Search:

Держава і право ЗУНР

Вранці 1 листопада 1918 року на мурах міста Львова з'явилися відозви Української Національної Ради. Одна зверталась до мешканців столиці, а друга — до всього українського народу.

В першій з них було написано: «До населення міста Львова! Волею українського народу утворилася на україн­ських землях Австро-Угорської монархії Українська дер­жава.

Найвищою властю Української держави є Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська Національ­на Рада обняла власть в столичнім місті Львові і на цілій те­риторії Української держави.

Дальші розпорядження видадуть цивільні і військові ор­гани Української Національної Ради. Закликається насе­лення до спокою і послуху.

Під цією умовою безпечність громадського порядку, життя і маєтку вповні гарантується.

Львів, дня 1 листопада 1918 року.

Українська Національна Рада».

Друга відозва була така:

«Український Народе.!

Голосимо тобі вість про Твоє визволення з віковічної неволі. Віднині Ти господар своєї землі, вільний горожанин Української Держави.

' Дня 19 жовтня Твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська Держава і її найвища власть—Українська Національна Рада .

Доля Української Держави в Твоїх руках . Заки будуть установлені органи державної власті я за­коннім порядку, українські організації по містах, повітах і селах мають обняти всі державні, крайові І громадські уста­нови від імені Української Національної Ради викону­вати власть .

Все здібне до оружжя українське населення має утворити бойові відділи, які або ввійдуть в склад української армії, або на місцях оберігатимуть спокій і порядок. Особли­во мають бути оберігані залізниці, пошта і телеграф.

Всім горожанам Української Держави без різниці на­родності і віросповідання дається громадянська національна віросповідна рівноправність.

Національні меншості Української Держави — поляки, євреї і німці — мають вислати своїх відпоручників до Ук­раїнської Національної Ради.

Аж до видання законів Українськаої Держави діють доте­перішні закони .

Як тільки буде забезпечене й укріплене існування Укра­їнської Держави, Українська Національна Рада скличе на основі загального, рівного, безпосереднього і таємного виборчого права Установчі Збори, які вирішать про дальшу будучність Української Держави.

Склад суверенного Українською Національною Радою кабінету .і його програма будуть оголошені. . Український Народе.'

Всі свої сили, все посвяти, щоб укріпити Українську Дер­жаву.

Львів, 1 листопада 1918.

Українська Національна Рада»[4].

Формальне перебрання влади від намісника Гуйна від­булося 1 листопада пополудні. Після підписання протоколу намісник Гуйн передав усю власть своєму заступникові В. ДецикевичевІ, а він уже на основі цісарського маніфесту 16 жовтня передав її Українській Національній Раді. На­чальник військової округи генерал Пфефер одержав наказ негайно демобілізувати всі неукраїнські частини, які зразу ж проголосили свій нейтралітет.

Хоч взяття влади українцями у Східній Галичині пройшло мирно, вже у другій половині дня 1 -го листопада польська військова організа­ція у Львові почала воєнні дії. Події у Львові поклали початок збройним сутичкам. інших місцевостях краю. Особливо небезпечно розгортались для українців події у Львові. Переважна більшість населення тут була польською (з 240 тис. чол. — понад 120 тис.). Решту складали українці, євреї, автрійці та ін. нації. Тут, як зазначалось, були зосереджені доволі численні військові сили поляків, доповнені загонами добровольців з цивіль­ного населення, давно вже діяла офіцерська організація.[5]

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Сімейний кодекс України

ВСТУП План 1.     Нормативно-правова база сімейного законодавства. 2.     Порядок Укладання шлюбу. 3.     Розірвання шлюбу. Опіка та піклування над дітьми. Вступ Кодекс про шлюб та сім’ю України прийнятий 10 січня 2002 р. Знання Сімейного кодексу України дає громадянам зрозуміти, що сім є первинним і основним осередком суспільства, її складають особи, які мають взаємні та рівноправні права та обов’язки. Кожна сім’я створюється на підставі шлюбу та кровного ...

Законодавство України про підприємства

В березні 1991 року був прийнятий Закон України «Про підприємства в Україні», який введений в дію Постановою ВР № 888-12 від 27.03.91 (ВВР 1991, № 24, ст. 273). Даний Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними господарської діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, ...

Держава і право ЗУНР

В С Т У П Про важливість знання історії говорили ще римські мудреці, вказуючи, що історія є вчителькою життя, дозволяючи новим поколінням уникнути помилок минулих часів. Однією з таких сторінок історії є висвітлення державно-правових аспектів виникнення і діяльності Західноукраїнської Народної Республіки. Врахування уроків історії новим поколінням українців призвело до прийняття акту про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року та до відродження української державності . А історія творення цієї ...