Search:

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій

Аналітичний облік розрахунків по одержаних векселях ведеться на підставі одержаних векселів і платіжних доручень, за якими погашається заборгованість по векселю.

Облік ведуть в розрізі покупців-векселедавців за заборгованостями, забезпеченими векселями. При цьому окремо виділяють векселі, дисконтовані в банку, і векселі, по яких не погашена заборгованість в зазначений строк.

Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, забезпечена виданими векселями, обліковується на пасивному рахунку 62 «Короткострокові векселі видані». На суму виданих векселів підприємство-покупець (векселедавець) робить запис по
дебету рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та ін. і кредиту рахунка 62 «Короткострокові векселі видані».

При погашенні заборгованості по виданих векселях покупець робить запис по дебету рахунка 62 і кредиту рахунка ЗІ «Рахунки в банках».
У разі необхідності покупець і постачальник можуть домовитися про відстрочення платежу (із сплатою договірного відсотка за відстрочення платежу). У цьому разі сума доходу, отримана по векселю продавцем (векселедержцем) за відстрочення платежу, відображається в доходах від
операційної діяльності (кредит рахунка 71 «Інший операційний доход»), а покупцем (векселедавцем) — у витратах операційної діяльності (дебет рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності»).

Аналітичний облік по рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» ведеться по кожному виданому векселю і векселедержцю з виділенням векселів, не погашених в строк. Оперативний контроль за платежами по одержаних і виданих векселях ведеться за допомогою картотеки, організованої за строками погашення заборгованості.

Векселі можуть зберігатися на підприємстві або передаватися на зберігання банку. Векселі, що знаходяться на підприємстві, зберігаються в його касі разом з готівкою відповідно до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України. На всі векселі, що зберігаються на підприємстві, складається опис, де вказуються найменування платника, сума і строк погашення заборгованості по векселю. При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, в опису робиться відповідна відмітка з зазначенням дати виписки банку або іншого відповідного документа. Якщо одержані підприємством векселі
здаються на зберігання в банк, то в регістрах аналітичного обліку робиться помітка про відповідний документ, одержаний від банку. Витрати на оплату банку винагороди за послуги по зберіганню векселів відносяться на витрати операційної діяльності.

Таблиця 11,2

Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків за допомогою векселів

Зиіст господарської операції

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Одержано вексель в оплату за відван-
тажену продукцію (виконані роботи,
послуги)

34

36

Одержано короткостроковий вексель
за товари, продані в кредит (з від-
строченням платежу):

— на суму основного боргу (вказану
у векселі)

34

36

— на суму відсотків за відстрочення
платежу

94

69

Одержано позичку банку під вексель,

строк оплати по якому не настав:

— на суму позички

31

60

— на суму відсотка, оплаченого
банку

94

60

Враховано векселі векселедавцем в

банку:

— на суму, одержану за векселем

31

60

— на суму облікового відсотка, спла-

ченого банку (дисконту)

94

60

На суму поштових витрат І комісійної

винагороди Іногороднім банкам за

інкасування іногородніх векселів

94

60

На підставі повідомлення банку про

оплату векселів (закрита операція дис-

конту):

— по позичках виданих

60

34

— покупців і замовників

60

34

— одержаних по претензіях

60

37

— одержаних від інших дебіторів

60

37

Списання на збиток векселів, по яких

прострочені строки позовної давності

94

34

Видано короткостроковий вексель по-

стачальнику за поставлені в кредит

матеріальні цінності (виконані роботи)

63

62

Одержано короткострокову позичку

під виданий вексель

31

60

Списано (у платника) рівними частина-

ми протягом строку позички відсотки,

включені до суми заборгованості по

векселю

95

60

Акцентовано їїреказний вексель за то-

вари, одержані в кредит з відсотками:

— на суму основного боргу

63

62

— на суму відсотків за кредит

95

62

Одержано оплату по векселю

31

34

Оплачено пред'явлений векселедерж-

цем вексель

62

31

Оплачено за рахунок позички акцепто-

ваний банком вексель

62

60

Погашено належні до оплати відсотки

по виданому векселю

68

31

Оплачено послуги банку за зберігання

та інкасацію векселів

94

31

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 


Подібні реферати:

План рахунків

В новій редакції, в основному, відображено зміни та доповнення до Внутрішнього плану аналітичних рахунків, що були внесені протягом 2003 року постійно діючою Комісією з уточнення діючих та запровадження нових параметрів аналітичного обліку (в тексті всі зміни виділені блакитним кольором). Крім цього: 1. Згідно з п.4 Постанови Національного банку України від 20.08.2003р. №356 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України" внесені зміни до Внутрішнього плану аналітичних ...

Документи i розрахунки

Розділ 6.  Документи i розрахунки 6.1.  Призначення режиму В "1С:Бухгалтерiї-Проф." iснують два способи вводу даних в журнал операцiй: типовi операцiї i режим "документи i розрахунки". Перший з них розрахований на простi ситуацiї i має деякi обмеження при застосуваннi. А саме: проводки типової операцiї iснують як одне цiле тiльки в момент вводу типової операцiї. Пiсля занесення цих проводок в журнал операцiй вони нiчим не вiдрiзняються вiд введених вручну; якщо Ви неправильно ввели реквiзити типової ...

Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур

Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкрет­них методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здій­снюється за допомогою певних процедур. Процедура (від лат. ргосесіо — проходжу, відбуваюсь) — поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму. Контрольні функції в господарському механізмі ...