Search:

Роль і місце досліджень в системі маркетингу

Реферати » Маркетинг » Роль і місце досліджень в системі маркетингу

Зміст

Вступ

1. Суть та роль маркетингових досліджень в структурі маркетингу:

1.1 Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень

1.2 Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції

1.3 Проблеми співвідношення маркетингу і маркетингових досліджень

2. Необхідність маркетингової інформації :

2.1 Система маркетингової інформації

2.2 Механізм передавання інформації

3. Становлення маркетингових досліджень в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Проблеми маркетингу, маркетингових досліджень, їхнього взаємозв’язку в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, мають свої особливості. На відміну від західних країн, в яких бізнес, підприємництво послідовно пройшли два основних підходи до формування і дії ринко­вих механізмів, як от: “ринок продавця” (основна характе­ристика - пріоритетне становище виробника товарів, який диктує свої умови споживачам) і “ринок покупця” (передба­чає випуск тих товарів, що згодний одержувати потенцій­ний споживач), наша економіка в процесі ринкових реформ опинилася в досить специфічному стані.

Дійсно, з одного боку, вона вийшла з умов, коли еко­номічна ситуація в країні явно відповідала першій з назва­них концепцій ринку. З іншого боку - вона буквально про­тягом декількох років змушена була адаптуватися до ситуа­ції “ринку покупця”. При цьому більшість населення і знач­на частина підприємців важко уявляли специфіку спожив­чої поведінки індивіда в умовах не просто ринкової еконо­міки, а панування концепції “ринку покупця”. Звідси - і на сьогоднішній день досить спокійне ставлення багатьох підприємців (особливо у сфері державної економіки, акціо-нованих підприємств) до маркетингу і ще більш стримане ставлення до маркетингових досліджень.

Саме ця обставина (звичайно, і деякі інші) багато в чому стримує ефективний розвиток української економі­ки, породжує постійні скарги деяких підприємців на за­силля імпорту, слізні прохання до законодавчих органів про захист вітчизняного виробника, надання пільг тощо.

Дійсно, яким чином може бути подана модель споживчої поведінки людини в умовах сучасної ринкової економіки? Її не можна розуміти спрощено: якщо людина високо оці­нила товар - то вона його обов'язково купить (зрештою, в неї просто в даний момент може не бути вільних грошей). Проте . Якщо вже вона негативно оцінила його, ніхто не змусить її купити даний товар.

Таке нескладне міркування дозволяти дійти цілком однозначного висновку про те, що якщо реклама є рушієм торгівлі, то результати маркетингових досліджень, в яких відбито думки споживачів, являють собою фундамент усієї ринкової економіки. Природно, вплив подібних думок на регулювання ринкової економіки здійснюється, по-перше, стихійно, тобто незалежно від того, що і як думає та ро­бить той або інший виробник товару, стосовно даного това­ру формується певна громадська думка, і, отже, товар ку­пується або не купується. По-друге, подібне ставлення спо­живачів до товарів і поел т у сучасному ринковому суспільстві спеціально аналізується в процесі організації мар­кетингу і проведення маркетингових досліджень.

1. Суть та роль маркетингових досліджень в структурі маркетингу

1.1 Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень

Маркетинг - це теорія і практика управління, одна з функцій менеджменту, спря­мованого на розширення виробництва і збуту товарів, по­слуг на основі дослідження ринку, виявлення існуючих і потенційних інтересів і потреб покупців, споживачів та їх найбільш повного задоволення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз). Загальні відомості

Спеціалісти з питань масових комунікацій виокремлюють кілька етапів створення та розвитку системи таких комунікацій, куди включають також і роботу з громадськістю. На першому етапі розвитку людства система засо­бів масової комунікації належала всім, була захоплюючим ви­довищем за участю жерців і чаклунів та визначала відносини всередині невеликих груп та між ними. Другий етап пов'язують з епохою зникнення первісної общини та поділом мови на усну й писемну. У цей період (до появи книгодрукування) більшість поточної ...

Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

Зміст Вступ 3 1. Історія розвитку, суть та функції паблік рилейшнз 4 1.1. Історія розвитку паблік рилкйшнз 4 1.2. Визначення паблік рилейшнз 6 1.3. Функції і області застосування паблік рилейшнз 7 2. Сучасна система ділової комунікації 9 2.1. Інтегрована теорія спілкування 9 2.2. Дослідження і науковий аналіз як інструменти ділової комунікації 12 2.3. Контроль за результатами діяльності як необхідний елемент сучасної ділової комунікації 12 3. Методи паблік рилейшнз 14 3.1. Відносини із засобами ...

Маркетингова цінова політика підприємства

В С Т У П Маркетинг – це вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб через обмін. Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Комплекс маркетингу складається з декількох елементів ,один з яких, ціна, буде розглядатися в даній курсовій роботі. З погляду маркетингу, ціна – це гроші чи інша компенсація, що її пропонують за право власності або користування товарами чи послугами. Маркетингова цінова політика – це комплекс ...