Search:

Державне програмно-цільове планування

Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час розробки та реалізації програми. Він базується на вимірюванні поточних результатів, одержаних після виконання певних ви­дів робіт. Регулярна перевірка результатів роботи, оперативне вирішення проблем, що виникають, прийняття рішень щодо вдосконалення діяльності уможливлюють мінімізацію відхи­лення фактичних результатів від запланованих. Якщо дозволи­ти відхиленням вільно розвиватися, вони здатні спричинити серйозні труднощі в досягненні цілей.

Завершальний контроль виконує дві функції. По-перше, він надає інформацію, необхідну для планування в майбутньому з урахуванням помилок минулого. По-друге, контроль здійснюється з метою сприяння мотивації з допомогою матеріального таї морального стимулювання виконавців. Звіт про виконання програми є своєрідною формою завершального контролю.

Рис. 2. Етапи контролю

У процедурі контролю виділяють три основні підетапи: розробка нормативів і критеріїв; порівнювання з ними реальних ре­зультатів і вжиття необхідних коригуючих заходів.

Розробка критеріїв і нормативів здійснюється під час розроб­ки проекту програми. По суті, критерії та нормативи — це показ­ники програми, за допомогою яких описуються цілі, підцілі та завдання ЦКП.

Порівнювання нормативів і критеріїв з результатами здійс­нюється під час поточного контролю з метою визначення відхи­лень. На цьому етапі визначається одна з трьох основних ліній поведінки:

1. Якщо порівняння фактичних результатів із нормативами свідчить про те, що цілі досягаються, то ліпше продовжувати ви­мірювання результатів, повторюючи цикл контролю, і утрима­тися від будь-яких дій.

2. Наявність розходжень між результатами й цілями потребує здійснення певних коригуючих дій, спрямованих на усунення причин відхилень.

3. Усвідомлення нереальності цілей і заходів, спрямованих на їх досягнення, спричиняє необхідність перегляду нормативів.

Отже, визначення проблем і цілей, планування відповідних заходів, забезпечення цих заходів наявними ресурсами — є од­ними з найскладніших і найвідповідальніших етапів програмно-цільового планування.

Аналіз існуючих в Україні ЦКП свідчить про те, що під час розробки багатьох із них було допущено серйозні прорахунки на стадіях формулювання проблем, цілей, побудови цілереалізуючої системи, контролю. Значні недоліки мали місце і в процесі забез­печення програмних заходів наявними ресурсами. Подолання на­званих недоліків потребує чіткого додержання всіх правил і про­цедур програмно-цільового методу планування, а також удоско­налення діяльності державного апарату.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Санітарно-харчове законодавство і організація санітарно-харчового нагляду

Кабінет Міністрів України 29 травня 1992 року схвалив Концепцію з питань національної стандартизації, метрології і сертифікації, прийняв Декрет від 10 травня 1993 року "Про стандартизацію і сертифікацію". В Україні створено Державний комітет стандартизації, метрології і сертифікації — Держстандарт України, Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації, інформатики, а також обласні центри стандартизації, метрології і сертифікації. Держстандартом України спочатку було розроблено п'ять ...

Депутати місцевої ради

План. Склад місцевих рад. Сесія і порядок скликання сесії Ради. Порядок роботи сесії Ради. Порядок прийняття рішення ради. Література: Л.Є. Горьовий В.І.Стадник І.Б.Усенко Конституція України 1. Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Територіальні громадяни на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування ...

Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф

З двох законопроектiв, аналiз яких подано у цiй статтi, один є проектом "Закону України про мiсцеве самоврядування", розробленого робочою групою, сформованою з представникiв Фонду сприяння мiсцевому самоврядуванню україни, Асоцiацiї мiст України (АМУ), Мiнюсту, науковцiв рiзних навчальних закладiв України. Безперечно, цей законопроект пiдтримується Президентом. Другий законопроект створений комiсiєю Верховної Ради з питань державного будiвництва, дiяльностi рад i мiсцевого самоврядування. Поза сумнiвом, цей ...