Search:

Державне програмно-цільове планування

2. Формування вихідного завдання на розробку програми.

Роботу з формування вихідного завдання на розробку ЦКП здійснює замовник. Вихідне завдання має складатися з таких го­ловних блоків:

— розгорнуте формулювання головної цілі, підцілей та зав­дань програми;

— орієнтовний перелік центральних та місцевих державних органів, які братимуть участь у реалізації програми;

— обсяг витрат на розробку та реалізацію програми із зазна­ченням основних джерел фінансування;

— інші вказівки щодо організації розробки та реалізації про­грами.

Характер і специфіка народногосподарських проблем, а також рівень компетенції державних органів зумовлюють необхідність визначення статусу учасників програмно-цільового планування. Учасниками формування та реалізації ЦКП є: державний ор­ган — замовник ЦКП; головний розробник ЦКП; державні орга­ни — виконавці ЦКП; підприємства — виконавці заходів ЦКП.

Державний орган — замовник ЦКП (орган законодавчої, вико­навчої, представницької влади) впливає на всі етапи життєвого цик­лу програми: визначає проблеми, способи їхнього розв'язання й цілі програми; формує вихідне завдання на розробку програми; визначає головного розробника програми; затверджує програму та забезпе­чує контроль її виконання. У разі, коли розв'язання проблеми по­требує високого рівня компетенції учасника програмно-цільового управління створюють орган управління програмою, якому переда­ють повноваження державного замовника ЦКП.

Головний розробник ЦКП — організація, основними функція­ми якої є: розробка проекту програми, координація дій виконав­ців програми, контроль виконання й коригування заходів ЦКП. Функції головного розробника може виконувати орган управлін­ня програмою, якщо такий створено. Головним розробником мо­же бути й колектив фахівців з державних службовців високого рангу, науковців, провідних спеціалістів у галузі виробництва, фінансів, маркетингу, інформаційних технологій і т. п.

Державний орган — виконавець ЦКП (орган державної вико­навчої влади) несе відповідальність за виконання певних заходів ЦКП. Найважливішою функцією цього учасника програмно-цільового управління є укладання державних контрактів з під­приємствами — виконавцями завдань програми.

Підприємство — виконавець ЦКП — це підприємство (уста­нова, організація), що забезпечує виконання конкретних завдань програми (державних замовлень) через виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг). 3. Розробка проекту програми.

Роботу з розробки проекту ЦКП очолює й координує орган управління програмою. Проект програми має включати такі го­ловні розділи: цільовий; зведений; організаційний.

У цільовому розділі наводиться постановка й опис проблеми, а також способи її розв'язання.

Для чіткого визначення способів досягнення цілей і заходів програми цілі повинні відповідати трьом основним вимогам:

конкретності, визначеності в часі і реальності. Конкретність до­сягається встановленням кількісних і якісних орієнтирів (норма­тивів) — інформаційної бази для дальших організаційних рішень, планово-економічних розрахунків, оцінки результатів діяльності виконавців і контролю. Визначеність у часі передбачає форму­лювання спочатку головної цілі, потім — підцілей другого, тре­тього і т. д. рівнів із зазначенням строків їхнього досягнення. Установлення цілей, які перевищують можливості економіки, може призвести до значних збитків і дальшого загострення соці­ально-економічних проблем. Тому цілі, підцілі та завдання цільо­вих комплексних програм мають бути реальними.

Конкретність, визначеність строків досягнення і реальність цілей забезпечуються за допомогою побудови дерева цілей. Про­цедура побудови дерева цілей може включати такий порядок дій:

1. Експертний аналіз відповідності вихідного формулювання цілі програми проблемі, яка підлягає розв'язанню.

2. Виявлення часткових цілей програми та їх аналіз.

3. Оформлення даних, здобутих у ході експертизи, в установ­леній формі (у вигляді таблиці або матриці). Кожен експерт має подати власний варіант набору часткових цілей.

4. Узгодження думок експертів на підставі аналізу запропоно­ваних варіантів і побудова дерева цілей.

Дерево цілей є основою для визначення альтернативних засо­бів і методів досягнення цілей, побудови дерева рішень, форму­вання переліку основних заходів і завдань програми. Вибір аль­тернативних варіантів досягнення цілей здійснюється через порівняння соціально-економічної ефективності кожного з варі­антів за допомогою існуючої методики визначення ефективності з урахуванням позитивних і негативних екстерналій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Організація митного контролю

Діяльність митних органів України пов'язана із здійсненням митно­го контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Митне оформлення та митний контроль здійснюються особовим складом підрозділів регіональних митниць, митниць, і є його повсяк­денною роботою. Як і будь-яка діяльність, робота з виконання мит­ного контролю та митного оформлення потребує належної органі­зації. Тобто всі операції, які здійснюються в процесі митного ...

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...

Мiсцеве самоврядування. Робоча група Парламент - Уряд - мiсцеве самоврядування

Одним з найважливiших питань, що стоять зараз перед Президентом та Верховною Радою України є органiзацiя влади в Українi таким чином , аби втримати ситуацiю в державi пiд контролем в умовах жорстокої економiчної кризи та за допомогою такої структури влади забезпечити накiнець проведення в Українi економiчних реформ, без яких держава приречена. Велика роль в системi влади вiдводиться якраз органiзацiї влади на мiсцях, населенних пунктах та адмiнiстративнотерiторiальних одиницях. Адже будь-якi самi прогресивнi починання в ...