Search:

Державне програмно-цільове планування

Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час розробки та реалізації програми. Він базується на вимірюванні поточних результатів, одержаних після виконання певних ви­дів робіт. Регулярна перевірка результатів роботи, оперативне вирішення проблем, що виникають, прийняття рішень щодо вдосконалення діяльності уможливлюють мінімізацію відхи­лення фактичних результатів від запланованих. Якщо дозволи­ти відхиленням вільно розвиватися, вони здатні спричинити серйозні труднощі в досягненні цілей.

Завершальний контроль виконує дві функції. По-перше, він надає інформацію, необхідну для планування в майбутньому з урахуванням помилок минулого. По-друге, контроль здійснюється з метою сприяння мотивації з допомогою матеріального таї морального стимулювання виконавців. Звіт про виконання програми є своєрідною формою завершального контролю.

Рис. 2. Етапи контролю

У процедурі контролю виділяють три основні підетапи: розробка нормативів і критеріїв; порівнювання з ними реальних ре­зультатів і вжиття необхідних коригуючих заходів.

Розробка критеріїв і нормативів здійснюється під час розроб­ки проекту програми. По суті, критерії та нормативи — це показ­ники програми, за допомогою яких описуються цілі, підцілі та завдання ЦКП.

Порівнювання нормативів і критеріїв з результатами здійс­нюється під час поточного контролю з метою визначення відхи­лень. На цьому етапі визначається одна з трьох основних ліній поведінки:

1. Якщо порівняння фактичних результатів із нормативами свідчить про те, що цілі досягаються, то ліпше продовжувати ви­мірювання результатів, повторюючи цикл контролю, і утрима­тися від будь-яких дій.

2. Наявність розходжень між результатами й цілями потребує здійснення певних коригуючих дій, спрямованих на усунення причин відхилень.

3. Усвідомлення нереальності цілей і заходів, спрямованих на їх досягнення, спричиняє необхідність перегляду нормативів.

Отже, визначення проблем і цілей, планування відповідних заходів, забезпечення цих заходів наявними ресурсами — є од­ними з найскладніших і найвідповідальніших етапів програмно-цільового планування.

Аналіз існуючих в Україні ЦКП свідчить про те, що під час розробки багатьох із них було допущено серйозні прорахунки на стадіях формулювання проблем, цілей, побудови цілереалізуючої системи, контролю. Значні недоліки мали місце і в процесі забез­печення програмних заходів наявними ресурсами. Подолання на­званих недоліків потребує чіткого додержання всіх правил і про­цедур програмно-цільового методу планування, а також удоско­налення діяльності державного апарату.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...