Search:

Державне програмно-цільове планування

2. Формування вихідного завдання на розробку програми.

Роботу з формування вихідного завдання на розробку ЦКП здійснює замовник. Вихідне завдання має складатися з таких го­ловних блоків:

— розгорнуте формулювання головної цілі, підцілей та зав­дань програми;

— орієнтовний перелік центральних та місцевих державних органів, які братимуть участь у реалізації програми;

— обсяг витрат на розробку та реалізацію програми із зазна­ченням основних джерел фінансування;

— інші вказівки щодо організації розробки та реалізації про­грами.

Характер і специфіка народногосподарських проблем, а також рівень компетенції державних органів зумовлюють необхідність визначення статусу учасників програмно-цільового планування. Учасниками формування та реалізації ЦКП є: державний ор­ган — замовник ЦКП; головний розробник ЦКП; державні орга­ни — виконавці ЦКП; підприємства — виконавці заходів ЦКП.

Державний орган — замовник ЦКП (орган законодавчої, вико­навчої, представницької влади) впливає на всі етапи життєвого цик­лу програми: визначає проблеми, способи їхнього розв'язання й цілі програми; формує вихідне завдання на розробку програми; визначає головного розробника програми; затверджує програму та забезпе­чує контроль її виконання. У разі, коли розв'язання проблеми по­требує високого рівня компетенції учасника програмно-цільового управління створюють орган управління програмою, якому переда­ють повноваження державного замовника ЦКП.

Головний розробник ЦКП — організація, основними функція­ми якої є: розробка проекту програми, координація дій виконав­ців програми, контроль виконання й коригування заходів ЦКП. Функції головного розробника може виконувати орган управлін­ня програмою, якщо такий створено. Головним розробником мо­же бути й колектив фахівців з державних службовців високого рангу, науковців, провідних спеціалістів у галузі виробництва, фінансів, маркетингу, інформаційних технологій і т. п.

Державний орган — виконавець ЦКП (орган державної вико­навчої влади) несе відповідальність за виконання певних заходів ЦКП. Найважливішою функцією цього учасника програмно-цільового управління є укладання державних контрактів з під­приємствами — виконавцями завдань програми.

Підприємство — виконавець ЦКП — це підприємство (уста­нова, організація), що забезпечує виконання конкретних завдань програми (державних замовлень) через виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг). 3. Розробка проекту програми.

Роботу з розробки проекту ЦКП очолює й координує орган управління програмою. Проект програми має включати такі го­ловні розділи: цільовий; зведений; організаційний.

У цільовому розділі наводиться постановка й опис проблеми, а також способи її розв'язання.

Для чіткого визначення способів досягнення цілей і заходів програми цілі повинні відповідати трьом основним вимогам:

конкретності, визначеності в часі і реальності. Конкретність до­сягається встановленням кількісних і якісних орієнтирів (норма­тивів) — інформаційної бази для дальших організаційних рішень, планово-економічних розрахунків, оцінки результатів діяльності виконавців і контролю. Визначеність у часі передбачає форму­лювання спочатку головної цілі, потім — підцілей другого, тре­тього і т. д. рівнів із зазначенням строків їхнього досягнення. Установлення цілей, які перевищують можливості економіки, може призвести до значних збитків і дальшого загострення соці­ально-економічних проблем. Тому цілі, підцілі та завдання цільо­вих комплексних програм мають бути реальними.

Конкретність, визначеність строків досягнення і реальність цілей забезпечуються за допомогою побудови дерева цілей. Про­цедура побудови дерева цілей може включати такий порядок дій:

1. Експертний аналіз відповідності вихідного формулювання цілі програми проблемі, яка підлягає розв'язанню.

2. Виявлення часткових цілей програми та їх аналіз.

3. Оформлення даних, здобутих у ході експертизи, в установ­леній формі (у вигляді таблиці або матриці). Кожен експерт має подати власний варіант набору часткових цілей.

4. Узгодження думок експертів на підставі аналізу запропоно­ваних варіантів і побудова дерева цілей.

Дерево цілей є основою для визначення альтернативних засо­бів і методів досягнення цілей, побудови дерева рішень, форму­вання переліку основних заходів і завдань програми. Вибір аль­тернативних варіантів досягнення цілей здійснюється через порівняння соціально-економічної ефективності кожного з варі­антів за допомогою існуючої методики визначення ефективності з урахуванням позитивних і негативних екстерналій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Державне регулювання соціальних процесів

План. 1. Соціальна політика держави. 2. Державне регулювання ринку праці. 3. Державне регулювання оплати праці. Особливого значення проблема соціального захисту набирає за умов соціально болючих процесів трансформації командної економіки в ринкову. Соціальна політика - це соціально-економічні заходи держави, підприємств, місцевих органів влади, які спрямовані на захист населення від безробіття, інфляції, знеціненя трудових заощаджень. Серед елементів соціальної політики звертає увагу на себе реалізація програм ...

Депутати місцевої ради

План. Склад місцевих рад. Сесія і порядок скликання сесії Ради. Порядок роботи сесії Ради. Порядок прийняття рішення ради. Література: Л.Є. Горьовий В.І.Стадник І.Б.Усенко Конституція України 1. Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Територіальні громадяни на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...