Search:

Економіка Канади

З точки зору співвідношення матеріального виробницт­ва і сфери послуг економіка Канади є «міні-дублікатом» економіки США (питома вага населення, зайнятого у сфе­рі послуг, дорівнює 69 %, а в сільському господарстві - всього 3,5 %). За високою часткою сфери послуг у ВНП, на відміну від США, приховується симптом того факту, що відбувається недовикористання природних резервів еконо­мічного зростання. Створення при активній участі інозем­ного капіталу гірничовидобувної, а з початку 60-х років — нафтогазової промисловості суперечить нездійсненності на­ступного кроку: створенню на цій основі розгалуженого високоефективного обробного сектора. Більш ніж скром­ний для розвинутої країни внесок обробної промисловості у ВНП (близько 20 %) не може бути показником «пост-індустріального» характеру господарської структури Кана­ди, а є відображенням «гіпертрофії третинного сектора економіки».

У Канаді приблизно 80 % робочих місць забезпечує малий бізнес, а серед правових форм його організації чіль­не місце мають акціонерні підприємства. Щодо малих під­приємств, то вони є приватними компаніями з числом зай­нятих менше 50 чоловік; 8—12 % з них щорічно банкруту­ють. На відміну від США, у Канаді яскраво виражені диспропорції національної економіки з точки зору вкладу окремих провінцій у її економічний потенціал. Наприклад, вклад провінції Онтаріо оцінюється в 40 %; до того ж, Онтаріо і Квебек дають 77 % обробної промисловості країни, а Манітоба, Альберта й Саскачеван — більше поло­вини сільськогосподарської продукції і основну частину зернових.

Банківська система Канади характеризується насампе­ред досить високим ступенем концентрації. Лідером серед лише 11 комерційних банків країни (для порівняння: у США їх—близько 15 тис.) є «Ройал бенк оф Кенада», який за своїми активами наближається до провідних бан­ків США. П'ять канадських банків перебувають у списку 300 найбільших банків світу.

На відміну від банків США канадські банки активно сприяють «канадизації» — викупу канадських фірм у іно­земних власників. Друга відмінність полягає в тому, що банки Канади дуже рідко є центрами фінансово-олігархічних груп, поступаючись у цій ролі найбільшим промисловим монополіям країни. Однак банки завдяки своїй фінансовій силі реалізовують власні економічні інтереси в олігархічній системі, спираючись на непрямі важелі впливу. Наприк­лад, у канадській фінансово-корпоративній групі «Аргус корп» банк «Ройал бенк оф Кенада» активно захищає інте­реси національного капіталу; натомість у групі «Пауер корп» (Канада) ціла мережа комерційних банків Канади, США та інших країн забезпечують ґрунтовні економічні зв'язки з іноземним корпоративним капіталом, досягаючи конкурентоспроможності не у формі концентрованого вира­зу економічної могутності нації, а у формі сукупності науко­во-технічного, виробничого та організаційно-управлінсько­го потенціалів.

Площа сільськогосподарських угідь—66 млн га—це всього 7 % території країни; з них 12 млн га відведено під пшеницю. У Канаді нараховується близько 313 тис ферм, на яких працюють менше 490 тис. чоловік. Незважаючи на порівняно низьку врожайність зернових (близько 22 ц/га; пшениця—приблизно 18 ц/га; для порівняння: у США— відповідно 43 ц/га і 26 ц/га), у Канаді щорічно вирощують до 50 млн т зерна, що забезпечує 1/5 частину всього світо­вого експорту пшениці. Протягом останніх 40—45 років кількість ферм зменшилась на 1/2, а частка сільського ЕАН— впала з 21 % до 3,5 %. Середня величина ферми— 143,2 га — має тенденцію до зростання.

Наведені тенденції не дають вичерпного уявлення про складну й багатогранну картину сучасного розвитку еко­номіки Канади, проте дають змогу розглянути жорстку при­в'язку канадської економіки до ринку США, її підпоряд­кований стан у північноамериканській індустріальній си­стемі.

Засилля в Канаді американського й взагалі іноземного капіталу є причиною багатьох серйозних негативних на­слідків для канадської економіки. По-перше, це маніпу­ляції з цінами і прибутками, в результаті яких національ­ний бюджет недоодержує значні суми доходів; по-друге, це обмежуюча практика у сфері експортної політики, коли матірна компанія вказує канадській місце збуту її про­дукції, по-третє, прямі іноземні інвестиції сприяють підпо­рядкуванню інтересам іноземного капіталу канадських ресурсів НДДЕР; по-четверте, роздратування в Канаді ви­кликають претензії США поширити своє законодавство на діяльність філіалів американських корпорацій в Канаді.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Чому я обрав спеціальність міжнародна економіка

План: 1. Що таке міжнародна економіка.(ст.2); 2. Ознаки міжнародної економіки (ст2-4); 3. Основна відповідь на питання реферату(ст.4); 4. Список використаної літератури (ст.4). (1) Міжнародна економіка у вузькому розумінні – є складовою теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб’єктів різної державної приналежності в сфері міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав. Ознаки міжнародної економіки є: 1) розвинута ...

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків

Зміст Вступ………………………………………………………………………….З 1. Механізм державного регулювання підприємництва……………….…5 1.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку" підприємництва………………………………………………………………6 1.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності…………………………………………………………………… 7 1.3. Сертифікація та стандартизація……………………………………… .9 1.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва………………………………………………….11 1.5. Інформаційне, кадрове, ...

Основи стандартизації та сертифікації

Зміст і завдання сертифікації продукції, систем якості, послуг Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі ...