Search:

Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

• наявність значних масштабів нерегламентованої зайнятості;

• зростання молодіжного безробіття;

• регіональні диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі;

• низька професійна й особливо територіальна мобільність трудових ресурсів;

• відсутність або недостатня спрацьованість правових норм організаційно-економічних механізмів, що регулюють трудові відн сини, тощо;

• еміграція висококваліфікованої робочої сили.

Контрольні запитання та завдання

1. Що являє собою ринок праці?

2. Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку пряці'

3. Охарактеризуйте елементи ринку праці.

4. Які особливості товару “робоча сила”?

5. У чому полягає сутність кон'юнктури ринку праці?

6. Які типи кон'юнктури ринку праці?

7. Які типи і види ринків праці?

8. Поясніть відмінності між відкритим і прихованим ринками праці

9. У чому полягає сутність сегментації ринку праці?

10. Охарактеризуйте теоретичні основи аналізу ринку праці.

Попередня глава Зміст Наступна глава

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Правові основи підприємницької діяльності

Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності… Здавалося б, навіщо потрібен закон? Така вже логіка й основа співжиття великої кількості людей, які – пригляньмося уважніше! – в суспільстві, в соціальній групі, в колективі чітко виконують свої ролі. Одні виробляють матеріальні цінності, яких потребують інші люди, інші ...

Методичні основи планування продуктивності праці

У ринковій економіці підвищення продуктивності праці — основний чинник вирішення економічних проблем підприємства. Зміна співвідношення між затратами робочого часу і кількістю виробленої продукції характеризує рух продуктивності праці. Рівень і динаміка продуктивності праці визначаються складною взаємодією чинників: матеріально-технічних, організаційних, економічних, соціальних, природнокліматичних, структурних. Для планування продуктивності праці на підприємстві можуть використовуватися вартісні й натуральні показники ...

Сутність і завдання організації праці

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та ...