Search:

Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

Перший заступник і заступник Голови призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Рахункової палати шляхом таємного голосування за списком терміном на 7 років у порядку, встановленому для призначення Голови Рахункової палати.

Перший заступник Голови Рахункової палати виконує посадові обов'язки відповідно до Регламенту Рахункової палати, у разі відсутності Голови Рахункової палати виконує його функції, за дорученням Голови Рахункової палати представляє Рахункову палату у Верховній Раді України, її комітетах, в центральних органах виконавчої влади і за кордоном.

Заступник Голови Рахункової палати виконує посадові обов'язки відповідно до затвердженого Колегією Рахункової палати напряму діяльності департаментів та Регламенту Рахункової палати.

Секретар Рахункової палати виконує посадові обов'язки відповідно до Регламенту Рахункової палати, забезпечує функціонування апарату Рахункової палати, координує його діяльність з апаратом інших контрольних органів, створених згідно з чинним законодавством України.

Головні контролери — керівники підрозділів Рахункової палати є посадовими особами, які здійснюють керівництво певними напрямами діяльності Рахункової палати відповідно до закору про Рахункову палату. Конкретні напрями діяльності рідрозділів Рахункової палати встановлюються Колегією Рахункової палати України.

Для розгляду питань планування і організації роботи Рахункової палати, методології контрольно-ревізійної діяльності, прийняття колегіальних рішень і підготовки висновків з матеріалів перевірок, ревізій, розслідувань та експертиз, а також підготовки звітів та інформаційних повідомлень функціонує Колегія Рахункової палати.

До складу Колегії Рахункової палати входять Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, а також головні контролери — керівники підрозділів Рахункової палати, Секретар Рахункової палати.

Завдання Рахункової палати України:

Рахункова палата згідно закону "Про Рахункову палату України" виконує такі функції:

Організує та здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

Здійснює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначає ефективність та доцільність видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

Контролює фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

Контролює дотриманням законності при наданні Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

Контролює законність та своєчасність руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

Аналізує встановленн відхилень від показників Державного бюджету України та готує пропозицій про їх усунення, а також про удосконалює бюджетний процес в цілому;

Регулює інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;

Виконує інші завдання, передбачені для Рахункової палати чинним законодавством України.

Рахункова палата здійснює контроль на засадах законності, плановості, об'єктивності, незалежності та гласності.

Аудит та інспектування.

Механізм проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі діяльності, фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших

суб'єктів господарювання, що отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно.

Під час аудиту обов'язковій оцінці підлягає рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, яке полягає у забезпеченні:

1.дотримання вимог законодавства, актів і рішень органів управління та суб'єкта господарювання;

2.достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Повноваження Рахункової палати України. Завдання діяльності Державної Рахункової палати України. Аудит та інспектування

Вступ Підвищення ефективності використання державних ресурсів, яке має вирішальне значення для економічного розвитку України та виконання завдань, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України можливо досягти, зокрема, шляхом системного вдосконалення діяльності органів державного сектору, підвищення контролю державного управління. Аудит є важливою складовою державного фінансового контролю і правильна його організація дозволить не тільки контролювати використання бюджетних коштів, а й значно їх економити, ...

Поняття ліквідності банку показники ліквідності

Зміст Понняття ліквідності...................................................................................................3 Оцінка ліквідності балансу комерційного банку......................................................7 Механізм управління ліквідністю.............................................................................11 Коефіцієнти ліквідності..............................................................................................17 Розрахункова ...

Комерційнi банки в Україні

План Вступ Комерційні банки як складова банківської системи країни Історія розвитку комерційних банків Сутність банківської системи і комерційних банків Операції комерційних банків Функції комерційних банків Розвиток комерційних банків в Україні Зародження банків і розвиток за роки незалежності Проблеми вдосконалення комерційних банків Висновки Додатки Список джерел Вступ Тема цієї курсової роботи „Комерційні банки в Україні”. Вона займає значне місце в курсі політичної економії, адже за своїм місцем в економічній ...