Search:

Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії

На рівень цін впливає система оподаткування, яка в Австрії дуже складна і налічує близько 100 різних податків та зборів. Основними з них є: податок із корпорацій у розмірі 30 % з прибутку; промисловий податок, який стягується із прибутку (в розмірі 17,5 %) та фонду заробітної плати (в розмірі 2 %); майновий податок (1 % оціночної вартості майна підприємства); прибутковий податок (від 10 до 50 % прибутку); податок з обороту (від 10 до 32 %).

Слід зазначити, що оподаткування впливає на ціну опосередковано і, як правило, в ціні важко виділити конкретну податкову складову. Винятком є податок з обороту, який нараховується із так званої добавленої вартості на кожній стадії руху товару до кінцевого споживача і в обов’язковому порядку виділяється окремо в рахунку за поставлений товар, відповідно збільшуючи його ціну.

Особливістю стягування податку на добавлену вартість є те, що кожний підприємець сплачує його у розмірі різниці між сумою податку, який нараховується з його обороту (так званий податок брутто), і сумою податку, сплаченою як складова частина ціни товарів, придбаних у попередніх підприємців (так званий попередній податок), фактично одержуючи назад податкову складову, сплачену ним раніше у ціні придбаних товарів. Таким чином, податок сплачується кінцевим покупцем у роздрібній ціні товару.

Із метою запобігання монополізації ринку, що створює передумови для необгрунтованого підвищення цін, в Австрії, як і в більшості інших країн з ринковою економікою, існує антимонопольне законодавство. Ці питання регулюються законом про картелі (в редакції 1988 р.). Він не забороняє утворення і діяльність картелів. Основний його принцип — не допустити зловживань з боку картелів і окремих підприємств, що займають домінуюче становище на ринку. Закон, зокрема, передбачає обов’язкову реєстрацію картелів у реєстрі Картельного суду, який видає дозвіл на їх утворення тільки при додержанні передбачених законодавством умов, наприклад, якщо картельна угода не містить положень, що мають на меті чинити тиск на формування ринкових цін.

Особи, винні у порушенні картельного законодавства, можуть бути позбавлені волі строком до 3 років. Законом передбачена також можливість відмови на якийсь час дати дозвіл на діяльність картелю.

Для стимулювання науково-технічного прогресу і розширення номенклатури товарів, що випускаються, в Австрії не регулюються ціни на нову продукцію. Однак наступне підвищення ціни на неї уже підпадає під існуюче регулювання.

При встановленні ціни на нову продукцію підприємець, як завжди, керується загальноприйнятою методикою ціноутворення, виходячи при цьому із необхідності покриття витрат і прагнення одержати максимально можливий у даній ситуації на ринку прибуток.

У різних регіонах країни рівень роздрібних цін на одні і ті ж самі споживчі товари та послуги може суттєво різнитися. Так, у західній частині, яку інтенсивно відвідують іноземні туристи, ціни в середньому вищі, ніж у східних федеральних землях. Регіональні відмінності у рівні споживних цін враховуються у ході переговорів по укладанню колективних угод.

Дані про динаміку індексу оптових і роздрібних цін, а також індексу заробітної плати публікуються у щомісячниках і щорічниках Центрального статистичного відомства Австрії. Детальна інформація про роздрібні ціни на товари та послуги міститься у різного роду рекламних каталогах, періодичній пресі, а також у спеціальних виданнях Союзу по інформуванню споживачів.

Індекс вартості життя розраховується Центральним статистичним відомством на базі «кошика» окремих товарів та послуг.

При ввезенні товару у країну стягується податок за тими ставками, що і податок з обороту всередині неї. Регулюючу і захисну функцію виконує Австрійський митний тариф, який за-безпечує відповідно до потреб національної економіки диверсифікований режим щодо ввезення тих чи інших товарів. Стримання імпорту здійснюється за допомогою порівняно високих ставок мита при їх прогресивному збільшенні залежно від ступеня обробки товарів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

П Л А Н 1. ВСТУП. 2. СТРАТЕГІЇ ВІДБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 3. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІК ДЕРЖАВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. 4. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ НІМЕЧЧИНИ. 4.1. Соціальна ринкова економіка і Нова Європа. 4.2. Німецьке економічне диво. 4.3. Нова Європа (створення Євросоюзу). 5. ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ. ВСТУП Кінець XXст. проходить під знаком трансформаційних процесів. Відбуваються зміни соціально-економічних систем у країнах колишнього соціалістичного табору, ...

Економічна безпека України

У широкому розумінні, система національної безпеки повинна забезпечувати збереження народу України. Вона необхідна як для існування держави, так і вільного розвитку суспільства. Однією з головних складових такої системи є саме соціально-економічна безпека, яка означає збереження та розвиток добробуту окремої людини та суспільства в цілому. Отже, економічна безпека у нашому випадку перехідної економіки передбачає побудову нової соціально-економічної системи, яка забезпечила б нормальний розвиток країни в цілому та зростання ...

Основи стандартизації та сертифікації

Зміст і завдання сертифікації продукції, систем якості, послуг Стандартизація продукції Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі ...