Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Самим важким питанням являється визначення правової природи договору лізингу ,а це можливо при виявленні чітко визначених ознак цього договору, котрі виокремлювали б його від інших договорів.

Та обставина, що договором лізингу охвачується різнорідні відносини ,не виникає сумнівів, оскільки це визначається з роду розпоряджень Закону. Тобто в ст.№1 Закону дано поняття лізингу, котрий розглядається як підприємницька діяльність, направлена на інвестування власних або запозичених фінансових засобів визначена в наданні лізиногодавцем в виключне користування на визначений термін лізингоотримувачу майна, котре являється власністю лізиногодавця або купується їм в у власність за дорученням і узгодженості з лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.

Переваги лізингу:

Товариство отримує пільгові умови оподаткування, це пов’язано з тим, що лізингові платежі відносяться на собівартість, тобто не підлягають оподаткуванню.

Лізинг дозволяє Товариству отримати обладнання та почати його експлуатацію, не відволікаючи кошти з обігу.

Недоліки лізингу:

Витрати на лізинг звичайно перевищують витрати на придбання активу в інший спосіб фінансування.

Товариство не може розірвати лізингову угоду достроково, або розірвання призведе до суттєвих штрафних санкцій.

4.2 Лізинговий договір.

Під час здійснення лізингової угоди можна виділити 3 стадії її проведення. По першій здійснюється підготовча робота, яка передує укладанню низки юридичних договорів: оформлення заявки майбутнього лізингоотримувача, готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і розраховується ефективність лізингового проекту.

На другій проводиться юридичне закріплення лізингової угоди.

Оформлюються такі документи : договір про куплю-продаж об’єкту лізингу, акт про приймання об’єкту лізингу в експлуатацію, договори на технічне обслуговування майна ,що передається у лізинг, договір страхування об’єкту лізингу.

Третя стадія –це період використання об’єкту лізингу. Проводяться операції в обліку та звітності :виплата платежів, оформлюються документи про подальшу долю об’єкту.

Для збільшення гарантії повернення вартості об’єкту лізингу, а також комісійних ,доцільно укладати тристоронній договір: лізиногодавець, лізингоотримувач, страховик.

Стаття №21 закону ¢¢Про лізинг¢¢ регламентує проведення реєстрації лізингових операцій. Це робиться для того, щоб операції проводилися в рамках правового поля, держава контролює правомірність проведення договорів лізингу і вживає заходів щодо усунення неправомірних операцій і наказує в рамках чинного законодавства. [6. ст..21]

Умови договору визначені ст.№7, тобто:

сторони;

● об’єкт лізингу;

● умови і строки поставки об’єкту лізингу;

● строк укладання договору;

● розмір, склад і строки сплати лізингових платежів;

● умови переоцінки вартості об’єкту;

● умови реєстрації;

● порядок повернення лізингового об’єкту ;

● відповідальність сторін;

● дата, місце укладання договору.

Також викликає зацікавлення в питанні оподаткування лізингових операцій і про наявність пільг на цей вид діяльності.

Ст.№20 закону ¢¢Про лізинг¢¢ передбачає, оподаткування прибутку отриманого лізиногодавцем і кредитором в здійсненні лізингової операції відбувається за чинним законодавством. Якщо уважно вивчити закон ¢¢Про ПДВ¢¢(пп.3.1.1,3.1.2,3.2.2) ,то можна зазначити, що він стимулює лізингові операції для українських лізиногодавців та виробників предмету лізингу, що дасть змогу розширити експорт лізингової продукції і більшою мірою використовувати в середині країни незадіяні основні виробничі фонди. З іншого боку, закон зменшує активність нерезидентів на ринку лізингових послуг.

Лізингові стосунки виступають по суті як кредитні угоди. Орендар отримує у тимчасове користування вартість, втілену в машинах і обладнанні, на рівнях зворотності і платності. Активними учасниками лізингових стосунків виступають і комерційні банки. В Україні поки що не створено достатніх умов для розвитку довгострокової оренди основних фондів і, тим більше, для участі банків у орендних стосунках, тобто для здійснення ними лізингових операцій.

На сучасному етапі кількість випадків кредитування лізингових операцій в кожному банку не перевищує одиниці.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...

Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства

1. Рух грошових коштів внаслідок фінансової діяльності підприємства Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре­сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро­шові відносини, ...

Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

Вступ Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. У будь-якому дійстві виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий - робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але ...