Search:

Державне програмно-цільове планування

Зведений розділ програми включає: основні показники про­грами; перелік основних заходів програми; ресурсне забезпечен­ня заходів програми.

Перелік основних показників програми обумовлений характе­ром та специфікою проблем і цілей. Він може включати показни­ки, які відображають: обсяги виробництва продукції (робіт, по­слуг); уведення в дію виробничих потужностей, основних фондів та об'єктів виробничого й невиробничого призначення; приріст запасів корисних копалин; характеристику структурних зрушень в економіці; зростання рівня життя населення і т. д. Основні по­казники програми розробляються як в цілому на весь життєвий Цикл програми, так і в розрізі окремих цільових рівнів.

Перелік основних заходів програми розробляється в календар­ному та відомчому розрізах. Програмний захід — це структурно визначена послідовність комплексу робіт (дій), які Ведуть до розв'язання конкретного завдання або досягнення підцілі (цілі) програми. План заходів має висвітлювати хто, що саме та в які строки повинен зробити, щоб розв'язати певне завдання. Форму­вання завдань на здійснення робіт відомствам-виконавцям по­винно ґрунтуватися на альтернативних засадах.

Реальність заходів програми значною мірою залежить від ре­сурсного забезпечення. Діагностика проблеми передбачає необ­хідність визначення ресурсних обмежень. Обмеження (неадек­ватність трудових, матеріальних, фінансових ресурсів; брак технологій і т. п.) варіюються залежно від характеру й специ­фіки проблеми. Для обґрунтування заходів ЦКП розробляють­ся баланси тих ресурсів, які використовуються під час реаліза­ції програми.

Складовою частиною програми є організаційно-економічний механізм управління процесом реалізації програми. Організа­ційно-економічний механізм передбачає створення спрямова­ної на реалізацію передбачених програмою заходів системи правових, адміністративних і економічних регуляторів. Слід зазначити, що рамки існуючих законів в економічній сфері можуть стати своєрідними обмеженнями щодо застосування адміністративних та економічних методів регулювання. Тому проекти національних програм повинні містити перелік пропо­зицій стосовно зміни законодавства з питань надання податко­вих, кредитних, цінових, амортизаційних, митних та інших пільг з метою заохочування й стимулювання виконавців цільо­вих комплексних програм.

Основним елементом організаційно-економічного механізму реалізації завдань програм є механізм державних замовлень. Державний контракт є основним документом, який урегульовує економічні, правові й організаційні відносини між державним замовником і виконавцем. У контрактах мають бути зазначені вимоги щодо обсягів, номенклатури та якості продукції (робіт, послуг), а також чітко визначені строки поставок продукції (ви­конання робіт, надання послуг) конкретним споживачам.

Етап розробки проекту ЦКП завершується передачею його за­мовнику для затвердження та прийняття рішення про початок ре­алізації програми.

4. Затвердження програми здійснює державний орган — за­мовник ЦКП.

5. Реалізація програми.

Цей етап складається з двох основних стадій: укладання дер­жавних контрактів та виконання комплексів робіт.

Укладання державних контрактів здійснює державний ор­ган, який несе відповідальність за виконання певних заходів, передбачених програмою. Він повинен здійснити, виходячи з державних інтересів, вибір виконавців державного замовлення способом конкурсного відбору. З метою відбору найліпшого з потенційних виконавців державного контракту кожного з них треба «оцінити» за допомогою відповідних критеріїв. Такими критеріями можуть бути, наприклад: реальні можливості пре­тендентів виконати завдання; якісні характеристики продукції (робіт, послуг) підприємств-претендентів; обсяги ресурсів, не­обхідних виконавцям для досягнення певного соціально-економічного результату і т. п.

На стадії виконання комплексів робіт відбувається виробницт­во продукції (виконання робіт, надання послуг) згідно із завдан­нями, що їх передбачено державними контрактами.

6. Звіт про виконання програми.

Звіт про виконання ЦКП є складовою частиною контролю.

Контроль за реалізацією заходів ЦКП

Контроль — це процес забезпечення досягнення цілей програми. Метою контролю є сприяння тому, щоб фактичні результати якомога більше відповідали завданням (ці­лям) програми. За часом здійснення виділяють запобіжний, поточ­ний і завершальний види контролю (рис. 2.).

Запобіжний контроль здійснюється ще до фактичного початку робіт. Основними засобами запобіжного контролю є реалізація певних правил процедур і способу поведінки учасників програм­ного процесу. Його завдання полягають у тому, щоб чітко вста­новити цілі та функції замовників і виконавців ЦКП, забезпечити виконання завдань трудовими, матеріальними й фінансовими ре­сурсами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Державне регулювання обслуговування та споживання населення

План. 1.Державний захист і регулювання доходів та споживання населення. 2.Державне регулювавння розвитку сфери обслуговування населення. Особливістю соціальної політики України у перехідний до ринку період є пріоритет проблем соціального захисту населення,підвищення ролі особистого трудового доходу, формування нового механізму фінансування та регулюваня розвитку соціальної сфери. З урахуванням кризового стану економіки України метою державного регулювання доходів та споживання населення є захист населення від зростання цін ...

Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

Протягом останнього десятиріччя в українському суспільстві здійснюється поступовий перегляд парадигми національної безпеки – політики і вчені, у своїй більшості, відійшли від вузького трактування національної безпеки як безпеки держави, якій підпорядковані безпека особи і суспільства. В Україні, як і в інших демократичних державах, безпека особи все більше сприймається як основоположний компонент національної безпеки, що викликало необхідність наукового опрацювання проблем співвідношення безпеки особи та суспільної безпеки, ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...