Search:

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

Окрему групу показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства становлять:

коефіцієнт ділової активності або оборотності балансу, який показує обсяг продукції для виробництва якої використовується майно підприємства і характеризує відношення виторгу від реалізації продукції до валюти балансу. Тобто за рахунок виторгу одержаного у звітному 2002 році підприємство може в 0,4 раза компенсувати вартість майна. Порівнюючи з минулим 2001 роком коефіцієнт ділової активності або оборотності балансу в деякій мірі зменшився, так, як станом на 31 грудня 2001 року він становив 426,6:928,4=0,5 раза. Щоправда на економічне значення цього коефіцієнта впливає матеріаломісткість та трудомісткість продукції, тому більш суттєву роль для оцінки фінансового стану підприємства відіграють такі показники як:

коефіцієнт ефективного використання фінансових ресурсів, який розраховують, як відношення балансового прибутку дол. Валюти балансу. Цей показник дає можливість визначити за який період часу прибуток отриманий підприємством може компенсувати вартість майна або за який час будуть повернуті кошти вкладені в дане підприємство.

Коефіцієнт ефективності власного капіталу, який становить найбільший інтерес для власників, оскільки дає узагальнену оцінку ефективності вкладень коштів у підприємство. Розраховують цей коефіцієнт, як відношення балансового прибутку після оподаткування. Тобто за вирахуванням всіх платежів в бюджет до власного капіталу підприємства. В звітному 2002 році.

Коф. В.к. =

Коф. В.к. =

Тобто підприємство у звітному 2002 році на кожну гривню власних коштів одержало 33 копійки прибутку, в минулому 2001 році – 11 копійок, що свідчить про зниження ефективного використання власних коштів.

З усіх показників, що характеризують фінансову тай кість підприємства відомі економісти А.Д. Шеремет, Р.С.Саліфулін, Г.С. Савицька виділяють, як найбільше узагальнений показник фінансової стійкості підприємства – залишок або нестачу джерел коштів для формування записів і затрат. Загальну суму запасів і витрат визначають за підсумкова другого і третього розділів активу балансу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

ТЕМА1. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення План. Ек. сутність санації Випадки, коли приймається рішення про санацію Етапи та порядок проведення фін. Санації Розробка проекту фін. Санації Об'єкт – підприємство в фін. Кризі Санація виражає комплекс послідовних , взаємопов'язаних заходів вир-техн, орг., соц., фін-ек характеру,спрямованих на виведення підприємства з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентноспроможності в довгостроковому періоді. Санація ...

Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку

ПЛАН Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. 2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 2.3. Функції торговельних посередників. 2.4. Посередницькі операції,об’єкти і суб’єкти посередниць- ких операцій. 3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. Висновки Використана література ...

Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів При аналізі основних фондів насамперед треба визначити їхню середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому слід зіставляти темпи їх зміни з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному вираженні. Останній показник повинен мати більш високі темпи зростання порівняно з основними фондами. Однак економічні труднощі, які мають місце в нашій країні, можуть показати і зворотні тенденції. Основні фонди підприємства ...