Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

- Ревізійна комісія Товариства -

Для здійснення контролю за доцільністю та правомірністю використання майна Товариства, Загальні збори учасників з свого числа обирають Ревізійну комі­сію в складі Голови та двох членів комісії. Ревізійна комісія:

здійснює поточний нагляд за діяльністю Товариства у формі перевірок його фінансового стану та законності проведених операцій;

затверджує річні звіти посадових осіб перед їх представленням на Зага­льні збори учасників Товариства.

Голова ревізійної комісії призначається Загальними зборами учасників з чи­сла осіб, що є учасниками.

- Виконавчий орган Товариства -

Виконавчим органом Товаристві є директор Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної ком­петенції Загальних зборів учасників. Збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частин6и належних їм повноважень до компетенції дирек­тора. В свою чергу директор підзвітний Зборам учинків Товариства і організує ви­конання їх рішень. Директор кожного місяця доповідає Зборам учасників Товариства про виконання їх рішень і поточних планів. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Зборів учасників Товариства. Директор діє від Товариства в межах, встановлених установчими документами Товариства.

- Облік та звітність -

Товариство в процесі своєї діяльності здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік, надає уповноваженим державним органам звіти про свою діяльність в строки та обсязі, що визначені чинним законодавством України.

Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його реєстрації та завершується 31 грудня того ж року. Наступні календарні роки відповідають календарним.

- Ліквідація та реорганізація Товариства -

Товариство створене на невизначений час і припиняє свою діяльність у на­ступних випадках:

на підставі рішення суду або господарського суду у випадках передбаче­них законодавством України;

за рішенням Загальних зборів учасників про ліквідацію або реорганіза­цію, яка виключає можливість подальшого існування Товариства.

Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним Ліквідаційною комі­сією, створеною відповідно до чинного законодавства, яка оцінює майно Товариства, складає ліквідаційний баланс та здійсню інші дії у межах своєї компетенції, а у ви­падках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або гос­подарського суду – Ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

Майно Товариства продається Ліквідаційною комісією в порядку, передбаче­ному законодавством. А зобов’язання Товариства задовольняються в черговості, ви­значеній законодавством.

Розділ ІІ Методи відтворення основних засобів Товариства

2.1 Сутність основних засобів та їх класифікація

Підвищення ефективності використання основних засобів в Товаристві "СТРОЙ" є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від розв’язання цієї проблеми залежить фінансовий стан Товариства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Основні засоби –відповідно до П(с)БО №7 це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких становить понад один рік і які Товариство утримує з метою використання у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг тощо.

Виробничі основні фонди – частина основних засобів яка бере участь у процесі виробництва тривалий час. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні інвестиції.

Невиробничі основні фонди – це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного та побутового обслуговування, які не використовуються в господарській діяльності, але перебувають на балансі Товариства. Вони не переносять свою вартість, на відміну від виробничих фондів, на вартість створеного продукту, вони відтворюються за рахунок прибутку.

Співвідношення окремих груп основних засобів становить їх структуру. Поліпшення структури основних засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень Товариства.

Поліпшити структуру основних засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування; ефективнішого використання виробничих приміщень; установлення додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого і малоефективного устаткування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Корпоративні фінанси

створюватися лише у формі АТ чи ТОВ, страховики — юридичні особи — у формі акціонерних, повних, командитних товариств або това ПЛАН 1. Особливості фінансової діяльності корпорацій .. ..................... 3 2. Привілейовані акції та преференції по ним .................................. 5 3. Оподаткування дивідендів ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану під­приємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність. Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою. Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показ­ники, норми, нормативи, тарифи ...