Search:

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Але тривале безконтрольне використання природних ресурсів

багатьох цінних лікарських рослин, інтенсифікація господарського

використання територій з наявністю лікарських рослин, несприятлива

екологічна ситуація в зоні з високим ресурсним потенціалом після

аварії на Чорнобильській АЕС спричинили кризовий стан ресурсів

більшості дикорослих лікарських рослин.

На сьогодні лікарські рослини ростуть на площі, що становить

менше 10 відсотків території України. В Україні в цілому близько

85 відсотків лікарської рослинної сировини збирається в природних

місцезростаннях видів лікарських рослин. З кожним роком

збільшуються площі та різноманіття культивованих лікарських

рослин, однак їх кількість, як правило, не перевищує 15 видів.

Багато лікарських рослин неможливо вирощувати в культурі у зв'язку

зі складністю агротехніки та рядом інших причин.

Протягом останніх 10 - 15 років видовий склад лікарських

рослин майже не змінився, водночас обсяг заготівлі як у цілому,

так і по окремих видах суттєво зменшується кожні 3 - 5 років,

оскільки зменшуються природні запаси цих рослин внаслідок

інтенсивного господарського використання земель, на яких вони

ростуть, та заготівлі їх сировини без урахування норм та правил

збору, що, в свою чергу, веде до виснаження ресурсів лікарських

рослин. При цьому попит фармацевтичної промисловості України на

сировину дикорослих лікарських рослин залишається великим.

Загальний обсяг лісокористування в Україні становить

14,4 млн. куб. метрів, у тому числі основного користування - 6,7

млн. куб. метрів, що задовольняє потреби народного господарства

лише на 25 - 27 відсотків. У зв'язку з дефіцитом деревини щорічна

потреба в її завезенні становить 30 млн. куб. метрів.

Хибна практика планування екстенсивного лісокористування

призвела до значного виснаження лісів, зниження загальної

продуктивності їх ценозів, погіршення товарної структури

лісосічного фонду. Так, у повоєнні роки допускалося перевищення

розрахункової лісосіки в 1,5 - 2 рази, що спричинило зміну вікової

структури лісів, збільшення частки похідних (до 13 відсотків) і

менш продуктивних деревостанів. Сьогодні найбільшу площу займають

молодняки (45,4 відсотка) і середньовікові насадження (37,7

відсотка), достигаючі і стиглі деревостани становлять відповідно

лише 10,1 відсотка і 6,8 відсотка, що в 1,5 - 2 рази нижче

оптимальних значень. Інтенсифікація проміжного користування в

останні роки призвела до того, що фактичні запаси достигаючих і

стиглих деревостанів становлять більше половини потенційно

можливих, а частка насаджень з низькими повнотами (0,6 - 0,3)

досягає 24 відсотків. У зв'язку з цим під час рубок головного

користування щороку недобирають 5 млн. куб. метрів деревини.

Сучасний екологічний стан лісів зумовлюється як рівнем та

інтенсивністю антропогенного впливу, так і зростаючим техногенним

навантаженням, що порушує природну стійкість і

середовищно-формуючі функції лісових екосистем. Лише за останнє

десятиріччя в Україні загинуло від промислових викидів 2,5 тис.

гектарів лісових насаджень, радіаційного забруднення через аварію

на Чорнобильській АЕС зазнали 3,5 млн. гектарів лісів, що потребує

обмеження лісокористування, удосконалення системи протипожежної

безпеки лісів. В середньому щороку виникає 3500 лісових пожеж на

площі 4000 гектарів.

Порушення природної стійкості лісів призводить до збільшення

вразливості насаджень. На кінець 1996 року загальна площа

осередків шкідників і хвороб лісу становила 396,1 тис. гектарів.

13. ЗАПОВІДНА СПРАВА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Екстенсивне природокористування, нехтування екологічним

обгрунтуванням у процесі розвитку агропромислового комплексу,

зарегулювання стоку річок, осушення боліт, стихійний розвиток

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 


Подібні реферати:

Охорона природи

Упродовж XX столiття цивiлiзацiя в своєму розвитку досягла фантастичних успiхiв. При збiльшеннi чисельностi землян в 3,7 разу виробництво внутрішнього валового продукту (ВВП) зросло в 40 разiв. Якщо на початку минулого столiття пересiчна тривалiсть життя людини становила 50, то нинi — 67 рокiв, а в окремих країнах — 80 i бiльше рокiв. Кiлькiсть письменних людей збільшилася з 13 до 82 вiдсоткiв. На зламi XX i XXI столiть якось малопомiтно для загалу людство перейшло до якiсно нового етапу свого розвитку — ери глобалiзацiї. ...

Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля

Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Реалізація Основних напрямів передбачається в три етапи. На першому етапі (1997-2000 рр.) необхідно завершити і реалізувати невідкладні заходи щодо обмеження шкідливого впливу на довкілля найбільш небезпечних джерел забруднення. Основними завданнями цього етапу є: - вдосконалення законодавчо-правової бази з питань охорони довкілля; - розроблення і впровадження ...

Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низьке негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою. Образно кажучи, до розвитку глобальної екологічної соціально-економічної кризи, які сьогодні загрожують існуванню нашої цивілізації, призвели кілька “вибухів”: ...