Search:

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

Для забезпечення транспортних витрат працівника за кор­доном під час відрядження видача готівки здійснюється у сумі до 1000 дол. США на одного працівника чи в еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України.

Виплата коштів на представницькі витрати (організацію прийомів та інших офіційних заходів за кордоном) юридич­ним особам-резидентам та постійним представництвам юри­дичних осіб-нерезидентів для від'їжджаючих працівників за кордон провадиться уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України за наданою заявкою.

Загальна сума іноземної валюти готівкою або дорожніми чеками у вільно конвертованій валюті, що вивозиться одним працівником — резидентом чи нерезидентом, не може переви­щувати суми, встановленої Порядком переміщення валюти через митний кордон України. Якщо сума витрат на відря­дження перевищує встановлені норми вивезення іноземної ва­люти, то для здійснення розрахунків за кордоном використо­вується корпоративна пластикова картка однієї з міжнарод­них платіжних систем.

Уповноважений банк при видачі іноземної валюти або до­рожніх чеків у вільно конвертованій валюті надає юридичній особі-резиденту або постійному представництву юридичної особи-нерезидента дозволи на вивезення за кордон їх праців­никами іноземної валюти готівкою відповідно до Порядку переміщення валюти через митний кордон України.

Відшкодування працівнику витрат власних коштів в іно­земній валюті у відрядженні за кордоном здійснюється відпо­відно до чинного законодавства України у грошовій одиниці України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виплати зазначених коштів.

Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку та продаж дорожніх чеків у вільно конвертованій валюті для виїзду за кордон провадиться уповноваженим банком за на­явності заявки офіційного представництва чи представницт­ва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприєм­ницької діяльності, та доручення на отримання коштів на відрядження у касі уповноваженого банку. Документи, що надаються для виплати іноземної валюти на відрядження за кордон, залишаються в уповноваженому банку.

На працівників офіційних представництв чи представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємни­цької діяльності і виїжджають за кордон у службових спра­вах, не поширюються добові норми виплат іноземної валюти готівкою.

Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу або як застави дозволяється у разі відсутності у фізичних осіб — нерезидентів чи резидентів коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення валютообмінної операції через пункт обміну іноземної валю­ти в таких випадках:

1) на територіях митниць у разі:

а) сплати мита, митних платежів або зборів фізичними осо­бами — резидентами та нерезидентами відповідно до митного законодавства України;

б) сплати нерезидентами (юридичними й фізичними особа­ми) дорожніх зборів і оформлення перевезень негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів;

в) сплати платежів за охорону та супроводження підакциз­них і транзитних товарів митними органами із залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ Украї­ни відповідно до чинного законодавства України;

г) сплати нерезидентами консульських зборів для відкрит­тя віз на в'їзд в Україну;

ґ) оплати нерезидентами послуг, наданих прикордонними санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими службами контролю;

д) оплати нерезидентами послуг з обов'язкового медичного страхування, яке гарантує надання їм екстреної медичної допо­моги відповідно до чинного законодавства України;

е) реалізації суб'єктами підприємницької діяльності товарів та надання ними послуг (у зоні, що звільнена від сплати мита та податків) за наявності відповідного дозволу Державної митної служби України;

2) на територіях вокзалів, аеропортів та портів у разі:

а) реалізації нерезидентам суб'єктами підприємницької діяльності пально-мастильних матеріалів, продуктів харчуван­ня, медикаментів та надання нерезидентам послуг з обслуго­вування іноземних транспортних засобів (літаків, суден, по­ромів, потягів), їх пасажирів і членів екіпажу. В таких випад­ках розрахунки з нерезидентами здійснюються на підставі рахунку, рахунку-фактури або відповідно до укладеного дого­вору (контракту), які передбачають оплату в готівковій іно­земній валюті і копії яких е підставою для зарахування іно­земної валюти на розподільчий рахунок юридичної особи-ре­зидента.

Підставою для зарахування іноземної валюти на розподіль­чий рахунок юридичної особи-резидента є копії рахунку (ра­хунку-фактури) та митної декларації про ввезення іноземної валюти в Україну нерезидентом (на оригіналі митної декла­рації ставиться відмітка уповноваженого банку про прийняття готівкової іноземної валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 


Подібні реферати:

Організація валютного ринку України

Документ ПЛАН ВСТУП 1.ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. 2. СУЧАСНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. 2.1 Валюта та валютні цінності 2.2 Резиденти та нерезиденти. 2.3 Порядок обов'язкового продажу частини надходжень у іно­земній валюті ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА Вступ У сфері валютної політики Національний банк ставить задачу мати реальний курс української гривні відносно вільно конвертованих валют на рівні збалансованості попиту та пропозиції. Для рішення цієї задачі й упорядкування ...

Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

Пропозиція грошей визначається банківською системою, і в значній мірі залежить від емісії банкнот. В умовах ринкової економіки центральним банком належить монопольне право банкнотної емісії. Згідно положення Закону України “Про банки і банківську діяльність” передбачено, шо “Національний банк є центральним баеком республіки, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в ...

Економічна робота банків у процесі кредитування

1. Комплексна оцінка кредитоспроможності клієнта Кредитоспроможність позичальника ¾ це його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобов¢язаннями. Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за поточний період чи за яку-небудь дату, а прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу Одним із способів організації кредитних відносин вважається якісна оцінка кредитоспроможності позичальника. В інформації про кредитоспроможність ...