Search:

Шпаргалка по інформатиці

Для упр-ня якістю прогр-ної пр-ції необх.встановвити:

1) Ф-ри, що вплив. на якість пр-ції; 2) Систему х-к якості прної пр-ції.3) М-ди визн-ня показників якості. 4) Необх. рі-вень якості.5) М-ди порівняльної оцінки досягнутого рівня якості та рівня якості, що вимагається.

30. Факторы, влияющие на кач-во ПП: 1) ответвен-ность рук-ва: +наявність докум-но-оформл-них вимог та забов’язань по забеспеченню якості; +відповідальність повноваженними і взаємодією всього персоналу; +наяв-ністю засобів контролю якості та спец.навченного персоналу; +наявн.представника керівництва; +підтрим-кою у всіх виконавців високого почуття відповідально-сті; +періодичним ан-зом еф-сті діючої сис-ми оцінки якості.2) кач-во нормативной документации пові’яз.з пов-нотою, чіткістю вимог до пр-ми, однозначністю їх тлумачення. Особл.значення маї ТЗ.3) эф-ность технологий пр-ия: ТП повинна забеспеч.макс.корисний еф-т при певних витратах, що можливе лише при використані при розробці пр-них пр-тів найб.прогресивн.м-дів і засобів розробки, а також орг-ції сатого процесу розробки.4) состав и кач-во инструментальных ср-в: належать автономні засоби і засоби вбудовані в систему прогр-ня.5) планирование обеспечения кач-ва и 6) регулярность и эф-сть контроля за кач-вом.5) и6) -до осн.принципів розробки належ.упр-ня розробкою за допомогою плана проекту (там певні стадії) .На кожн.стадіїрозробки виділ.окр.етапу контролю його виконання, встанов-ся строки проведення контролю, форма подання м-лу, форма контролю як-сті та виконавців Наступ.принцип-за-беспеченя високого рівня виявлення та усунення помилок раній період, т.я. в-сть виправлення по-милок виявл.на песн.етапі зростає в геом.прогресії порів-няно з в-стю їх запобігання. Принцип забеспечення жорсткого контролю відповідності вл-стей пр-ту, що створ-ся, відповідність ви-могах, що викладени в його спе-цифікації.7) наглядность рез-тов контроля нач-ва: передбач.створення точних кри-теріїв оцінки якості прогр-ного виробу на всіх етапах йо-го життєвого циклу. Пердбачає можл-сть переконл.доказу високого рівня якості виробу під час випробування. Не-обх-сть подання інф-ції про хід розробки та контроль за якістю в наочному та загальнодоступному вигляді.8) сти-мулирование создания кач-ств ПП: дієвість цього ф-ру визн-ся в першу чергу умовами р-ку прогр-них пр-тів.9) кваліфікація (модификация) разработчиков: правило-вико-ристання мин.к-сті макс. кваліфіков.прац-ків. Визн-ся: +рівнем знань; +наявністю практичного досвіду; +рівенм здібностей; +рівнм ініціа-тивності; +рівнем відповідально-сті.10) маркетинг ПП. Якість прогр-ного виробу залеж.від еф-сті системи заходів по вивченню р-ка та споживчих властивостей цього виробу на протязі всього життєвого циклу в різинх умовах застосування. Підрозділи, що здійснюють маркетинг пов.б.в тісному контакті з підрозділом по супроводженню прогр-них виробів. ((11) формиров.и соблюд.един. принципов разработки) ).

31. В сис-му хар-к кач-ва ПП включены: функциональность, надежность, удобство исп-ия, эф-вность, сопровождае-мость, мобильность. Функциональность -Это сов-ть св-ств прог.ср-дства, определяемая наличием и конкретными ос-обеностями набора ф-ций, способных удовлетворить заданых или предполагаемых потребностей Иерархии подх-стик ф-ти: Адекватность, Правильность, Комплекси-вність, Нормовідповідність, Защищенность. Надежность: это сов-ть свойств прогр. ср-ва хар.его спос-ть сохранять заданный ур-нь пригодности в задан. условиях в задан-ный период времени. Подх-ки: Завершенность, Отказоус-тойчивость, Восстанавливаемость. Удобство использова-ния-усилия необходимые для его исп-ия и индивидуальную оценку рез-тов его исп-я заданным или предполагаемым кругом пользователей .Подх-ки :Понимаемость, Осваивае-мость, Управляемость. Эффективность - программного ср-ства те аспекты его уровня пригодности, кот-ые связаны в хар-ом и временем исп-ия рес-ов, необходимых при заданных условиях функ-ия. Подх-ки: Временность, Ресур-соемкость. Сопровождаемость -усилия, кот-е необходимые для его модификации. Подх-ки: Анализируемость, Модифи-цируемость, Стабилизированность, Тестируемость. Мо-бильность -приспособленность для его переноса из одной среды функ-ия в другую. Подх-ки: Адаптируемость, Налажувальність, Заменоспособность.

РОЗДІЛ 2. Початкові стадії проектування.

1. .Общая хар-ка основных стадий разработки пр-м

ТЗ- явл-ся рез-том исследованя в рассматривамой пред-метн. обл-ти с т. зр. целесообразности авт-зации решае-мых в ней з-ч .-это спецификация требования к разраба-тываемому ПП. В требования включ-ся : требования, от-носящиеся к фук-ию ПП, к реакции ПП на всевозможные ситуации при обрадени к нему, в т.ч. оши-бочны е, к усл. исп-я. Эскизное (внешнее) проектирование-это пр-с описа-ния ожидаемого поведеня разрабатывемого пр-та с т.з. внешнего по отн-нию к нему неблюдателя. Цель этого пр-са-получение исчерпывающего подробного описания вне-шнего взаимодействий пользователя с будущим пр-том, не затрагивая его внутреннего устр-ства. Внешний проект-выраж-ся внешними спецификациями. Спецификация - это док-т перечисляющ-ий условия, кот-ым д. соответство-вать изготавливаемый пр-т (схема внешних ф-ций пр-мы, Стр-рное представление данный) .Техническое (внутреннее) проектирование - сов-ть проектных решений об алгритм. стр-ре ПП и его обеспечения, ( пакет НІРО-схем, наглядная таблица содержания ПП) .Рабочее проектирование-реали-зация выработанных решения в соответсвии с ранее сфо-рмулированными требованиями. Рабочее проектирование включ.непосредств.кодирование алг-ма, отладку компо-нент и всего виробу вцілому, составление экспл.док-та. Испытание пр-ммы - это проверка ПП его спецификация на реальных данных или контрольном примере .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Шпаргалка по інформатиці

Розділ 1 ППО та якість програмної продукції 1. Комп’ютерізація-процесс розвитку індустрії комп’ютерних виробів і послуг і їх широке використання в сусп-ві, це наси щення в-ва, засобів транспорту, зв’язку, сфери упр-ня, науки, освіти, попиту обчисл. технікою. 2. Осн.причина стійких і швидких темпів впровадж.сис-м обробки данних і ПЗ є можл-сть підвищення продсті праці в усіх сферах людської д-сті за рахунок використання ЕОМ 3. Осн.тенденції розвитку сис-м обробки данних: Обч.сис-ми висок.прод-сті, які склад.базу нових ...

Інформатизація системи управління освітою

ВСТУП Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила ...

Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word

План Утворення графічних об'єктів за допомогою Word 2000 Виокремлення та пересування об'єктів Застосування сітки Об'єднання об'єктів Розташування об'єкту в тексті Створення фігурного тексту Використання готових малюнків Використання бібліотеки рисунків СlipArt Текстовий процесор Word 2000 вміщує повний набір засобів опрацювання графічної інформації, що дає змогу створювати графічні елементи, експортувати графічні файли різних форматів, а також застосовувати до них різноманітні ...