Search:

Держава і право ЗУНР

В дійсності реалізувати плани щодо утворення прокуратури не вдались і створення про­куратури у ЗУНР залишилося тільки на початковій стадії.

Організація захисту в суді покладалась на адвокатуру, яка фактично не зазнала значних змін у організації і діяльності. Адвокатам було запропоновано організуватись в Палату адвока­тів.

1 березня 1919 року розпорядженням Державного Секретаріату судівництва було створе­но нотаріальну службу ЗУНР . У п.1 цього розпорядження вказувалось, що "закони і розпорядження, на підставі яких у колишній австрійській державі урядували нотарі, остають аж до їх зміни чи відміни у правовій силі" остільки, оскільки не протирічать українській державності. Очолювала нотаріальну службу Нотаріальна палата, яка організаційно підпорядковувалась Державному Секретаріату судівництва.

Усім правоохоронним органам: судам, прокуратурі, нотаріату, адвокатурі належало виготовити відповідні вивіски і таблиці на українській мові, з гербом (тризубом) посередині. Якщо на даній території проживали національні меншини, то написи слід було робити і на їх мовах.

Поряд з організацією органів цивільної юстиції, зокрема, судових і прокурор­ських, була також утворена військова юстиція.

16 листопада 1919 року було видане розпорядження Державного Секретаріату про організацію військового судочинства .

Структура військових судів виглядала так:

1. Найвищий військовий трибунал;

2. Військові обласні суди, які діють на території трьох областей, утворених Державним Секретаріатом військових справ . Головами Львівського, Станиславівського і Тернопільського обласних військових судів автоматично ставали військові комен­данти цих областей. До складу цих судів входили представники державної жандармерії та коменданти кожного з 4-х військових округів, на які ділилися області.

3. Військові окружні суди. Головами їх були окружні комендан­ ти.

Також було утворено інститут військової прокуратури,яку очолю­вав Генеральний військовий прокурор. В областях були вій­ськові прокурори, в округах діяли судові офіцери.

Разом з утворенням і діяльністю окружних польових судів ще одним розпорядженням Державним Секретаріатом Військових справ від 28 січня 1919 р. були утворені:

1.Польовий суд Головної команди Українських військ 2.Польові суди групи "Північ", групи "Південь", групи "Львів".

Польовий суд Головної команди Українських військ розглядав всі справи щодо офіцерів, справи про шпигунство та „про допомогу неприятелеві на фронті”. Голів і членів цих судів призначав Державний Секретаріат військових справ.

Правовий захист в польових судах здійснювали адвокати і оборонці, але вони допускалися тільки за окремим дозволом Державного Секретаріату військових справ.

Недоліком польових судів було те, що оскарження їх вироків не були передбачалося жодним нормативно-правовим актом нової держави.

Розділ 4 „Військове будівництво”

Для ЗУНР збройні сили відігравали дуже важливу роль, оскільки над державою з самого початку її існування нависла загроза експансії збоку Польщі. Тому, процеси державотворення постійно „гальмувалися” через потреби устаткування і організації армії. Відповідно до таких умов законодавець був змушений регулювати відносини в основному пов’язані саме з військовим станом.

Так вже 1-го листопада 1918 року почались бої за Львів. Тому все більшого значення набирала організація збройних сил української держави.

1 -го і 2-го листопада 1918 року УН Рада видала звернення до усіх вояків-українців колишньої австрійської армії з проханням стати на оборону рідного краю. 3-го листопада аналогічне звернення було видане до офіце­рів та старшин[13].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Законодавство України про підприємства

В березні 1991 року був прийнятий Закон України «Про підприємства в Україні», який введений в дію Постановою ВР № 888-12 від 27.03.91 (ВВР 1991, № 24, ст. 273). Даний Закон спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними господарської діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, ...

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує насампе­ред захисту майнових інтересів відсутньої особи та інтересів осіб, з якими вона перебуває у цивільних відносинах. Гарантією від необгрунтованого визнання особи безвісно від­сутньою є те, що рішення про визнання особи безвісно відсут­ньою приймає лише суд. До того ж, ст.43 максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана без­вісно відсутньою, передбачаючи, що для цього необхідно, аби протягом одного року в місці її постійного проживання ...

Джерела приватного права

Термін "джерела права" може вживатися в кількох значеннях. Найпопулярнішими з них є розуміння джерела права як чинника, що породжує право, і як форми правотворення (форми норми пра­ва). У такому разі, ведучи мову про джерела приватного права, ма­ємо на увазі чинники, елементи, які створюють у процесі взаємо­дії сукупність (явище, категорію) нової якості. Існує кілька видів джерел приватного права. 1. Оскільки приватне право є наднаціональною системою пра­ва, що має за основу так звані "загальнолюдські ...