Search:

Економіка Канади

Транснаціональні фінансові групи США активно укла­дають угоди з фінансовими групами інших країн з метою зміцнення конкурентних позицій. Все це змінює співвідно­шення сил між основними угрупованнями світового фінан­сового капіталу. І зараз серед 90 найбільших груп світової фінансової сфери 25 є американськими, хоча у першій де­сятці найбільших банків світу немає жодного американсь­кого, а «Сітікорпорейшн» за розмірами активів (216,9 млрд дол.) займає лише 20-те місце у зазначеному списку після 11 японських банків, 4 французьких, 2 британських, 1 ні­мецького та 1 нідерландського.

Якщо американським символом могутності фінансового капіталу є знаменита Уоллстрит у Нью-Йорку, то канад­ським — не менш відома Бейстрит у Торонто; сімейні клани фінансово-корпоративних груп — Брофмани, Райхмани, Уестони, Ітони — намагаються не відставати від своїх аме­риканських конкурентів, обираючи для цього не шлях на­рощування сукупних капіталів та активів, а подальший розвиток організаційних основ капіталу груп, перехід до більш зрілих форм опрацювання стратегій виробничо-рин­кової діяльності. Цей розвиток підпорядковується забезпе­ченню рівня конкурентоспроможності національних компа­ній, вмінню зберігати і посилювати конкурентні переваги у певних секторах і галузях господарства.

Активізація канадських фінансово-корпоративних груп в останні роки певним чином сприяє розв'язанню пробле­ми, що постала перед країною: чи розвивати високо-технологічні галузі, чи, навпаки, продовжувати експортувати найбільш конкурентоспроможну продукцію, імпортуючи технологію і наукомістку продукцію? Адже з першої десят­ки промислових корпорацій Канади 6 зайняті у сировинних галузях, 2 — у виробництві пива, 1 — у видавничій справі. За структурою ж експорт країни не більше ніж 2/3 скла­дається з сировини, напівфабрикатів, продовольства, а у структурі імпорту 3/4 — це готові промислові вироби, в то­му числі технологія й наукомістка продукція. Країні, яка вивозить приблизно 1/3 ВНП, подібна структура зовніш­ньої торгівлі загрожує небезпекою зниження рівня життя народу.

У цьому контексті ділові кола Канади дедалі більше схиляються до реалізації так званої континенталістської платформи; на противагу їм малий і, частково, середній бізнес, профспілки, а серед провінцій—Онтаріо і Квебек орієнтуються на націоналістську платформу, хоча й не ви­ступають проти ліквідації торговельних бар'єрів зі США.

Ще у 1965 р. США і Канада уклали угоду про безмитну торгівлю автомобілями й запчастинами. Одним із резуль­татів цієї угоди була раціоналізація виробництва в авто­мобільній промисловості Канади.

Після Угоди про вільну торгівлю 1989 р. економічні й культурні зв'язки між двома країнами, як очікують, ще більше зміцняться. Протягом десятирічного періоду мають скоротитись або ліквідуватися усі митні і безмитні бар'єри у взаємній торгівлі. Обидві країни сподіваються здобути з цього максимальну вигоду.

Новий договір 1992 р., в якому бере участь і Мексика,— Північноамериканська угода про вільну торгівлю буде, в разі позитивного розгляду законодавчими органами трьох країн, спільним ринком з чисельністю населення понад 360 млн чоловік і сумарним ВНП 6 трлн дол. США, що перевищує ВНП країн-членів ЄС.

Згідно з прогнозами фахівців, у найближчі 10 років тре­ба чекати посилення притягальної функції США щодо країн обох Америк. Передбачають, що на початку наступ­ного століття Північноамериканська угода про вільну тор­гівлю перетвориться на Американську зону, в яку поряд зі США, Канадою і Мексикою увійдуть Аргентина, Брази­лія, Панама й Чилі.

Внаслідок змін у всесвітньому господарстві торговельні об'єднання групуються зараз з претензією на світове лідер­ство. Безсумнівно, країнам Американської зони протистоя­тимуть не тільки країни-члени ЄС, а й Азіатсько-тихооке­анська зона економічного співробітництва на чолі з Япо­нією.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

Актуальним завданням економічної науки в сучасних умовах є всебічне дослідження проблем оплати праці з точки зору подолання кризи і стимулювання економічного зростання в Україні. Від наукового обґрунтування змісту реформи оплати праці, правильного вибору шляхів реформування заробітної плати багато в чому залежать перспективи майбутніх економічних перетворень у нашій країні. Реформування оплати праці є важливою складовою курсу реформ у національній економіці України. Необхідність і суть реформи оплати праці З огляду на ...

Кредит у ринковій економіці

План 1. Необхідність кредиту 2. Суть кредиту 3. Теорії кредиту 4. Форми та види кредиту 5. Процент за кредит 6. Функції та роль кредиту Література 1. Необхідність кредиту Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, вна­слідок розвитку процесів обміну товарами. Конкретною економічною основою, на якій з'являються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругооборот капі­талу Кругооборот капіталу безперервний, але при цьому не виключаються коливання, приливи і відпливи грошових кош­тів, коливання потреб у ...

Міжнародне кооперування виробництва, природа, форми та сучасні особливості

1.Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. Створення динамічної соціальної системи відкритої економіки, одним із завдань якої є активізація участі в процесі міжнародного кооперування, стає необхідним атрибутом та цільовою функцією побудови відкритого суспільства, передумовою розв¢язання складних та суперечливих завдань українського розвитку. Без важелів міжнародного кооперування неможливо розв¢язати ряд завдань розвитку усієї системи міжнародної економічної діяльності, ...