Search:

Екологічні чинники здоров`я у постчорнобильській свідомості

Ще кілька років тому проблема міграції з екологічних причин найбільше хвилювала населення Північного, Східного та Північно-Східного регіонів; з 1998 р. ці настрої посилились у Південно-Західному регіоні та Криму; з 2000 р. – у Південно-Східному регіоні та Києві. У 2001 р. вони є найбільш ваговими у міграційних установках респондентів Східного, Південно-Східного та Південно-Західного регіонів.

Таким чином, впродовж 1994-2001 рр., за оцінками респондентів, в країні набула сили тенденція зменшення погіршення і навіть незначного поліпшення стану довкілля. Найбільш позитивно екологічну ситуацію за місцем проживання оцінюють респонденти Криму та Північно-Західного регіону; найбільш негативно – респонденти Північного регіону.

Незалежно від оцінки екологічних умов місця проживання населення дуже низько оцінює рівень наявної екологічної безпеки – в цілому по країні більше 70% респондентів зазначають, що екологічної безпеки їм не вистачає.

Оцінки респондентів щодо стану навколишнього середовища та змін в ньому залежать від складу сім’ї та освіти: чим менша у респондентів кількість дітей до 18 років, а також чим нижча освіта респондента, тим більш задовільною є його оцінка стану довкілля. Об’єктивні оцінки стану здоров’я населення (зокрема кількість днів, проведених на лікарняному) пов’язані зі станом навколишнього середовища: чим гірший стан довкілля за місцем проживання, тим більшу кількість днів населення проводить за лікарняним листом.

Якщо жителі Північного регіону та Києва основним чинником погіршення стану власного здоров’я вважають наслідки Чорнобильської катастрофи, то жителі Південно-Східного, Східного та Південного регіонів наголошують на впливі на здоров’я екологічних чинників “нечорнобильського” характеру. При цьому населення Києва зазначає “чорнобильський” чинник і як основний, і як суттєвий чинник погіршення здоров’я.

Починаючи з 1999 р. у міграційних орієнтаціях населення країни зменшується домінанта екологічного чинника (в той же час зростає домінанта економічного характеру), яка проте залишається досить вагомою для населення Східного, Південно-Східного та Південно-Західного регіонів. Значною мірою у міграційних настроях через шкідливі для здоров’я екологічні умови відбивається незадоволеність станом довкілля, хоча прямої залежності тут не виявлено.


Література:

1 –Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В.Седельника и Н.Федоровой; Послесл. А.Филиппова. – М.: Прогресс-традиция, 2000. – 384 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Стратегія страхової компанії

Головні перетворення у країні спрямовані на структурні зміни форм власності. Ці зміни, у свою чергу, зумовлюють відповідну трансформацію форм її страхового захисту. У підрозділі 1.1йш­лося про наявність об'єктивних передумов для виходу страху­вання на перший план у системі гарантування економічної безпе­ки юридичних осіб і громадян у разі стихійного лиха, нещасного випадку та інших непередбачуваних обставин. Важливого значення набуває вироблення стратегії розвитку страхового ринку, і зокрема кожної страхової компанії. В ...

Екологічний чинник в системі соціальних пріоритетів киян

Становлення та розвиток екологічного страхування в Україні залежать не лише від вирішення юридичних та організаційних питань. Його перспективи значною мірою визначаються готовістю населення сприйняти цей новий вид страхування. У цьому зв’язку важливо, яке місце займає в системі соціальних пріоритетів населення проблема стану довкілля. НДІ соціально-економічних проблем міста протягом більш як десяти років проводить моніторинг найбільш актуальних проблем столиці на основі опитувань громадської думки киян. Опитування ...

Екологічне страхування в Україні, Основні шляхи та проблеми його становлення

Інтеграція України в світове економічне співтовариство диктує необхідність переходу до нових принципів регулювання природоохоронної діяльності та розробки нормативно-правової системи, спрямованої на зниження масштабів промислового забруднення довкілля. Досвід розвинених країн засвідчив, що найбільш ефективним інструментом екологічної політики та гарантій безпеки життєдіяльності людей, є використання ринкових механізмів захисту здоров’я громадян та навколишнього середовища. Фінансування витрат по ліквідації наслідків аварій ...