Search:

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

Як бачимо, за даних таблиці коефіцієнт автономії на кінець звітного періоду зріс на дуже незначну долю, але все ж таки на початок звітного періоду активи підприємства на 98,6% забезпечені власними коштами, а решта тобто 1,4% богові зобов’язанні: на кінець звітного періоду підприємства власними коштами забезпечене на 99%, а боргові зобов’язання дещо зменшились і становлять 1%.

Також зріс критичний коефіцієнт ліквідності на 0,34. Завдяки цьому підприємство можна охарактеризувати, як ліквідне завдяки очікуваним надходженням грошових засобів від дебіторів. Зросли і коефіцієнти загальної та поточної ліквідності. Всі вище перераховані коефіцієнти значно відрізняються від оплати малих значень. На кінець звітного періоду зменшився коефіцієнт абсолютної ліквідності, а це в сою чергу говорить про те, що на початок звітного періоду підприємство могло погасити короткострокові позики на 69, 8%, а на кінець звітного періоду тільки на 8,6%, що є негативним в діяльності підприємства.

Однією з важливих ознак фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість.

Фінансова стійкість підприємства характеризується:

достатньою фінансовою забезпеченістю безперервності основних видів діяльності підприємства;

фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування;

здатність маневрувати власними коштами;

достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами покриття;

станом виробничого потенціалу.

Як уже зазначалося в умовах становлення ринкових відносин кожен суб’єкт господарювання повинне володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність, як власного підприємства так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб’єктам аналізу і банком партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансової незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану підприємства.

Характеризуючи фінансовий стан того чи іншого підприємства потрібно розрахувати і проаналізувати ряд показників. Усі показники, які характеризують фінансову стійкість об’єднують у групи, тобто:

Показники, що характеризують стан оборотних коштів підприємства, а саме: коефіцієнт маневрування власного оборотного капіталу та коефіцієнт забезпечення матеріальних оборотних фондів власними джерелами фінансування (Кз. В. К).

Показники структури капіталу, що характеризують фінансову незалежність від зовнішніх позикових коштів, а саме коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової залежності тяги фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику.

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства: частка основного капіталу у власному або індекс постійного активу, коефіцієнт модернізації та коефіцієнт реальної вартості майна (основних і матеріальних оборотних коштів).

Частку основного капіталу у власному розраховують, як відношення основного капіталу у власному капіталі згідно балансу підприємства на початок 2002 року становить 88,18 (810:918,6)х100), а на кінець звітного періоду – (801,9:916,4)х100) =87,5%.

Як видно із розрахунку і на початок і на кінець 2002 року основний капітал повністю сформований за рахунок власних джерел. На початок року власний капітал (918,6:810=113) у 1,13 раза перевищував вартість основних фондів підприємства, а на кінець звітного періоду він дещо зріс і становив 1,14 раза, тобто 916,4:801,9=1,14 раза.

Для характеристики інтенсивності вивільнених коштів вкладених в основні фонди та нематеріальні активи розраховують коефіцієнт модернізації, як відношення суми знаменності основних засобів і нематеріальних активів до вартості основних засобів і нематеріальних активів на початок звітного періоду.

Отже, коефіцієнт модернізації на початок 2002 року становив 165,8:462,7=0,358, а на кінець року 165,8:457,1=0,362. Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,004 свідчить про незначне збільшення інтенсивності вивільнених коштів, іммобілізованих в основні фонди і нематеріальні активи.

Важливу характеристику структури коштів підприємства дає коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення, який використовується для оцінки ефективного використання коштів рівня виробничого потенціалу, забезпечення виробничого процесу засобами виробництва, і розраховується, як відношення залишкової вартості основних засобів, капітальних вкладень, виробничих запасів, незавершеного виробництва до загального капіталу. На початок року його можна розрахувати як: (810+18,9):931,2=0,89, на кінець 2002 року (801,9+13,7)/925,6=0.88. Як бачимо на кінець звітного періоду коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення дещо знизився.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

Формування економічної думки в Україні відбувалось тернистими шляхами і розцінювалось різними дослідниками у різні роки неоднозначно. Разом з тим в Україні ще в 20-ті роки і пізніше, в період політичної “відлиги” у 50-60-ті роки, був виконаний надзвичайно великий обсяг роботи по вивченню та висвітленню історії суспільно-економічної думки в Україні з кінця 16 і до початку 20ст. Проте методологія дослідження, що сформувалася в рамках офіційної ідеології тоталітаризму не могла не позначитись на характері й теоретичному рівні ...

Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

ЗМІСТ Вступ 1. Розрахунок об`єму виробництва та реалізації послуг. Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у натуральному вимірі. Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі. Розрахунок облікового складу робітників бригади та фонду заробітної платні. Розрахунок облікового складу робітників. Розрахунок фонду заробітної платні. Розрахунок собівартості, прибутку, рентабельності підприємства. Розрахунок собівартості, калькуляція. Розрахунок прибутку. Розрахунок рентабельності. Розподіл прибутку. ...

Відтворення та вдосконалення основних фондів

План Вступ 2 1. Спрацювання і старіння основних фондів 2 2. Амортизація 4 3. Строки експлуатації 7 4. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 8 5. Розширене відтворення основних фондів 12 6. Показники ефективності відтворення основних фондів 14 7. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів 15 Висновок 17 Використана література 18 Вступ. Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та ...