Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Реферати » Фінанси » Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Зміст

Завдання на курсову роботу.………………………………………………………..4

Вступ………………………………………………………………………………….5

1 Характеристика Товариства «Строй» …....……………………………….........7

2 Методи відтворення основних засобів Товариства……………………………………...………….……………………10

2.1 Сутність основних засобів та їх класифікація…………………………………………………………………………11

2.2 Знос і амортизація основних засобів………………………………………12

2.3 Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства…………………………………………...………………………………16

3 Фінансове забезпечення капітальних вкладень Товариства…………………21

3.1 Сутність капітальних вкладень………………………………………….21

3.2 Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень…………...…23

3.3 Фінансування витрат на поліпшення основних засобів……………….27

4 Лізинг та оренда як методи фінансового забезпечення Товариства………...29

4.1 Поняття лізингу……………………………………………………………..29

4.2 Лізинговий договір………………………………………………………….31

4.3 Лізинг як перспективний вид фінансового забезпечення Товариства…..34

Висновок......................................................................................................................37

Перелік використаних джерел...................................................................................39

Додатки........................................................................................................................40

Вступ

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств, та безпосередньо ТОВАРИСТВА «СТРОЙ» (далі просто «товариство»).

Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня Товариства, а з іншого, – дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління. Підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Всі основні фонди Товариства в процесі свого існування поступово зношуються чи то фізично, чи морально, що призводить до потреби в їх відновленні.

Ефективність відтворювальних процесів в ТОВАРИСТВІ певною мірою залежить від строків експлуатації перш за все активної частини основних фондів, тобто періоду функціонування у виробництві відповідно до їх первісного технологічного призначення. При цьому як скорочення, так і збільшення періоду експлуатації по-різному впливають на ефективність відтворення і використання знарядь праці.

Для продуктивної роботи ТОВАРИСТВА амортизації основних засобів буде недостатньо. Вона є лише відновленням балансової вартості основних фондів через прибуток від створеного товару, але в нинішніх умовах жорсткої конкуренції ринку попиту та пропозиції постійно потребує нових товарів, більш високої якості та низької ціни. Нажаль за допомогою застарілих засобів товариство навряд-чи зможе представити на ринок конкурентоспроможну продукцію.

Для випуску на ринок конкурентоспроможних товарів ТОВАРИСТВО повинне постійно поліпшувати склад своїх основних засобів. Для цього і існують капітальні вкладення.

Капітальні вкладення це витрати на створення нових, рекон­струкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. За до­помогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних фондів.

В фінансовому забезпеченні на ТОВАРИСТВІ зайняли одне з важливіших місць орендні операції зайняли, а разом з тим все частіше почало підійматися питання про лізинг. В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним.

Завданням даної курсової роботи являється по-перше – визначення методів фінансового відтворення основних засобів в ТОВАРИСТВІ «СТРОЙ», правильність та своєчасність нарахування амортизаційних відрахувань, що забезпечує стабільну роботу ТОВАРИСТВА без перевитрат по оновленню основних виробничих та невиробничих фондів; по-друге – повне оновлення, заміна, основних засобів для випуску на ринок цілком нового, конкурентоспроможного товару, або заміна спрацьованих вузлів та устаткування. Для виконання даних дій ТОВАРИСТВО здійснює капітальні вкладення з внутрішніх та зовнішніх джерел.

Якщо товариство не буде виконувати зазначені нижче дії по фінансовому забезпеченню та відтворення основних засобів воно буде не здатне, в нинішній період переходу до ринкових відносин, випустити на ринок конкурентоспроможну продукцію, і прибуток, в кращому випадку, буде дорівнювати «0».

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Бюджетна система України

Зміст Вступ............................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи бюджетної системи....................................................5 Сутність та функції бюджетної системи.................................................5 Бюджет як об’єктивно-економічно категорія, його роль в соціально-економічних процесах...................................................................................9 Зарубіжний ...

Фінанси України

1. сутність і функції фінансів Термін „фінанси” з’явився у XIII столітті. Він походить від середньовічного латинського слова “financia”, що означає обов’язкову сплату грошей. Ця плата пов’язувалася з передачею частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя на його утримання та на інші витрати державного змісту. У XVIII столітті трактування поняття фінансів як державного господарства мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...