Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Стан основних засобів характеризують через коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів (мал.. № 2).

У процесі виробництва основні засоби зношуються фізично, поступова втрата основними засобами споживчої вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів, і старіють морально, знос основних засобів у наслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування, несвоєчасна заміна морально застарілих основних засобів призводить до того, що собівартість зростає, а якість знижується як порівняти з продукцією виготовленою на досконаліших машинах та устаткуванні.

До показників, які характеризують забезпечення Товариства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні Товариства.

До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Поряд з відтворенням існуючих основних засобів Товариство повинно постійно розширювати своє виробництво для отримання прибутку, а отже і збільшувати кількість основних засобів, або замінювати морально застарілі основні фонди на нові та прогресивні, а це в свою чергу потребує капітальних вкладень.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансуван­ня капітальних вкладень здійснюється за рахунок власних і залуче­них коштів (мал.. № 4).

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою визначення оптимальної структури таких джерел мо­же бути детальний аналіз:

по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних вкладень;

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов'я­заного із подорожчанням капітальних витрат.

Існує три види капітальних вкладень:

Перший – на заміну й оновлення устаткування з метою підвищення якості продукції або скорочення витрат на її виробництво.

Другий – на розширення виробничих потужностей у зв’язку зі збільшенням попиту на продукцію, що вробляється.

Третій – на створення виробничих потужностей для випуску нових видів продукції.

Альтернативою капіталовкладенням з зовнішніх джерел є лізинг – являє собою специфічну, доповню-вальну форму перспективного фінансування капіталовкладень, альтернативного банківському кредитуванню, і має на меті використання своїх власних фінансових ресурсів. Він дає можливість ТОВАРИСТВУ одержувати необхідні машини і обладнання без значних єдино часових витрат а також не мати проблем з старінням засобів виробництва.

Переваги лізингу:

Товариство отримує пільгові умови оподаткування, це пов’язано з тим, що лізингові платежі відносяться на собівартість, тобто не підлягають оподаткуванню.

Лізинг дозволяє Товариству отримати обладнання та почати його експлуатацію, не відволікаючи кошти з обігу.

Недоліки лізингу:

Витрати на лізинг звичайно перевищують витрати на придбання активу в інший спосіб фінансування.

Товариство не може розірвати лізингову угоду достроково, або розірвання призведе до суттєвих штрафних санкцій.

Отже можне прийти до висновку що Товариство повинно самостійно, або через відділи планування розробляти плани щодо розширення виробництва, а значить і розглядати питання по розширенню та оновленню складу основних, в основному виробничих, фондів, без цього діяльність Товариство через певний час безперечно стане збитковою.

В Україні на даний час створені умови наближені до ринкових для отримання підприємствами кредитів, та оформлення лізингових угод, основою є свідомість Товариства як юридичної особи проте який спосіб фінансування обирати.

Перелік використаних джерел

1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. - К.: „Професіонал" - 2004. - 304с.

2. Бандурка О.М,, Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 2002. -384с.

3. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. - К.: „Знання", 1999. -312с.

4. Документи підприємства (Статут підприємства, фінансова документація)

5. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. -К.:Кондор, 2003. -364 с.

6. Партин Г.О., Завгородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-265с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Проблеми фінансів та фінансової системи України

Оцінка сучасного стану фінансової системи України Перспективи фінансової стабілізації Питання для закріплення матеріалу Оцінка сучасного стану фінансової системи України Розроблена схема фінансової системи дає можливість проводити структурний та системний аналіз фінансових відносин у суспільстві. Навіть самий узагальнений аналіз фінансової системи України свідчить про її незбалансований характер. Нині як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві провідне місце посідають державні фінанси насамперед бюджет. ...

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Зміст: Вступ Значення і основні принципи фінансової звітності на малих підприємствах Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству Зміст, структура та порядок складання балансу Зміст, структура та порядок складання звіту про фінансові результати Використання даних фінансової звітності для управління Висновки та пропозиції Література Додатки Вступ Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а ...

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...