Search:

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

Ковалюк О.М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України. – 1998. - № 5. – С.99 – 102.

Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії / За ред. к.е.н., доц. П.Островерха, С.Реверчука. – Львів: Приватне видавничо-поліграфічне підприємство «Діалог», 1997. – 276 с.

Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.

Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2000. - № 1. – С.20 – 24.

Макконелл Р.К., Брю Л.С. Экономикс: принципы, проблемы, политика. – М.: Республика, 1995.

Макроекономiка: пiдручник / За ред. Савченка А.Г., Пухтасвич Г.О. та iн. - Київ, 1995.

Михайличевський С. Євро – перший рік після запровадження // Вісник НБУ. - № 1, січень, 2000. – 24 с.

Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.

Николишин Ю. Дещо про національну валюту // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск ІІ / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. – Львів, 1997. – С.404 – 406.

Панчишин С.М., Буняк В.Б., Стасишин А.В. Фіскльні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації України // Фінанси України. – 1998. - № 5. – С.61 – 66.

Пархоменко М.М. Вплив введення євро на фінансову систему України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000 р. (В двох частинах) НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Ч.І.– Львів, 2000. – С. 237 – 239.

Пинзенык В. Макроэкономическая стабилизация в Украине: итоги и проблемы первого года // Вопросы экономики. – 1996. - №2. - С.88-97.

Пинзенык В. Украина: мифы и реальность макроэкономической стабилизации // Ваш партнер. – 1994. - №47. - С.18.

Поддерьогін А.М., Наумова Л.Ю. Деякі питання фінансової стабілізації в Україні // Фінанси України. – 1999. - № 12. – С.8 – 14.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.М. Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь - М.: ІНФА.М, 1997. - 492с.

Ривак О.С. Монетарна політика в Україні // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000 р. (В двох частинах) НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Ч.І.– Львів, 2000. – С. 225 – 227.

Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.99.

Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономiка. - К.: Основи, 1995.

Статистичний щорічник України за 1998 рік. – К.: Техніка, 1999. – 576с.

Теория финансов: Учебн. пособие / Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко, Т.Е.Бондарь и др. – 2-е изд., стереотип. - Мн.: Выш.шк., 1998. – 368 с.

Тимофссв В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин // Економiка Украiни. – 1993. - №1. - С.37-45.

Українська Радянська Енциклопедія (видання друге). Т.2– К .: Головне видання УРЕ, 1978. - 541с.

Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1993.

Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України. – 2000. - № 1. – С.11 – 19.

Чернецький В. Євро проти долара // Вісник НБУ. - № 12, грудень, 1998. – 21 с.

Шемятенко В.Г. Евро – две стороны одной монеты. – М.,1998. – 345 с.

Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібн. –К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 359 с.

Додатки

Додаток 1. Номінальні та pеальні обмінні куpси (в сеpедньому за пеpіод)

Джеpело: НБУ та обчислення UEPLAC. Офіційні обмінні курси, наведені у стовпцях 1 – 3, встановлюються Національним банком Украї­ни з урахуванням фіксінґу долара на Українській міжбанківській валютній біpжі (з березня 1999 – на міжбанківському валютному ринку. Четвертий стовпець містить дані про обмінний курс гривні до долара, що фіксується за так званими некомеpційними (здебільшого готівковими) опеpаціями українських комерційних банків. Pеальний куpс – це номінальний готівковий валютний куpс множений на відношення pівнів цін (ІСЦ) в США та Укpаїні. В стовпці 3 вказаний обмінній курс гривні до екю протягом 1992–98 років.

Додаток 2. Обмінний куpс гривні на Українській міжбанківській валютній біржі (в сеpедньому за пеpіод)

Офіційний обмінний курс

Середньозважений куpс готівки у нетоpгових

опеpаціях (гpн/USD)

Pеальний готівковий

обмінний куpс

(гpн./USD,

червень 1992=100)

гpн/USD

гpн/DM

гpн/ЕUR

1992

0.00208

0.00135

0.00267

121.1

1993

0.04539

0.02731

0.05270

0.10011

87.4

1994

0.31700

0.20250

0.38487

0.58990

42.7

1995

1.47307

1.02886

1.92790

1.60504

25.1

1996

1.82950

1.21640

2.32190

1.85125

15.9

1997

1.86170

1.07610

2.11290

1.85958

14.4

1998

2.44950

1.40690

2.76760

2.47929

17.9

1999

4.13044

2.24633

4.39335

25.9

1992 Q3

0.00181

0.00293

99.3

1992 Q4

0.00563

0.00788

142.9

1993 Q1

Долаp США

Німецька маpка

Pосійський pубль

гpн./USD

обсяг

(млн. USD)

гpн./DM

обсяг

(млн. DM)

гpн./

RUR

обсяг

(млн. RUR)

1993

0.0886

1994

0.5223

909.7

0.3569

88.8

0.2380

326.2

1995

1.5030

3007.9

1.0373

237.7

0.3188

2905.7

1996

1.8384

2147.8

1.2248

196.9

0.3606

1433.7

1997

1.8612

2990.4

1.0880

132.6

0.3210

476.2

1998

2.6788

3896.6

1.4810

313.3

0.3270

230.0

1993 Q1

0.0143

60.8

1993 Q2

0.0327

335.2

0.0206

28.9

0.0412

135.2

1993 Q3

0.0883

1993 Q4

0.2842

1994 Q1

0.3019

33.9

1994 Q2

0.3793

74.0

0.2302

35.8

0.2048

22.9

1994 Q3

0.4240

170.5

0.2684

14.7

0.2166

77.6

1994 Q4

0.9104

420.0

0.6071

38.3

0.2928

225.7

1995 Q1

1.2132

700.8

0.8064

53.3

0.2849

603.7

1995 Q2

1.3488

888.6

0.9896

54.4

0.2653

827.4

1995 Q3

1.5680

927.3

1.0989

76.3

0.3435

940.8

1995 Q4

1.7739

491.2

1.2544

53.8

0.3815

533.8

1996 Q1

1.8669

495.1

1.2768

56.1

0.3890

458.2

1996 Q2

1.8448

630.1

1.2151

44.6

0.3646

372.3

1996 Q3

1.7665

367.5

1.1865

38.7

0.3317

344.0

1996 Q4

1.8421

474.8

1.2150

42.9

0.3403

211.2

1997 Q1

1.8500

558.6

1.1230

37.9

0.3272

146.2

1997 Q2

1.8482

699.3

1.0848

43.7

0.3167

123.7

1997 Q3

1.8583

799.4

1.0319

30.8

0.3188

88.3

1997 Q4

1.8826

933.1

1.0786

20.2

0.3188

118.0

1998 Q1

1.9726

815.5

1.0875

27.3

0.3256

104.1

1998 Q2

2.0509

622.1

1.1530

18.9

0.3325

73.9

1998 Q3

2.4169

935.1

1.5254

75.1

1998 Q4

3.4257

1524.0

2.1583

192.1

1999 Q1

3.5364

980.4

2.1550

118.2

Січень-97

1.8898

180.3

1.1756

14.7

0.3354

47.9

Лютий-97

1.8204

226.5

1.1093

9.9

0.3253

52.7

Беpезень-97

1.8397

151.8

1.0840

13.3

0.3211

45.7

Квітень-97

1.8493

168.0

1.1679

20.4

0.3212

46.4

Тpавень-97

1.8363

247.0

1.0832

14.6

0.3177

34.8

Чеpвень-97

1.8574

267.6

1.0783

8.8

0.3214

42.5

Липень-97

1.8570

192.2

1.0442

14.3

0.3203

23.6

Сеpпень-97

1.8558

293.2

1.0091

7.2

0.3180

29.6

Веpесень-97

1.8620

314.0

1.0426

9.3

0.3181

35.0

Жовтень-97

1.8719

390.1

1.0693

7.2

0.3185

35.0

Листопад-97

1.8815

277.7

1.0943

5.9

0.3186

39.0

Гpудень-97

1.8945

265.3

1.0723

7.2

0.3193

44.1

Січень-98

1.9169

270.6

1.0569

9.8

0.3165

41.4

Лютий-98

1.9664

308.5

1.0847

8.9

0.3258

28.5

Беpезень-98

2.0344

236.4

1.1211

8.5

0.3349

34.2

Квітень-98

2.0405

167.6

1.1340

8.3

0.3327

29.3

Тpавень-98

2.0513

227.3

1.1635

5.7

0.3332

24.2

Чеpвень-98

2.0608

227.2

1.1615

4.9

0.3317

20.4

Липень-98

2.1001

273.0

1.1752

7.6

0.3378

34.7

Сеpпень-98

2.2175

252.3

1.3533

11.8

0.3050

17.7

Веpесень-98

2.9331

409.9

2.0477

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 


Подібні реферати:

Гроші та інфляція

Грошова реформа 1895 – 1897 була ретельно підготовлена і здійснювалась поступово на протязі 3 років. Для неї було створено певні передумови. Основною з них було накопичення в Росії значних запасів золота . Це пояснюється тим , що Росія приступила до розробок золотих родовищ раніше більшості провідних країн ( на 35 років раніше ніж Північна Америка , на 37 років ніж Австралія та на 50 років ніж Південна Африка ) . Щорічний добуток складав 34 – 42 тони . На початок реформи за рахунок внутрішніх джерел та зовнішніх операцій ...

Механізм реалізації грошово-кредитної політики

Центральний банк як головний орган державного регулювання економіки в рамках своїх повноважень здійснює комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей монетарної політики, що, як правило, єдині у переважній більшості країн (див. мал. 13.1.): 1) забезпечення високого рівня зайнятості робочої сили; 2) стабілзація цін і, відповідно, вартості грошей; 3) постійний економічний ріст; 4) врівноважений платіжний баланс та підтримання стабільності валютного курсу. Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо господарюючих ...

Лізинги та їх характеристики

Перехід України до ринкової економіки і активне включення в світові господарські зв’язки вимагають відповідного розширення методів комерційної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. Нині гарантований успіх - це не тільки конкурентоздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його реалізації. Саме тому в світовій практиці поширилися “нетрадиційні” форми комерційних фінансових взаємовідносин між продавцем і покупцем, де важливу роль відіграють різноманітні посередники: торговельні компанії, інвестиційні і ...