Search:

Роль і місце досліджень в системі маркетингу

Реферати » Маркетинг » Роль і місце досліджень в системі маркетингу

Зміст

Вступ

1. Суть та роль маркетингових досліджень в структурі маркетингу:

1.1 Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень

1.2 Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції

1.3 Проблеми співвідношення маркетингу і маркетингових досліджень

2. Необхідність маркетингової інформації :

2.1 Система маркетингової інформації

2.2 Механізм передавання інформації

3. Становлення маркетингових досліджень в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Проблеми маркетингу, маркетингових досліджень, їхнього взаємозв’язку в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, мають свої особливості. На відміну від західних країн, в яких бізнес, підприємництво послідовно пройшли два основних підходи до формування і дії ринко­вих механізмів, як от: “ринок продавця” (основна характе­ристика - пріоритетне становище виробника товарів, який диктує свої умови споживачам) і “ринок покупця” (передба­чає випуск тих товарів, що згодний одержувати потенцій­ний споживач), наша економіка в процесі ринкових реформ опинилася в досить специфічному стані.

Дійсно, з одного боку, вона вийшла з умов, коли еко­номічна ситуація в країні явно відповідала першій з назва­них концепцій ринку. З іншого боку - вона буквально про­тягом декількох років змушена була адаптуватися до ситуа­ції “ринку покупця”. При цьому більшість населення і знач­на частина підприємців важко уявляли специфіку спожив­чої поведінки індивіда в умовах не просто ринкової еконо­міки, а панування концепції “ринку покупця”. Звідси - і на сьогоднішній день досить спокійне ставлення багатьох підприємців (особливо у сфері державної економіки, акціо-нованих підприємств) до маркетингу і ще більш стримане ставлення до маркетингових досліджень.

Саме ця обставина (звичайно, і деякі інші) багато в чому стримує ефективний розвиток української економі­ки, породжує постійні скарги деяких підприємців на за­силля імпорту, слізні прохання до законодавчих органів про захист вітчизняного виробника, надання пільг тощо.

Дійсно, яким чином може бути подана модель споживчої поведінки людини в умовах сучасної ринкової економіки? Її не можна розуміти спрощено: якщо людина високо оці­нила товар - то вона його обов'язково купить (зрештою, в неї просто в даний момент може не бути вільних грошей). Проте . Якщо вже вона негативно оцінила його, ніхто не змусить її купити даний товар.

Таке нескладне міркування дозволяти дійти цілком однозначного висновку про те, що якщо реклама є рушієм торгівлі, то результати маркетингових досліджень, в яких відбито думки споживачів, являють собою фундамент усієї ринкової економіки. Природно, вплив подібних думок на регулювання ринкової економіки здійснюється, по-перше, стихійно, тобто незалежно від того, що і як думає та ро­бить той або інший виробник товару, стосовно даного това­ру формується певна громадська думка, і, отже, товар ку­пується або не купується. По-друге, подібне ставлення спо­живачів до товарів і поел т у сучасному ринковому суспільстві спеціально аналізується в процесі організації мар­кетингу і проведення маркетингових досліджень.

1. Суть та роль маркетингових досліджень в структурі маркетингу

1.1 Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень

Маркетинг - це теорія і практика управління, одна з функцій менеджменту, спря­мованого на розширення виробництва і збуту товарів, по­слуг на основі дослідження ринку, виявлення існуючих і потенційних інтересів і потреб покупців, споживачів та їх найбільш повного задоволення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Персональний продаж послуг. Загальні відомості

Одним із інструментів впливу на покупця є персональний продаж товарів, який передбачає особисте пред'явлення товарів покупцю або групі покупців у ході бесіди з метою продажу цих товарів Відомо п'ять видів можливих комунікацій продавців та покупців: • торговий агент — покупець, коли торговий агент проводить бесіду сам на сам з кожним окремим потенційним або фактичним покупцем; • торговий агент — група покупців, коли торговий агент про­водить торгові презентації для групи покупців; • служба продажу товарів ...

Особливості проведення особистих опитувань

ОСОБИСТІ ОПИТУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТИХ ОПИТУВАНЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - ОДИН З ПЕРШИХ МЕТОДІВ ЗБОРУ ДАНИХ У ранніх маркетингових дослідженнях інформацію збирали не шляхом опитування, а за допомогою спостережень. Вважалося, що для того, щоб зрозуміти хід думок людей, найкраще спостерігати за їх поведінкою та звичками. У кінці 40-х та у 50-х роках численні групи спостерігачів робили нотатки з усіх аспектів нашого щоденного життя. Фірма «Масові спостереження» — одна з найстаріших маркетингових фірм Великобританії — все ще несе у ...

Правила реклами, орієнтованої на дітей

Дійсні правила застосовуються при рекламуванні як платних товарів, так і безкоштовних: • спрямованих на дітей до 14 років або такого віку, що у даній країні аналогічний по обмеженнях; • переданих по дитячим ЗМІ (тобто ЗМІ, спеціально предназначеними для обслуговування дітей до 14 років або такого віку, що у даній країні аналогічний по обмеженнях). Правило 1. Ідентифікація. Через особою сприйнятливості дітей і для того, щоб забезпечити належне виконання вимог статті 2 Міжнародного кодексу рекламної практики, варто чітко ...