Search:

Держава і право ЗУНР

Більше того, українські власті неодноразово звертались до польських керівників у Львові з пропозиціями мирно врегулювати всі спірні проблеми, сісти за стіл переговорів, припинити братов­бивчу війну. У пресі і у формі листівок було опубліковано до польського населення звернення УН Ради з аналогічними пропо­зиціями.

За таку нерішучість і м’якість ук­раїнців щодо ворогів призвела до загибелі десятків тисяч патріотів. Поляки не бажали вести будь-які переговори з українцями, нарощуючи свої збройні сили, активізуючи воєнні дії.

9 листопада на засіданні Української Національної Ради визна­чено назву української держави — Західноукраїнська Народна Республіка, до складу якої, крім Східної Галичини, входили Пів­нічна Буковини й Закарпаття, тобто землі колишньої Австро-Угорської монархії, населені українцями. Держава ЗУНР охоп­лювала близько 70 тис. кв.км. території з б мли. населення (в т.ч. 71 % українців, 14% поляків, 13% євреїв, 2% інших — румунів, мадярів і ін.)[6]

Розділ 2 „ Організація і структура державного апарату”

В день прийняття офіційної назви нової републіки, 9 листопада 1918 року, Українською Національною Радою був сформова­ний уряд — Державний Секретаріат (або Рада Державних Секре­тарів) на чолі з Костем Левицьким.

У складі Державного Секре­таріату було 14 міністерств — Державних секретаріатів, які очо­лювалися державними секретарями:

§ внутрішніх справ (Льонгин Цегельський);

§ зовнішніх справ (Василь Панейко);

§ фінансів (тимчасово Кость Левицький);

§ військових справ (Дмитро Вітовський);

§ судових справ (Сидір Голубович);

§ торгівлі і промислу (Ярослав Литвинович);

§ земельних справ (Степан Баран);

§ шляхів (Іван Мирон);

§ пошт і телеграфу (Олександр Пісецький);

§ праці і суспільної опіки (Антін Чернецький);

§ суспільного здоров'я (Іван Куровець);

§ освіти (мав бути Степан Смаль-Стоцький, тимчасово — О.Барвінський);

§ віросповідання (Олександр Барвінський):

§ публічних робіт (Іван Макух).

Крім того був створений харчовий виділ, прирівняний до секретаріату, який очолив Степан Федак [7].

13 листопада 1918 р. УН Рада визначила конституційні засади новоствореної української держави, прийнявши "Тимчасовий Основний закон" . У артикулі і закону закріплювалась назва держави — Західноукраїнська Народна Республіка. Гербом ЗУНР був затверджений золотий лев на синьому полі, повернений в свою праву сторону. Прапором став синьо-жовтий стяг.

Згідно арт.5 тимчасового закону найвищим органом влади мали стати установчі збори ЗУНР (до їх обрання діяла УН Рада), виконавчою владою став Державний Секретаріат.

З часом пройшли зміни у структурі та персональному складі вищих органів державної влади і управління. 15 листопада 1918 року на засіданні УН Ради було прийнято закон про доповнення її складу делегатами від повітів та більших міст краю, тобто вирішено зро­бити її більш представницьким органом. Слід було обрати по од­ному делегату від кожного повіту, а від міст:

Львова — 4, Чернівців — 2, Станиславова — 2, Перемишля — 1, Дрогобича — 1, Коломиї — і, Тернополя — 1, Стрия — 1, Ярослава — 1, Самбора — 1, Золочева — 1, Бережан — 1, Борис­лава — 1.[8]

Одним з найважливих актів того періоду став закон від16 листопада 1918 року з назвою "Тимчасовий закон про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки".

Відповідно до ст.1 на території ЗУНР залишалось в силі все попереднє австрійське законодавство, якщо воно не суперечило інтересам, суті і цілям Української держави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Класифікація юридичних осіб

Класифікація юридичних осіб може проводитися за різними підставами. Зокрема, юридичні особи поділяються: 1) Залежно від виду права власності на: а) державні і комунальні юридичні особи — ті, що ґрунтуються на державній або комунальній формі власності. До державної власності віднесена загальнодержавна власність. Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава Україна (ст.ст.324, 326 ЦК). Комунальна власність складається з майна, закріпленого за територіальними громадами, у які об'єднані громадяни за місцем ...

Договір страхування

ЗМІСТ. 1, ВСТУП. 2, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ. -класифікація та її значення. 3. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ СТАХУВАННЯ. -зміст договору страхування. 4, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО ЗАБОВ’ЯЗАННЯ. 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 6. ВИСНОВОК. 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1.ВСТУП. Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм втратою життя, здоров'я, житла, харчів і т. ін. Потреба в захисті дуже близька до їхніх первинних (фізіологічних) ...

Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

У радянському цивільному праві термін "фізична особа" не ви­користовувався, оскільки ця категорія вважалася суто буржуазною і піддавалася відповідній критиці. Натомість, у цивільному законо­давстві колишнього СРСР та республік, що входили до його скла­ду, використовувалося поняття "громадянин", котре розглядалося як таке, що більше відповідає сутності відносин у цій галузі у соці­алістичному суспільстві1. Однак після зменшення напруженості ідеологічної боротьби ставлення до цивілістичної термінології ...