Search:

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

В – відновлювальна (первісна) вартість основних засобів;

І – рівень зносу основних засобів, %.

Сума нарахованої амортизації береться за вартість фізичного зносу.

Амортизація – відповідно до П(с)БО № 7 це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання. Вартість, яка амортизується – це первісна вартість або переоцінена вартість основних засобів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості. [5. ст..187]

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються такі витрати:

на придбання основних засобів та нематеріальних активів для власного виробничого використання;

на здійснення усіх видів ремонту, реконструкції, технологічного переоснащення, модернізації та інших способів поліпшення основних засобів.

Для обчислення амортизаційних відрахувань з метою визначення оподатковуваного прибутку основні засоби поділяються на такі групи:

Група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальні пристрої;

Група 2 – автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутові електричні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти.

Група 3 – робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулювальні пристрої.

Група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного обчислення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних швидкозношуваних предметів.

Згідно з чинним законодавством України норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної групи основних засобів на початок звітного періоду у таких відсотках:

Група 1 – 8 %.

Група 2 – 40 %.

Група 3 – 24 %.

Група 4 – 60 %.

Слід зазначити, що чинним законодавством України передбачено, що платник податку має право застосовувати більш низькі, ніж законодавчо встановлені, ставки амортизації об’єктів основних засобів.

Балансова вартість груп основних засобів Товариства на початок звітного періоду розраховується за формулою:

Бα= Бз + Пα - Вα - Аα (2. 2.2. 3.)

Де Бα - балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду, грн..;

Бз – балансова вартість групи основних засобів на початок періоду, що передував звітному;

Пα – сума витрат, понесених на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцію, технологічне переоснащення модернізацію та інше поліпшення основних засобів протягом періоду, що передував звітному;

Вα – вартість виведеної з експлуатації відповідної групи основних засобів протягом періоду, що передував звітному;

Аα – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у період, що передував звітному.

З наведеної формули видно, що витрати Товариства на придбання основних засобів збільшують балансову вартість відповідної групи з урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв’язку з таким придбанням, без урахування ПДВ, коли Товариство зареєстроване як платник такого податку.

Амортизація окремого об’єкта основних засобів групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тоді залишкову вартість об’єкта відносять до валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а надалі вартість об’єкта вважається нульовою.

Амортизація основних засобів груп 2, 3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Відповідно до П(с)БО №7 амортизацію основних засобів нараховують, застосовуючи такі методи:

прямолінійний, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості яка амортизується, на очікуваний період використання об’єкта основних засобів;

зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року та річної норми амортизації. Річна норма амортизації у відсотках обчислюється як різниця між одиницею та результатом добування кореня n-го степеня з частки від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість, де n – кількість років корисного використання об’єкта;

прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного використання об’єкту амортизації, і подвоюється;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші по­казники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне пла­нування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої від­повідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На ...

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...

Проблеми фінансів та фінансової системи України

Оцінка сучасного стану фінансової системи України Перспективи фінансової стабілізації Питання для закріплення матеріалу Оцінка сучасного стану фінансової системи України Розроблена схема фінансової системи дає можливість проводити структурний та системний аналіз фінансових відносин у суспільстві. Навіть самий узагальнений аналіз фінансової системи України свідчить про її незбалансований характер. Нині як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві провідне місце посідають державні фінанси насамперед бюджет. ...