Search:

Держава і право ЗУНР

· обозний,

· санітарний,

· ветеринарний,

Також була передбачена посада коменданта запасного куреня.

До обов'язків ОВК відносились: 1)3берігання ладу і спокою в окрузі. 2) Формування з демобілізованих українських вояків ко­лишньої австрійської армії та добровольців відділів української армії. 3) Виявлення, облік і зберігання військового майна. 4) Дис­локація військових частин в окрузі і ін.

Окружним комендантам належало також негайно організувати санітарну службу.

22 квітня розпорядженням ДСВС була введена єдина форма для Українського війська – „зеленаво-землистого кольору”.

Таким чином на початок 1919 р. була утворена чи­сельна — понад 100-тисячна дисциплінована й патріотично нас­троєна армія.

У складі УГА було утворено три корпуси. До складу кожного корпусу входили по 4 піхотні бригади. Кож­на бригада складалась з 3-5 піхотних куренів, полку артилерії (4-5 батарей легких гармат по 4-6 гармат кожна і однієї батареї важких гармат), кінної сотні, технічної сотні, сотні зв'язку і допоміжних відділів (санітарного, інтендантського та ін.).

Весною 1919 р. у бригадах проведено реорганізацію і з цього часу кожна бригада складалася із двох полків піхоти (по три курені кожен) та інших, вищевказаних, військових підрозділів. Кожна бригада мала свій порядковий номер і назву округи (1-ша коломийська, 2-га бережанська і т.д.).

Серед недоліків УГА був великий брак озброєння, патронів, військового спорядження, обмундирування, ме­дика ментів та харчів та брак досвідчених офіцерських кадрів.

Незважаючи на всі недоліки та величезні труднощі ця Українська Галицька Армія довго чинила опір значно численнішій та краще озброєній армії Польщі.

Створення у таких складних умовах Галицької армії було одним з найбільших досягнень західноукраїнського уряду.

5.Об’єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній Українській державі.

Найважливішим та історично вагомим політичним актом ЗУНР, який не втратив своєї значимості і в наш час, був "Акт злуки" ЗУНР і УНР. Об'єднання у перспективі західних і східні земель України в єдину соборну національну державу було одним з стратегічних завдань як листопадової революції, так і національно-державного будівництва в Україні того часу. Вже 5 листопада , на п'ятий день після взяття влади в свої руки, УН Рада вислала у Київ двох своїх представників (Й.Назарука і В.Шухевича) з метою встановити контакт з гетьманськими властями в Україні і визначитися щодо якнайшвидшого возз'єднання західноукраїнських земель з усіє Україною.

Утворивши 9 листопада уряд ЗУНР — Раду Державних Секретарів — УН Рада одним з її найважливіших завдань поставила вжити всіх заходів для з'єднання всіх українських земель одну державу. Виходячи з цього, Рада Державних Секретарів вирішила негайно встановити тісні стосунки з керівництвом Украінської Держави у Києві,

У зв’язку з польською агресією і організацією оборони від неї Державний Секретаріат повернувся до питання возз’єднання тільки у кінці листопада 1918 року. Секретаріатом був розроблений проект попереднього договору, що мав стати правовою основою возз’єднання.

Після детального обговорення цього проекту Директорія і деле­гація ЗУНР 1-го грудня 1918 р. підписали "Передвступний дого­вір" основними моментами якого були:

"Пф. 1. Західноукраїнська Народна Республіка заявляє цим не­похитний намір злитися в найкоротшім часі в одну велику держа­ву з Українською Народною Республікою, значить, заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава, а натомість увійти з усею своєю територією і населенням як складова частина держав­ної цілості, в Українську народну Республіку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин

Поняття юридичного факту. Юридична сукупність Юридичні факти — це обставини, з якими норми права пов'язу­ють настання правових наслідків — встановлення, зміну, припи­нення або інші трансформації правовідносин. Щодо цивільного права, з урахуванням особливостей предмета та методу останнього це загальне визначення може виглядати та­ким чином. Юридичні факти у цивільному праві — це обставини, наявність яких спричиняє встановлення, зміну, припинення або інші тран­сформації цивільних прав і обов'язків (цивільних ...

Зовнішньоекономічний контракт, зміст, порядок укладення

Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) дано в ч. 6 ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": під зовнішньоекономічним договором розуміється матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Наказом Міністерства економіки та з питань економічної інтеграції України № 201 від 06.09.2001 року ...

Керівні органи та їх повноваження

Керівними органами Національного банку є Рада Національного банку України та Правління Національного банку України Рада Національного банку здійснює такі повноваження: 1) відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15 вересня розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх Верховній Раді України для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики; 2) здійснює аналіз впливу ...