Search:

Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

Реферати » Підприємництво » Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища

Аналіз внутрішнього середовища

Планування і прогнозування дозволяє менеджерам підготувати базу для подальшої роботи, а не ризикувати в надії на вдачу. Маємо багато прикладів, коли сміливі і ризикові ініціативи прекрасно себе виправдали, але ще більше випадків, коли результатом ризику був повний крах.
Іншими словами, планування і прогнозування мають свої межі, і потрібні досвідчені спеціалісти в цих галузях, щоб підготувати базу для одержання максимальної вигоди з діяльності фірми. Шлях до успішного планування і прогнозування проходить крізь детальний і продуманий аналіз "історичних" закономірностей у сукупності з вдумливою інтерпретацією наявних тенденцій і можливостей даної фірми. Так чи інакше, планування і прогнозування є складовими частинами одного й того ж процесу - вони вимагають безперервної розробки шляхом прямого і зворотного руху між діями і цілями, а також відповідними доходами і затратами, поки не буде досягнутий певний баланс. Інакше кажучи, плани повинні бути досяжними, а прогнози реальними.

Бізнес-аналіз зовнішнього середовища і поточного стану фірми є необхідною передумовою розробки ефективного плану. Він спрямований на одержання і узагальнення об'єктивної інформації про стан фірми (силу, слабкість, можливості фірми, небезпеку для неї).
Аналіз зовнішнього середовища - процес, за допомогою якого підприємець або менеджер оцінює зовнішню безпеку і можливості, що можуть перешкоджати або сприяти досягненню поставленої мети (див. рис. 3).
Оскільки фактори макросередовища непідконтрольні фірмі, то під час аналізу зовнішнього середовища мова буде йти про дослідження ринку, на якому працює фірма. Саме дослідження ринку допоможе відшліфувати вашу ідею і звести до мінімуму ризик невдач.

Рис. 1. Зовнішнє середовище бізнесу

Аналіз ринку обов'язково включає такі складові:
- загальні тенденції зміни вашого ризику;
- стан конкуренції на ринку;
- характеристика ваших основних потреб;
- описання збутової мережі;
- тенденції розвитку зовнішнього оточення, вам не підконтрольні, але можуть впливати на вашу діяльність.

Підсумком такого аналізу є всебічна характеристика кон'юнктури ринку. Кон'юнктура ринку - це ситуація, яка склалася на ринку. Її характеризують співвідношенням попиту і пропозиції товарів на ринку, рівень цін, товарні запаси, ступінь конкуренції, наявність товарів-замінників, тенденції розвитку науково-технічного прогресу стосовно до даного виробництва та інші показники.

Перш ніж приступити до аналізу ринку, необхідно визначити, на якому ринку ви працюєте, тобто відповісти на питання: Чи добре фірма знає свій ринок? (табл. 1).

1. Аналіз зовнішнього середовища

Можливі питання

Можливі відповіді

1

2

3

4

5

Ринок

1. Чи добре фірма знає свій ринок?

Зовсім не знає

Не знає

Наближено

Добре

Дуже добре

2.Які перспективи розвитку вашої галузі?

Скорочення понад 5%

Скорочення понад 1-5%

Без змін

Ріст на 1-5%

Ріст більше 5%

3. Як змінилася ваша частка на ринку?

Зменшилась на 3%

Зменшилась на 1%

Не змінилась

Зросла на 1%

Зросла на 5%

Конкуренти

1. Скільки у вас конкурентів?

Дуже багато

Багато

Декілька

Небагато

Немає

2. Ваші затрати на науково-дослідні роботи

30%

50%

65%

75%

90%

3. Чи є у вас конкурентні переваги?

Немає

Незначні

Помірні

Значні

Дуже значні

Споживачі

1. Коли останній раз з'ясосували відношення покупців до вашого товару?

Ніколи

3 роки тому

2 роки тому

1 рік тому

В цьому році

2. Чи слідкуєте за соціальними змінами в суспільстві?

Ні

Інколи

В деякій мірі

Відслідковуємо

Уважно спостерігаємо

Збут

1. Як ви оцінюєте можливість фірми визначати можливий обсяг продажу?

Дуже слабка

Слабка

Помірна

Добра

Дуже добра

2. Чи є в галузі сезонні коливання попиту?

Дуже значні

Значні

Помірні

Невеликі

Немає

3. Які довгострокові коливання попиту?

Дуже значні

Значні

Помірні

Невеликі

Немає

4. Чи знає фірма, як більшість покупців одержує інформацію про ваш товар?

Ні

Мало знає

Знає

Добре знає

Дуже добре знає

Загальні тенденції

1. Які політичні, економічні, законодавчі зміни в суспільстві?

Дуже значні

Значні

Помірні

Незначні

Немає

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...

Менеджмент підприємств бізнесу

Управління як особлива сфера діяльності притаманне економіці ще з незапам'ятних часів, але ринок перетворює цю сферу в основну для виробництва. Виникає потреба у формуванні спеціальної теорії і прак­тики менеджменту, тобто управлінні підприємством. Це пояснюється принаймні трьома обставинами: у зв'язку із створенням акціонерних товариств безпосереднє управління їх рухомим і нерухомим майном переходить до особливої групи довірених осіб - менеджерів, які, не будучи власниками цього майна, здатні забезпечити його ...

Документальна сторона створення підприємств та характеристика основних етапів

П Л А Н Установчі документи підприємства, їх суть, призначення та порядок укладання. Реєстрація підприємства в органах державного нагляду. Нормативна база реєстрації. Література: 1. ПОКРОПИВНИЙ С.Ф. “Підприємництво” стр. 56-60. 2. Закон України “Про підприємництво”. 3. Положення “Про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності”. 4. Положення “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяль- ності спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання окремих видів діяль-ності). 5. Закон України “Про господарські ...