Search:

Українське термінознавство – здобутки і втрати

Список використаних джерел

1. Вербицька О.А. Термін і метафоризація//Культура слова.-К., 1986.-№№).-С.52-56

2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах.-М., 1987

3. Моральна цінність християнства і відродження національної школи.-К.:Перлина.-1995.-с.15-32

4. Огієнко І.І. Українська церква.-Т.1.-К.: Обнова.-1999.-С.102-110

5. Панько Т.І. Сакральна термінологія//Українське термінознавство.-Львів: Світ.-1994.-с.34-37

6. Історія Української літературної мови: Лексика і фразеологія.-К., 1983

7. Кияк Т. До питання про «своє» та «чуже» в українській термінології//Мовознавство.-1994.-№1.-С.14-21

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Творення слів

Тема уроку: Творення слів. Мета уроку: повторити, узагальнити й схематизувати знання про будову слова і словотвір, відомості з морфології та орфографії. Розвивати вимову та слухову культуру, дикцію, увагу пам’яті, культуру усного і писемного мовлення, уміння узагальнювати і систематизувати вивчений матеріал, виховувати патріотичні почуття, любов до рідного слова, національну свідомість. Обладнання уроку: схеми-опори “Будова слова”, “Словотвір”, тексти-опори “Пісня Марусі Чурай”, таблиця “Способи словотворення”, ...

Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови

Синтаксис української науково-технічної мови сомобутній, бо сформувався на підставі синтаксису народної мови, типова ознака якого – розмовний, активний характер синтаксичних конструкцій. Активні конструкції речення мають переважати над пасивними. Пасивні конструкції в українській мові - це переважно наслідок впливу російського канцелярського стилю, який частково нівелює активність особи – порівняймо: “Ми виконали роботу” та “Робота виконана нами”. 1. Характерні синтаксично-стилістичні ознаки такі: 1.1. Дієслівність ...

Роль мови в житті людини

Україна, український народ, українська мова! Які величні, незрівнянні ні з чим поняття! Україна, як і українська мова, мають свою історію. Україна... В одному цьому слові бринить жмуток смутку і краси, величі і слави, країна, де найбільше люблять волю і довго не мали її, країна гарячої любові до народу, вікової боротьби за щастя, рівноправність, незалежність. Така ж доля спіткала і мову. І хоча український народ – один із великих слов’янських народів – був розтерзаний і пошматований впродовж тривалого часу між різними ...