Search:

Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету

баланс єдиного казначейського рахунка , отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку ;

рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

руїх коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;

результати виконання бюджетів.

Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечить:

повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;

досконалу базу даних по бюджетних показниках;

щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету ;

розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між державнимбюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затверженими Верховною Радою України;

Єдиний казначейський рахунок – це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім’я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 « Кошти Державного бюджету ».

Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 «Кошти Державного бюджету « відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

В органах Державного Казначейства в сваю чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При ціому бюджетні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.


Вдосконалення обліку касового виконання

Державного бюджету

Діюча система обліку бюджетних потоків та звітності знаходиться в постійному розвитку і вдосконаленні. Запроваджується новий План рахунків з обліку виконання Державного бюджету. Відпрацьовуються форми документів, які використовуються при виконанні доходної і видаткової частин Державного бюджету; форми звітності та періодичність подання звітів про виконання Державного бюджету; нова бюджетна класифікація та здійснюється перехід до використання нової бюджетної класифікації в процесі планування і використання Державного бюджету.

Головним чинником в управлінні бюджетом, є інформація. Одержати інформацію дозволяє звітність, яка дає можливість управляти бюджетом та контролювати хід його виконання. На протязі семи років в Україні ведеться плідна робота, пов’язана з розробкою і впровадженням нової системи звітності про виконання бюджету.

Ця робота включає:

розробку форм звітності, які б в повній мірі характеризували процес виконання бюджету;

визначення періодичності звітності;

встановлення термінів подачі звітності;

розмежування функцій по прийому звітності між відповідними органами, які несуть відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність представлених даних.Визначені проблеми пов’язані з розробкою форм звітності та встановленням термінів подачі звітності. Форми звітності (особливо місячні ) про виконання Державного бюджету змінювались щорічно на протязі трьох років (1996-1998). З одного боку, це було викликано рядом об’єктивних причин

- запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету за видатками, перехід до нової бюджетної класифікації, а також до складання єдиного кошторису доходів і видатків установи), з іншого – зміна форм звітності ускладнює процес складання звітності про виконання Державного бюджету , що негативно впливає на управлінську діяльність. Термін подання звітності про виконання Державного бюджету протягом 1996 – 1998 рр. хоч і не значно, але змінювались. Цей факт не є позитивним при формуванні зведеної звітності про виконання Державного бюджету. Розробка форм звітності і встановлення термінів подання звітності, які зможуть діяти на протязі більш тривалого часу дозволять значно ефективніше управляти коштами Державного бюджету в процесі його виконання.


Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Інвестиційна діяльність комерційних банків

Зміст 1. Поняття та види банківських інвестицій. 2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. 3. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів. 4. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним. 5. Інвестиційна діяльність банку Аваль. Вступ Сьогодні, в умовах ринкової економіки, що розвивається, усе більше зростає інтерес до питань інвестиційної діяльності комерційних банків. Успішне становлення цієї сфери діяльності банків поряд зі становленням інфраструктури ...

Банківська система

Розглянемо структуру та функції банківської системи в еко­номіці ринкового типу. В такій економіці кредитно-банківська система представлена великим набором банків та пов'язаних з ни­ми різноманітних кредитно-фінансових установ. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих банків,  кожний з яких виконує функції,  які випливають з його призначення. Розрізняють емісійні,  комерційні,  інвестиційні,  іпотечні,  ощадні банки,  різні фінансові компанії (пенсійні,  соціальні,  ...

Центральний банк і монетарна політика

План Вступ Центральний банк. Монетарна політика. Висновок Література Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад грошового обігу визиває значні темпи інфляції, підриває ринкові механізми, економіку в цілому. Тому виникає об’єктивна потреба у створені механізму державного контролю за кількістю грошей. Банки - основна складаюча частина кредитно-фінансової системи будь-якої держави. Вони ...