної економіки.

Target Diagram Ринок – це суспільний механізм розподілу товарів шляхом добровільного обміну. Це система економічних взаємовідносин між тими, хто виготовляє і тими, хто споживає продукцію, опосередкована процесом купівлі-продажу товарів.

Ця система включає в себе 4 сфери економічного життя: 1) в-во, 2) розподіл, 3) обмін, 4) споживання. Центральною фігурою цієї системи є споживач. Виробник продукції, дбаючи про свої інтереси, вимушений задовольняти запити споживачів для успішної реалізації продукції та отримання прибутку. Споживач віддає перевагу тому товару, який його більше влаштовує за рядом критеріїв (якість, ціна, умови реалізації та сервісного обслуговування тощо). У такий спосіб забезпечується стійкий взаємозв’язок між в-вом і споживанням.

Створюваний ринком взаємозв’язок в-ва і споживання одночасно вирішує 3 завдання: задоволення платіжного попиту, збут продукції, забезпечення в-ва ресурсами. Замість централізованого розподілу ринок пропонує вільний вибір тих чи інших.

Необхідними передумовами існування ринку є: наявність приватної власності, свобода п-цтва та конкуренція.

Першою передумовою існування ринку є наявність приватної власності, яка створюється в Україні через роздержавлення і приватизацію державної власності.

Окрім того, ринкова система чітко виділяє свободу підприємництва як необхідну передумову її існування.

П-цтво – це самостійна, ініціативна, систематична, на свій власний ризик діяльність щодо в-ва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку.

Принципи підприємницької діяльності:

вільний вибір видів діяльності;

залучення на добровільних засадах для здійснення підприємницької діяльності майна і коштів юридичних осіб і громадян;

самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства та умов ринку;

вільне наймання працівників;

вільне розпорядження прибутком;

самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Третя передумова існування ринкової системи – наявність конкуренції.

Конкуренція є основним регулювальним механізмом в ринковій економіці. Це та сила, яка підпорядковує виробників і постачальників ресурсів диктату покупця або суверенітету споживача.

Конкурентна ринкова система – це механізм, який виконує одночасно 2 функції:

1. інформування споживачів, виробників і постачальників ресурсів про рішення, прийняті кожним із них;

2. синхронізація цих рішень, які забезпечують узгодженість виробничих цілей.

Крім цього, ринок виконує ще декілька функцій:

інформаційна: ринок забезпечує виробників продукції та послуг інформацією про суспільно необхідну кількість тих чи інших товарів та послуг в умовах постійної зміни цін та % ставок за кредити. Отримана вчасно інформація дозволяє виробникам коригувати свої тактичні і стратегічні плани та пристосовуватися до умов, які диктує ринок, звіряючи власне в-во зі змінами, що відбулися на ринку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Персонал підприємства

Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика. Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів ...

Інвестиції, формування, використання, ефектиувність

Характеристика інвестицій. Як показують розрахунки за тривалий період часу, в середньому приблизно одну третину обсягу фінансових коштів підприємств різних галузей економіки України становлять інвестиції (одноразові капітальні витрати). Інвестиції — и/е. довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Той, хто має капітал (гроші) і вкладає його (їх) у ту і іншу комерційну справу, називається інвестором, а процес вкладення капіталу — Інвестуванням строковим ...

Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І 1.1. 1.2. 1.3. РОЗДІЛ ІІ 2.1. 2.2. 2.3. РОЗДІЛ ІІІ 3.1. 3.2. 3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сутність та значення малих підприємств для розвитку економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Малі підприємства: поняття та функції . . . . . . . . . . . . . . . . . Доцільність та специфіка розвитку малого бізнесу в перехідній економіці України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...