Search:

Держава і право ЗУНР

Вранці 1 листопада 1918 року на мурах міста Львова з'явилися відозви Української Національної Ради. Одна зверталась до мешканців столиці, а друга — до всього українського народу.

В першій з них було написано: «До населення міста Львова! Волею українського народу утворилася на україн­ських землях Австро-Угорської монархії Українська дер­жава.

Найвищою властю Української держави є Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська Національ­на Рада обняла власть в столичнім місті Львові і на цілій те­риторії Української держави.

Дальші розпорядження видадуть цивільні і військові ор­гани Української Національної Ради. Закликається насе­лення до спокою і послуху.

Під цією умовою безпечність громадського порядку, життя і маєтку вповні гарантується.

Львів, дня 1 листопада 1918 року.

Українська Національна Рада».

Друга відозва була така:

«Український Народе.!

Голосимо тобі вість про Твоє визволення з віковічної неволі. Віднині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави.

' Дня 19 жовтня Твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська Держава і її найвища власть—Українська Національна Рада .

Доля Української Держави в Твоїх руках . Заки будуть установлені органи державної власті я за­коннім порядку, українські організації по містах, повітах і селах мають обняти всі державні, крайові І громадські уста­нови від імені Української Національної Ради викону­вати власть .

Все здібне до оружжя українське населення має утворити бойові відділи, які або ввійдуть в склад української армії, або на місцях оберігатимуть спокій і порядок. Особли­во мають бути оберігані залізниці, пошта і телеграф.

Всім горожанам Української Держави без різниці на­родності і віросповідання дається громадянська національна віросповідна рівноправність.

Національні меншості Української Держави — поляки, євреї і німці — мають вислати своїх відпоручників до Ук­раїнської Національної Ради.

Аж до видання законів Українськаої Держави діють доте­перішні закони .

Як тільки буде забезпечене й укріплене існування Укра­їнської Держави, Українська Національна Рада скличе на основі загального, рівного, безпосереднього і таємного виборчого права Установчі Збори, які вирішать про дальшу будучність Української Держави.

Склад суверенного Українською Національною Радою кабінету .і його програма будуть оголошені. . Український Народе.'

Всі свої сили, все посвяти, щоб укріпити Українську Дер­жаву.

Львів, 1 листопада 1918.

Українська Національна Рада»[4].

Формальне перебрання влади від намісника Гуйна від­булося 1 листопада пополудні. Після підписання протоколу намісник Гуйн передав усю власть своєму заступникові В. ДецикевичевІ, а він уже на основі цісарського маніфесту 16 жовтня передав її Українській Національній Раді. На­чальник військової округи генерал Пфефер одержав наказ негайно демобілізувати всі неукраїнські частини, які зразу ж проголосили свій нейтралітет.

Хоч взяття влади українцями у Східній Галичині пройшло мирно, вже у другій половині дня 1 -го листопада польська військова організа­ція у Львові почала воєнні дії. Події у Львові поклали початок збройним сутичкам. інших місцевостях краю. Особливо небезпечно розгортались для українців події у Львові. Переважна більшість населення тут була польською (з 240 тис. чол. — понад 120 тис.). Решту складали українці, євреї, автрійці та ін. нації. Тут, як зазначалось, були зосереджені доволі численні військові сили поляків, доповнені загонами добровольців з цивіль­ного населення, давно вже діяла офіцерська організація.[5]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Оренда майна державних підприємств в Україні

ЗМІСТ Вступ Договір оренди державного та комунального майна Поняття договору оренди. Об’єкти оренди Сторони в договорі оренди Порядок укладення договору оренди Умови договору оренди Припинення договору оренди Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств Порядок повернення орендованих державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди Загальні положення Порядок інвентаризації і оцінки майна орендного підприємства Порядок визначення організаційно-правової форми ...

Акредитив

У процесі реалізації правочинів учасники цивільних правовідносин виконують різноманітні дії, пов’язані з передачею грошових коштів. Такі дії є підставою для вчинення платежів і виникнення розрахункових правовідносин. Розрахунки можуть проводитися як готівкою, так і в безготівковому порядку. Згідно з Цивільним кодексом України та Інструкцією № 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України однією з форм проведення безготівкових розрахунків є акредитив. Акредитив (лат. accre-ditivus — довірчий) — це ...

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна. Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром ...