Search:

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

На суму виписаних підприємством і оплачених банком розрахункових чеків, пред'явлених до оплати за товари і послуги, роблять запис по дебету рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 93 «Витрати на збут» тощо і кредиту рахунка 313 (субрахунок «Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки»).
Обмін чека на готівку І одержання здачі з суми чека готівкою юридичним особам не дозволяється. У разі розрахунків фізичних осіб з підприємствами торгівлі розрахунковим чеком дозволяється одержання чекодавцем здачі з чека готівкою, але не більше 20% від суми чека. Якщо
сума здачі більше ніж 20% від суми чека, чекодавець повинен звернутися в установу відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний залишок ліміту чекової книжки зараховується на поточний рахунок підприємства або спрямовується на погашення заборгованості по позичці, що відображається записом по дебету рахунка 31 «Рахунки в банках» або рахунка 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» і кредиту рахунка 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» (субрахунок «Розрахункові чекові книжки І розрахункові чеки»).
На підприємстві видані під звіт уповноваженим посадовим особам для розрахунків чекові книжки відображаються записом по дебету рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами» і кредиту рахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». При поданні посадовими особами звіту на суму використаних чеків робиться зворотний запис: дебет рахунка 685 і кредит рахунка 372. Підприємство-постачальник на суму одержаних розрахункових чеків у рахунок оплати за реалізовані товари І послуги робить запис по дебету рахунка 331 «Грошові документи в національній
валюті» і кредиту рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». При одержанні виписки банку про зарахування на його рахунок грошових коштів по розрахункових чеках робиться запис по дебету рахунка ЗІ «Рахунки в банках» І кредиту рахунка 331 «Грошові документи в національній валюті».

Таблиця 1 /.

Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків
за допомогою акредитивів і розрахункових чеків

Зміст господарської операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Виставлення акредитива в установі

банку, що обслуговує постачальника:

— за рахунок власних коштів

313

311

— за рахунок короткострокового

кредиту, наданого банком

313

601

Депонування коштів на окремому ра-

хунку 8 банку на суму придбаних

розрахункових чекових книжок

313

311

Видача одержаних в банку чекових

книжок у підзвіт відповідним посадо-

вим особам для здійснення розрахун-

ків з постачальниками, транспортними

та іншими організаціями на суму лі-

міту по кожній книжці

372

685

Суми, списані банком з акредитива в

оплату розрахунково-платіжних доку-

ментів постачальника за відвантажені

підприємству товарно-матеріальні цін-

ності (виконані роботи І послуги)

63

313

Суми, сплачені по рахунках постачаль-

ників за одержане обладнання по за-

мовленнях часткової готовності (про-

міжні розрахунки)

371

313

Оплата розрахунковими чеками заліз-

ничного тарифу, водного фрахту, збо-

рів по відвантаженій продукції:

— якщо вартість перевезення продук-

ції здійснюється за рахунок під-

приємства-постачальника

93

313

— якщо транспортні витрати підляга-

ють відшкодуванню покупцем

36

313

Оплата розрахунковими чеками різних
трансгюртнкх зборів по товарно-мате-

ріальних цінностях, що надійшли»

— сума зборів, що відноситься до

сировини, матергалгв, купованих
напівфабрикатів і комплектуючих
виробів

201,
202

313

— те саме, до палива

203

313

— те саме, до будівельних матеріалів і
обладнання для встановлення (якщо
капітальні вкладення облжовуються
на балансі основної діяльності)

205

313

— те саме, до запасних частин

207

313

— те саме, до малоцІнких і швидко-
зношуваних предметів

22

313

— те саме, до поверненої покупим
забракованої продукц»

; 24

313

— те саме, до поверненої покупцем

готової продукції:

— по обгрунтованих причинах (крім
браку)

93

313

— по причинах необгрунтованих

36

313

— суми тарифу (фрахту) І зборів,

що відносяться до відвантажених

товарно-матеріальних цінностей у

порядку повернення постачальни-
кам по обгрунтованих причинах

374

313

Повернення невикористаного залишку

акредитива, зарахованого на рахунок,
з якого був виставлений акредитив:

— на поточний рахунок підприємства

311

313

— в погашення короткострокового

кредиту, одержаного на виставлен-
ня акредитива

601

313

Списання суми залишку коштів по

розрахунковій чековій книжці, повер-
неній банку

311

313

Списання суми ло використаних, вида-

них постачальникам, транспортним та

Іншим організаціям чеках з розрахун-

кових чекових книжок згідно зі зві-
тами посадових осіб підприємства

685

372

Відображення підприємством-одержу-
вачем (постачальником^ суми одержа-
них від покупців (замовників) розра-

хункових чеків за реалізовані товари і
послуги

331

36

Одержання підтвердження банку (пос-
тачальника) про зарахування грошових

коштів по розрахункових чеках на по-
точний рахунок підприємства

311

331

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 


Подібні реферати:

Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Законодавчо-нормативна база: . 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 р. № 24-93 із змінами та доповненнями. Податок на промисел - це плата, яка стягується з фізичних осіб за право здійснення торгової діяльності. Механізм оподаткування податком на промисел наведено на схемі 1: Схема 1 Структурно - логічна схема податку на промисел Платники Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, як ті, що мають, ...

Принцип аудиторського контролю

Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань. Принципи аудиту, як незалежної форми фінансово-гос­подарського контролю, ...

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

РОЗДІЛ I. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 1. Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів Загальні положення Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03 .99 р. № 87. До фінансової звітності підприємства відносяться Баланс, Звіт про фінансові ...