Search:

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

а) заявка на перерахування за кордон власних коштів з поточного рахунку в гривнях та документи, які підтверджу­ють виїзд з України фізичних осіб — резидентів на постійне місце проживання за кордон;

б) документи, передбачені Правилами переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізич­них осіб — резидентів і нерезидентів, затвердженими поста­новою Правління Національного банку України від 23 вересня 1996 p. №245, у разі здійснення переказів коштів за кордон.

При здійсненні неторговельних операцій фізичними особа­ми — нерезидентами за рахунок коштів з власного поточного рахунку в гривнях підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України е заявка на перерахування іноземної валюти за кордон.

Купівля іноземної валюти з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях здійснюється згідно з вимогами Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 p. №118.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанків-ському валютному ринку України з метою виконання влас­них зобов'язань уповноважених банків — членів міжнарод­них платіжних систем за операціями, пов'язаними з органі­зацією та забезпеченням розрахунків з використанням пла­тіжних карток міжнародних платіжних систем, є:

а) для організації та забезпечення розрахунків з міжна­родними платіжними системами — виписка з кореспондент­ського рахунку банку (про здійснення розрахунку відповід­ної міжнародної платіжної системи з банком за операціями з платіжними картками);

б) для закриття відкритої валютної позиції банку — заяв­ка банку (з розрахунком).

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання зобов'я­зань за операціями, що потребують отримання індивідуаль­них ліцензій Національного банку України, є індивідуальні ліцензії (дозволи) Національного банку України на здійснен­ня операцій з валютними цінностями, видані згідно з п. 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему ва­лютного регулювання і валютного контролю", які передбача­ють купівлю іноземної валюти, та документи, передбачені умо­вами цих ліцензій. бути зарахований на основний поточний рахунок власника коштів не пізніше двох банківських днів після надходження на кореспондентський рахунок відповідної суми в гривнях.

Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України (у тому числі валютні біржі) при проведенні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському ва­лютному ринку України отримують комісійну винагороду від клієнтів у гривнях.

Уповноваженому банку та уповноваженій кредитно-фінан­совій установі згідно з їх тарифами дозволяється отримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, пов'язані із сплатою комісійної винагороди в іно­земній валюті іноземному банку-кореспонденту (здійснення переказу, документарні операції, операції із чеками, що прий­няті на інкасо, операції за пластиковими картками міжнарод­них платіжних систем тощо) та зі сплатою коштів міжнарод­ним платіжним системам і міжнародним системам зв'язку за користування їх послугами.

Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України здій­снюють на цьому ринку операції з купівлі-продажу інозем­них валют за вільним договірним курсом купівлі та прода­жу за кожною операцією без обмеження розміру маржі між курсами купівлі та продажу і комісійної винагороди. При здій­сненні обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів — юридичних осіб комісійна винагоро­да уповноваженого банку не може перевищувати 0,05 %, вклю­чаючи операційні витрати.

При здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валю­ти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання розрахунків за торговельними операціями упов­новажені банки повинні вимагати від резидентів документи, передбачені Правилами здійснення операцій на міжбанків­ському валютному ринку України.

Після отримання від клієнтів зазначених документів упов­новажений банк (уповноважена кредитно-фінансова устано­ва) формує реєстр (у двох примірниках), який містить таку інформацію:

• назва підприємства, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

• орган державної влади, який зареєстрував резидента;

• податковий орган, в якому взято на облік резидента, дата та номер реєстрації;

• прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційні номери ди­ректора і головного бухгалтера згідно з Державним реєстром фізичних осіб;

• номери та дати договорів або інших документів, що є підставою для придбання іноземної валюти.

Такий реєстр щодня на паперових та магнітних носіях з копіями відповідних документів, що є підставою для здійснен­ня операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, не пізніше 14 години поточного робочого дня подається на розгляд до податкового органу, де уповноважений банк перебуває на обліку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 


Подібні реферати:

Природа грошей

Гроші ¾ це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Монета - це зливки металу: форму, вагу і пробу яких засвідчує держава своїм штемпелем. Білонна монета – це розмінна монета, яка карбується з недорогоцінного металу. Паперові (бюджетні) гроші ¾ це нерозмінні на метал знаки вартості, випущені державою(казначейством) в обіг для покриття своїх витрат, наділені примусовим курсом і замінюють товарні гроші в їхній функції засобу обігу і платежу. ...

Інфляція: суть, розвиток, перспективи подолання в Україні

Вступ Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грошей. Невипадково термін “інфляція” почав вживатися в 70-ті роки ХІХ ст. стосовно до грошового обігу в Північній америці, переповненого паперовими знаками, які випускалися для ведення громадянської війни. З того часу він широко увійшов у наукову літературу і практичний лексикон, особливо після краху золотого стандарту. Його часто вживають для характеристики грошового ...

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

ЗМІСТ Вступ 4 Теоретичні основи дослідження національної валюти В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 6 Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси 6 Методи дослідження національної валюти і її ролі в розвитку національного господарського комплексу 9 Роль грошово-валютного регулювання у становленні та стабілізації національної валюти у період незалежності 11 особливості та механізми функціонування національної валюти України 28 Чинники введення національної валюти в Україні після виборення незалежності і українська ...