Search:

Шпаргалка по інформатиці

Реферати » Комп'ютерні науки » Шпаргалка по інформатиці

Розділ 1 ППО та якість програмної продукції

1. Комп’ютерізація-процесс розвитку індустрії комп’ютерних виробів і послуг і їх широке використання в сусп-ві, це наси щення в-ва, засобів транспорту, зв’язку, сфери упр-ня, науки, освіти, попиту обчисл. технікою.

2. Осн.причина стійких і швидких темпів впровадж.сис-м обробки данних і ПЗ є можл-сть підвищення продсті праці в усіх сферах людської д-сті за рахунок використання ЕОМ

3. Осн.тенденції розвитку сис-м обробки данних:

Обч.сис-ми висок.прод-сті, які склад.базу нових інф.технологій.

Мережи передачі данних і сусп. БД і передачі знань.

Нові інф.технології та сис-ми штучного інтелекту.

4) Засоби прискорення розробки та впровадж.інф.систем.

4. Для фун-я сис-мы обр-ки Д.надо состав ресурсов:

1.тех.средства 2.труд.ресурсы 3.програмні засоби

5. Ф-ции ПО:

1. Управ.техн. средств., направленно на выполнение всех действий, необходимых для обработки Д.

6.2. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш

7.2. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш

8. ПО ЭВМ-это сов-ть пр-м и док-ции на них, предназначен ная для реал-ции на ЭВМ целей и за-дач пользователя. ПО (всис-ме обр-ки Д) - сов-ть инф-х эл-тов, образующая сов местно с техн. обеспечением сис-му автомат. обр-ки Д. для пользователя.

9. В состав систем ПЗ входять:

1) заг. або системне ПЗ 2) прикладне або спеціальне ПЗ

10. В состав систем ПЗ входять:

1) заг. або системне ПЗ для автоматизації розробки пр-м і в

певній мірі алгоритмів для орг-ції обчисл.процесу та кон тролю за його виконанням на ЕОМ.

2) прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч у різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних.

11. Прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних.

12. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему, +систему пр-ння; +системні обслуговуючи пр-ми, +засоби контролю та діагностики.

13. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему-комплекс керуюч.пр-м, які забеспеч.функц-ня ЕОМ, вкл.план-ня, упр-ня ресурсами ЕОМ, виконання з-ч за запи тами кор-чів, упр-ням вв., вив. данних, +систему пр-ння комплекс засобів для розробки та налагодження пр-м: мови пр-ня, транслятори, різні обслуговуючи пр-ми для редагув. текстів і налагодження пр-м+системні обслуговуючи пр-ми-призначені для викон.типов.дій з носіями данних (ініціалізація дисків, перевірка дисків на наявність пошкод жених ланок, оптимізація розмішення ф-лів на дискі, інше), +засоби контролю та діагностики-перевірки непошкодженності окр.пристроїв та локалізації пошкодженностей

15. Склад ППЗ: для розв’язання конкр.з-ч різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізов. систему обробки данних. Склад: +пр-ми окремого кор-ча, +прикладні пр-ми, + пакети прикладних пр-м

16. Склад: +пр-ми окремого кор-ча-розв’яз.специф.з-ч, жор стко закладені особл-сті сис-ми обробки данних конкр.орг ції, +прикладні пр-ми-універсальність,ширлоке розповсюд ження, + пакети прикладних пр-м-осбл.форма прикладн.пр-ми,багатофункц.комплекс взаємопов’яз.пр-м, має певні правила побудови.

17. Ознаки т-ру: 1) ПЗ створ-ся не для власн.споживання, а на продаж, 2) Пр-ні засоби призначені для задоволення по-треб кор-чів по авт-ції їх з-ч=>мають споживчу вартість. 3) У процесі в-ва пр-них засобів витрач.жива і упредметне-на праця.

18. Пр-мное изделие- это пр-ма на носителе Д, явл-ся пр-том пр-го пр-ва. (его особенности: 1. Разр.не знаком с польз. и требования к майб. пр-ту формирует сам=> спеціаліст в ПОбласті; 2. ПИзделие д. сохранять работо-способность в широком диапазоне конфігур.техн. ср-в і різному систем-ному пр-мному середовищі=>вимоги до мобільності пр-них виробів.; 3. Кор-ч запровадж. пр-ний виріб чи самі, чи зі стороньою допомогою,но не від розробника допомо-га=>вимога до простоти наладнання пр-ного виробу ; 4. Проблеми, що вникають під час застосування пр-ного ви-робу кор-ч повинен вирішувати шляхом листування або через посередника=>різко зро-стають вимоги до док-ції та заг.якості пр-ного виробу.

19. Осн.направл.разв.прог-ния: 1) Совершенствование техноло-гии разработки пр-м за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-ного пр-ва.2) Авт-тизация прог-ния. 3) Раз-работка м-дов и ср-ств авт-зации проектирования ПО.

20. Автом-ция прог-ния. Мета АП-підвищ.прод-сті праці за умови покращ. якості пр-кції. АП-это предоставление по-льзов-лю наиблее простого и удобного языка для его вза-имодействия с ЕОМ в процессе решения поставленной з-чи, на сегодня выделяют: -языки прог-ния высокого уров-ня; -ППП (пакеты прикладных программ) )

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

План На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація. Наступний етап програми передбачає реалізацію учнями знань. Виконання кожної лабораторної роботи за­вершується її захистом. Ще однією формою розвитку самостійності учнів у процесі вивчення предмета, їх творчого підходу до цього процесу є написання курсових робіт Протягом усього курсу вивчення інформа­тики учні беруть участь у семінарських занят­тях із творчими доповідями Використання навчально-контролюючих програм Для ...

Прикладне програмне забезпечення

Зміст 1. Пакет прикладних програм 2. Текстові редактори і текстові процесори 3. Електронні таблиці 4. Бази даних 5. Графічні пакети 6. Штучний інтелект 7. Навчальні програми 8. Системи мультимедіа, комп’ютерні ігри та розваги 9. Висновок 10. Список використаних джерел 1.Вступ Комп’ютер складається з двох частин: апаратної системи і програмного забезпечення. Для розв’язання конкретної задачі комп’ютер повинен послідовно виконати цілком визначений набір операцій. Ці операції є сукупністю дій, здійснюваних ...

Інформаційне та організаційне методичне забезпечення САПР

Визначення, структура та вимоги до ін. забезпечення. Принципи побудови елементів іншого забезпечення. Організаційно-методичне забезпечення. 1. І.З. САПР призначене для організації, використання, зберігання та підтримання в актуальному і коректному стані всіх даних, необхідних для автоматичного проектування. Використання авт. заб. В САПР дозволяє більше ніж в 2 збільшити продуктивність проектних робіт. ІЗ поділяють на 2 частини: Інформаційний фонд (позамашинна складова). Бази даних (внутрімашинна складова). Під базою даних ...