Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Розділ І Характеристика Товариства «Строй»

- Юридичний статус Товариства -

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ» (надалі - ТОВАРИСТВО) є Товариством з обмеженою відповідальністю, створене згідно з чинним законодавством України.

Місце знаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Драйзера1

Воно є юридичною особою-організацією , створеною та зареєстрованою у встановленому законом порядку. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи. Воно володіє та користується, розпоряджається відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових, та особистих не майнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем та відповіда­чем на судах України.

Здійснює будь-яку підприємницьку діяльність яка не суперечить чинному за­конодавству України, та відповідає цілям затвердженим у Статуті. Товариство є ба­гато профільним Товариством і здійснює свою діяльність у сфері гуртової торгівлі, воно також може займатися іншими видами торгівлі передбаченими Статутом. Това­риство може створювати в Україні та за її межами філії, дочірні Товариства та представництва. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, та не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників. Воно використовує працю гро­мадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними договори циві­льно-правового характеру. Воно самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу операційну діяльність.

- Цілі і предмет діяльності Товариства -

Товариство створюється з метою задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах, роботах. Предметом діяльності Товариства є:

торгівельна діяльність у сфері гуртової та роздрібної торгівлі;

діяльність у сфері громадського харчування, щодо реалізації продоволь­чих та не продовольчих товарів;

надання медичних послуг;

виробництво відеопродукції;

надання послуг пов’язаних з охороною колективної та приватної власно­сті;

надання складських послуг.

Вказані послуги виконуються Товариством в інтересах резидентів та не рези­дентів, на території та за межами території України.

Користуючись принципами комерційної діяльності, Товариство може займатися іншими, ніж вказано вище, видами діяльності, якщо вони не є забороненими для такого роду підприємств. Для здійснення своєї діяльності Товариство отримує ліцензії та дозволи, передбаченні чинним законодавством, за свій рахунок організовує навчання персоналу.

- Майно Товариства -

Для діяльності Товариства створюється Статутний фонд в розмірі 35 000 гри­вень. Внески засновників до якого становлять: 1-й засновник 17 500 гривень, 2-й засновник 17 500 гривень.

Розмір Статутного фонду може бути змінений у порядку, передбаченому за­конодавством, за рішенням Зборів учасників. Збільшення Статутного фонду допус­кається тільки після повної сплати засновниками своїх часток.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вар­тість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Това­риство зобов’язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєстру­вати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку, якщо учасники не при­йняли рішення внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товарис­тва стає меншою від зазначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

Майно Товариства складають фінансові активи, основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі Товариства. Джерелами формування майна є: грошові кошти та майно, а також цінні папери, передані Това­риству засновником в оплату внесків в Статутний фонд; прибуток від господарської діяльності; одержані доходи; інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом. Майно Товариства використовується на забезпечення його діяльності.

Прибутки Товариства складаються з прибутків від реалізації майна Товарис­тва, надання послуг, доходів по корпоративним правам та правам інтелектуальної власності, інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. Після сплати податків, інших обов’язкових платежів та розрахунків з учасниками, Товари­ство на свій розсуд використовує частку прибутку, що залишилася, розподіл прибут­ків між учасниками Товариства проводиться пропорційно їх часток в Статутному фонді Товариства. Збитки Товариства покриваються із належного йому майна. Від­несення збитків на зменшення прибутків наступних років здійснюється згідно до чинного законодавства. Учасник товариства може в добровільному порядку прийн­яти на себе частину зобов’язань Товариства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Корпоративні фінанси

створюватися лише у формі АТ чи ТОВ, страховики — юридичні особи — у формі акціонерних, повних, командитних товариств або това ПЛАН 1. Особливості фінансової діяльності корпорацій .. ..................... 3 2. Привілейовані акції та преференції по ним .................................. 5 3. Оподаткування дивідендів ...

Фінансова політика

Фінансова політика – сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку. Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використанні їх на різні потреби держави, розвиток економіки і соціальний захист населення, у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних структур. Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного ...

Податкова система

1. Основні види податкової звітності Суб'єкти підприємництва, надають фінансову, податкову і статистичну звітність. Необхідно відзначити, що ознаки спеціальної для цих підприємств має тільки статистична звітність. Фінансова і податкова звітність - подається за загальними встановленими формами і правилами. Законом про систему оподатковування передбачено 25 загальнодержавних і 14 місцевих податків і зборів. У дійсності платежів навіть більше, адже є ще єдиний податок із суб'єктів малого підприємництва, введений ...