Search:

Екологічне виховання учнів на уроках біології

Пізнання істинного Світу здійснюється на­самперед чуттєвим, емоційним шляхом, тобто у формі одкровення, осягання, несподіваного роз­криття істини. Це досягається не шляхом логіч­них міркувань, а як відчуття гарячого, холодного чи мокрого, тобто несвідомо (підсвідомо).

Підсвідоме забезпечує світосприймання, а свідоме — світорозуміння. І якщо людина по­збавлена здатності відчувати світ, то вона не може зрозуміти його біль, і не бачить потреби в зміні свого ставлення до нього. Неправильний світо­гляд породжує неправильний характер, а він — неправильні вчинки, які, у свою чергу, призво­дять до екологічних проблем, хвороб та нещасть. Відтак освіта може себе реалізувати як така лише тоді, коли вона навчатиме не лише технологіям, які підкоряють істинний Світ людині, а й відчуттю та розумінню цього світу.

Тому першим і найважливішим стратегічним завданням екологічної освіти і виховання слід вважати формування побожного ставлення до всього живого.

Друге стратегічне завдання — пізнання природи, існування якої не залежить від людської свідомості. Бо саме це пізнання створює всі необхідні перед­умови для глобального (біосферного) мислення й екологічно обґрунтованих локальних дій, відповід­но до конкретного природного середовища, де відбу­ваються дії. Воно також забезпечить глибоке розу­міння якості середовища, яка визначається не тех­нічними рішеннями, а якістю тієї роботи, яку ви­конують природні об'єкти (різноманітні форми жит­тя), збереження і збільшення яких слід вважати найважливішим завданням локальних дій.

Виконання цих завдань передбачає досягнен­ня трьох цілей.

Ціль перша. Формування екологічного світо­гляду. Перешкодою на цьому шляху є помилко­ве уявлення, що це — завдання філософів. По­милка випливає з нерозуміння того, ніби філо­софська думка як гуманітарна у змозі творити світорозуміння лише того світу, який творить (створює) людина. Однак світ, створивши люди­ну, може бути осмислений винятково з позицій біосферного мислення.

Ціль друга. Утвердження у свідомості учнів думки, що життя може існувати винятково у формі цілого, а не частин.

Ціль третя. Освіта має здійснюватися у рамках раціонального природокористування. Ціль дося­гається в процесі переосмислення всього, накопи­ченого наукою. А переоцінювання цінностей дасть змогу перейти від світосприймання і світопідкорення до світорозуміння, що означає здатність мис­лити в рамках уявлень про істинний світ.

Пропонуємо такий підхід до екологічної осві­ти і виховання в середній школі, який гармоній­но поєднуватиме природничо-наукові предмети з гуманітарними. Основою цього підходу має стати біологія.

Людина, яка приходить у цей світ, спочатку сприймає його як єдине ціле і лише потім почи­нає поділяти його на окремі частини. Цей процес повторюється і в освіті. Ще в дошкільних уста­новах колись єдиний (цілісний) світ, що оточує дитину, починає поділятися на складові, а потім цей процес продовжується в школі. У результаті дитина виходить зі школи зі знаннями матема­тики, фізики, хімії, біології, мови тощо, які у свідомості, на жаль, ніяк не пов'язані між собою (не утворюють цілого) і не формують цілісну картину природи. Екологічна освіта має будува­тися за принципом спіралі, коли на кожному на­ступному витку відбувається узагальнення попе­реднього. Тому вона має починатися у почат­ковій школі і закінчуватися у 12 класі.

Пропонуємо триетапне викладання екології з таким розподілом питань за класами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії

Проблемне навчання, суть якого - самостійне одержання знань учнями, стає все більш цікавим для учителя і учня. Саме цей вид процесу навчання може забезпечити найбільшу активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, яку супроводжує один з постійних стимулів навчання задоволення від процесу роботи та результату. Сьогодення націлює школу на формування ініціативної і самостійної особистості, наділеною творчою уявою, мисленням. Справжній педагог сьогодні не стільки той, хто навчає, стільки той, хто відчуває, як дитина ...

Тварини лісу. Охорона лісу

МЕТА. Розширити знання учнів про багатоманітність тварин лісу, виявити ознаки пристосування і зв'язку тварин до умов середовища "ліс", продовжувати формувати поняття "звірі", "птахи", "комахи"; вдосконалювати вміння порівнювати тварин за характерними ознаками, особливостями життя і поведінки; класифікувати за істотними ознаками, ознайомити з весняним періодом життя. Виховувати шанобливе ставлення до всього живого як складової природних багатств Землі. Розвивати пізнавальний ...

Навчання орфографії в сучасних умовах

На основі лінгвістичних знань учні загальноосвітньої школи повинні оволодіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності: під час слухання, читання, говоріння, пись­ма. Визначальними в писемному мовленні є орфографічні норми, яких мають дотримуватися всі гро­мадяни країни. Тому процес формування орфографічних навичок має соціальний характер і потребує постійної уваги до себе. Значна частина відхилень від правописних норм сучас­ної української літературної мови зумовлена впливом на­вколишнього мовленнєвого середовища. Ця ...