Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Фінансування капітального ремонту на Товаристві здійснюється згідно з планом капітального ремонту. План складається на основі кошторисно-фінансових розрахунків щодо ремонту окремих об’єктів з урахуванням чинних норм, цін, тарифів. Затверджує план керівник Товариства.

До складу витрат на капітальний ремонт включають проектно-кошторисні витрати; оплату ремонтних робіт; вартість придбання нових деталей, вузлів, агрегатів; вартість заміни зношених конструкцій і деталей у будівлях і спорудах.

Порядок фінансування капітального ремонту залежить від способу його проведення. У разі здійснення капітального ремонту машин, устаткування, транспортних засобів підрядним способом, на основі договорів, розрахунки проводяться за актами прийняття повність відремонтованих вузлів, агрегатів та устаткування. Розрахунки стосовно ремонту, який здійснюється господарським способом, провадиться як звичайно, за окремими елементами витрат: виплата заробітної плати, оплата розрахунків за матеріальні цінності, деталі, які використані в період ремонту основних засобів.

Контроль за здійсненням капітального ремонту, оформленням кошторисно-технічної документації, ощадливим витрачанням грошових коштів здійснює керівник Товариства.

Товариства протягом звітного періоду мають право витрати на всі види ремонтів віднести до валових витрат у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року. У цих самих розмірах витрати відносять до витрат виробництва, тобто собівартість виробленої продукції.

Витрати на ремонт, що перевищують 10 відсоткову норму, відносять на збільшення балансової вартості об’єктів групи 1 або сукупної балансової вартості груп 2, 3 і 4 пропорційно до сукупної балансової вартості таких об’єктів групи 1 та груп 2, 3 та 4 на початок звітного кварталу. Отже, вони підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних груп основних засобів.

Відповідно до П(с)БО №7 «Основні засоби» первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта, що веде до збільшення майбутніх економічних вигід, котрі очікуються від використання об’єкта. [3. ст..101]

Витрати, що здійснюються для підтримування об’єкта в робочому стані та одержання попередньо визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, також включаються до складу витрат

Ремонт основних невиробничих засобів оплачується з прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, а також інших джерел, за рахунок яких фінансується поточне утримання цих основних засобів.

Розділ ІV Лізинг та оренда як методи фінансового забезпечення Товариства

4.1 Поняття лізингу.

Процес переходу до ринкових відносин, пов’язаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур, змусивши шукати нові шляхи вирішення поставлених питань.

Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць, а разом з ним все частіше почало підійматися питання про лізинг.

В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним, для розвитку лізингу існують такі посилання - історичні, соціально-економічні, наукові, юридичні.

Лізинг являє собою специфічну, доповню-вальну форму перспективного фінансування капіталовкладень, альтернативного банківському кредитуванню, і має на меті використання своїх власних фінансових ресурсів. Він дає можливість всім суб’єктам господарювання одержувати необхідні машини і обладнання без значних єдино часових витрат а також не мати проблем з старінням засобів виробництва. Лізинг – є найперспективнішою формою оренди, яка широко застосовується в західних країнах, тобто це –довгострокова оренда машин, устаткування. Вона являє собою по суті новий спосіб фінансування й активізації збуту, що ґрунтується на збереженні права власності на товар за орендодавцем. Механізм даної форми оренди полягає в тому , що компанія-орендодавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання пов’язані з тим, що він дає можливість швидко переходити на нову технічну базу, не вимагає значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і зосередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки. Стрімкий розвиток лізингу у країнах з ринковою економікою пояснюється передусім необхідністю активізації інвестиційної політики.

Комплексна робота щодо розвитку лізингу проводиться і в Україні.

В лізингових відносинах з¢явився перелік питань ,котрі не були врегульовані чинним законодавством, що визвало деякі складнощі при укладанні лізингових договорів, це і стало первопричиною прийняття Верховною Радою Закону ¢¢Про лізинг¢¢ від 16 грудня 1997р. Це послугувало б створенню правової основи лізингових договірних операцій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Зміст Завдання на курсову роботу.………………………………………………………..4 Вступ………………………………………………………………………………….5 1 Характеристика Товариства «Строй» …....……………………………….........7 2 Методи відтворення основних засобів Товариства……………………………………...………….……………………10 2.1 Сутність основних засобів та їх класифікація…………………………………………………………………………11 2.2 Знос і амортизація основних засобів………………………………………12 2.3 Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства…………………………………………...………………………………16 3 ...

Проблеми фінансів та фінансової системи України

Оцінка сучасного стану фінансової системи України Перспективи фінансової стабілізації Питання для закріплення матеріалу Оцінка сучасного стану фінансової системи України Розроблена схема фінансової системи дає можливість проводити структурний та системний аналіз фінансових відносин у суспільстві. Навіть самий узагальнений аналіз фінансової системи України свідчить про її незбалансований характер. Нині як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві провідне місце посідають державні фінанси насамперед бюджет. ...

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...