Search:

Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

Регіональні пріоритети торгівлі України

У зовнішньоекономічному обороті України 14 країн СНД і Балтії займали – 62,6% у 1996 р. та 45,5% у 1998 р. Основним торговельним партнером України залишається Російська Федерація, на неї припадало – відповідно 46,3% у 1996 році та 38,5% у 1998 році загальних обсягів торгівлі. Загальний товарообіг з Росією перевищує відповідно 17 млрд. дол. та 12,5 млрд. дол. У торгівлі з Росією товарами та послугами склалося від’ємне сальдо, у 1998 р. воно склало 2,2 млрд. дол.

У структурі товарного експорту у 1998 році на Російську Федерацію припадає 23,0%, Білорусь – 4,3%, Молдову – 1,4%.

У структурі загального імпорту України з Російською Федерацією у 1996 р. до 70% припадало на енергоносії (газ, нафту, нафтопродукти).

Серед регіонів світу, з країнами яких Україна здійснює зовнішню торгівлю, перше місце посідає Європа: 29,8% експорту за 1998 р. З 40 країн Європи, які торгують перше місце у товарному експорті 1998 р. належать Німеччині, за нею ідуть Італія, Польща, Угорщина. З інших європейських країн виділяються Словаччина, Чехія, Румунія.

На європейському континенті переважає торгівля з країнами Європейського Союзу, на частину якого припало 21,8% зовнішньоторгового обороту України у 1998 р. Сальдо взаємної торгівлі з країнами ЄС у 1998 році від’ємне (182,6 млн. дол.). Такий стан торгівлі і, перш за все, випереджаючий темп зростання імпорту, обумовлений:

реальним наповненням товарами кредитних ліній, що надавались Україні з боку Німеччини, Італії, Франції та ЄС в цілому;

збереженням низки торговельних обмежень для товарів з України;

низькою ефективністю використання українськими підприємствами торговельних преференцій ЄС.

Динамічним є розвиток торгівлі з країнами CEFTA. Зберігається позитивне сальдо у 1998 р. і становить 173 млн.дол.

Країни Азії посідають друге місце в зовнішній торгівлі України (18,4 – 20,0%) сальдо торговельного балансу з ними додатне. Серед 41 азіатської країни, що ведуть торгівлю з Україною, перше місце посідає Китай – його частка в експорті України – 5,3-5,8%, але в імпорті всього 0,5%. Більш ніж по 2% в експорті України належить Туреччині і Таїланду, а серед інших країн Азії в торгівлі з Україною виділяються Сірія, Ливан, Іран, Японія, Індія, Південна Корея. В торгівлі України товарами з 37 країнами Америки виділяють США, а також Бразилія, Канада, Аргентина, Чилі, Венесуела, Перу.

Основними напрямками стратегічної політики України, щодо інтеграції до світового ринку і удосконалення зовнішньоторговельної діяльності є

Поєднання структурної перебудови економіки з орієнтацією на активний експорт;

Збільшення експортного потенціалу країни із значною питомою вагою у його структурі виробів машинобудування та послуг;

Скорочення імпорту товарів непершорядного значення;

Диверсифікація ринків енергоносіїв та інших стратегічно важливих сировинних та матеріальних ресурсів;

Посилення державного регулювання зовнішньоторговельного балансу з метою зменшення від’ємного сальдо.

У регіональному аспекті одним із пріоритетних напрямків у зовнішньоторговельній діяльності України є співробітництво з країнами СНД, що обумовлено історичними зв’язками, подібністю економічних проблем.

У напрямі розвитку зовнішньої торгівлі з окремими регіонами світу велике значення мають зв'язки з Європейським Союзом в цілому та особливо з такими країнами як Німеччина, Італія, Велика Британія.

Для України важливе значення мають торговельні зв'язки з країнами Чорноморського економічного співробітництва, перш за все з Туреччиною, Грецією, Болгарією та Румунією.

Найперспективнішим партнером України на Далекому Сході є Японія, яка включила Україну до Генеральної системи преференцій.

Обмін товарів та послуг між різними країнами у зовнішній торгівлі здійснюється на основі міжнародного поділу праці, тобто спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції, що обходиться їм дешевше, ніж в інших країнах, та продажу цієї продукції на зовнішньому ринку. Однак жодна країна в світі не дозволить провозити через свої кордони нерегульовані потоки товарів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Схема застосування імпортного мита

Належність до товарних груп 1-24 Належність до товарних груп Належність до будь-якої товарної групи Належність до будь-якої товарної групи 25-97 Будь-яких Наявність країни походження в тарифному пе-реліку країни, що розвивається Наявність країни походження Відсутність країни походження в на-званих переіках Країна похо-дження Росія, Білорусь, Туркменістан, Узбекистан, Естонія, Литва, Молдова В та-риф- ному перелі ку В та-риф- ному перелі ку Виконання уніфікрваних правил визначення країни ...

Провідні ринки облігацій

Зміст Вступ .3 1.Суть і види облігацій .4 2. Ринок облігацій .7 Висновок .12 Приклад з періодичного видання 13 Аналіз прикладу з періодичного видання 15 Використана література 17 ВСТУП Облігація – являє собою борговий документ. Як правило, кошти залученні по них потрапляють безпосередньо до емітента і вкладуються в виробництво (за виключенням держаних облігацій). В світовій практиці значна частина позик по облігаціях носить довгостроковий характер і має відносно невеликий процент. «Дешеві» кредити, іноді їх ...

Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі

Товарна структура зовнішньої торгівлі України. В експорті України у 1996 році на товари в матеріальній формі припадає 76% (14,1 млрд. дол.), а на товари в нематеріальній формі – послуги 24% (4,5 млрд. дол.) у 1998 р. відповідно 78,3% та 21,7% (13,7 та 3,8 млрд. дол). Найбільш вагомий обмінний ресурс – це продукція чорної металургії – 30-35% експорту держави. Україна експортує усі види металургійної продукції – від сировини і напівфабрикатів до кінцевих виробів. Друге місце в експорті Україні посідає продукція хімічної та ...