Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Стан основних засобів характеризують через коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів (мал.. № 2).

У процесі виробництва основні засоби зношуються фізично, поступова втрата основними засобами споживчої вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів, і старіють морально, знос основних засобів у наслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування, несвоєчасна заміна морально застарілих основних засобів призводить до того, що собівартість зростає, а якість знижується як порівняти з продукцією виготовленою на досконаліших машинах та устаткуванні.

До показників, які характеризують забезпечення Товариства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні Товариства.

До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Поряд з відтворенням існуючих основних засобів Товариство повинно постійно розширювати своє виробництво для отримання прибутку, а отже і збільшувати кількість основних засобів, або замінювати морально застарілі основні фонди на нові та прогресивні, а це в свою чергу потребує капітальних вкладень.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансуван­ня капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залуче­них коштів (мал.. № 4).

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел мо­же бути детальний аналіз:

по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень;

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов'я­заного із подорожчанням капітальних витрат.

Існує три види капітальних вкладень:

Перший – на заміну й оновлення устаткування з метою підвищення якості продукції або скорочення витрат на її виробництво.

Другий – на розширення виробничих потужностей у зв’язку зі збільшенням попиту на продукцію, що вробляється.

Третій – на створення виробничих потужностей для випуску нових видів продукції.

Альтернативою капіталовкладенням з зовнішніх джерел є лізинг – являє собою специфічну, доповню-вальну форму перспективного фінансування капіталовкладень, альтернативного банківському кредитуванню, і має на меті використання своїх власних фінансових ресурсів. Він дає можливість ТОВАРИСТВУ одержувати необхідні машини і обладнання без значних єдино часових витрат а також не мати проблем з старінням засобів виробництва.

Переваги лізингу:

Товариство отримує пільгові умови оподаткування, це пов’язано з тим, що лізингові платежі відносяться на собівартість, тобто не підлягають оподаткуванню.

Лізинг дозволяє Товариству отримати обладнання та почати його експлуатацію, не відволікаючи кошти з обігу.

Недоліки лізингу:

Витрати на лізинг звичайно перевищують витрати на придбання активу в інший спосіб фінансування.

Товариство не може розірвати лізингову угоду достроково, або розірвання призведе до суттєвих штрафних санкцій.

Отже можне прийти до висновку що Товариство повинно самостійно, або через відділи планування розробляти плани щодо розширення виробництва, а значить і розглядати питання по розширенню та оновленню складу основних, в основному виробничих, фондів, без цього діяльність Товариство через певний час безперечно стане збитковою.

В Україні на даний час створені умови наближені до ринкових для отримання підприємствами кредитів, та оформлення лізингових угод, основою є свідомість Товариства як юридичної особи проте який спосіб фінансування обирати.

Перелік використаних джерел

1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. - К.: „Професіонал" - 2004. - 304с.

2. Бандурка О.М,, Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 2002. -384с.

3. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К.: „Знання", 1999. -312с.

4. Документи підприємства (Статут підприємства, фінансова документація)

5. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. -К.:Кондор, 2003. -364 с.

6. Партин Г.О., Завгородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-265с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану під­приємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність. Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою. Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показ­ники, норми, нормативи, тарифи ...

Фінансова політика

Фінансова політика – сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку. Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використанні їх на різні потреби держави, розвиток економіки і соціальний захист населення, у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних структур. Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...