Search:

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

кератотомія по показанням;

¤ 5)розвиток бінокулярного та стереоскопічного зору (при астигматизмі).

Крім спільної з лікарем та сестрою-ортоптисткою лікувальної роботи за поданими схемами, тифлопедагог повинен проводити також корекційно-компенса­торну роботу по виправленню вторинних дефектів, що сформувалися як наслідок основного захворювання очей.

Цей аспект роботи тифлопедагога буде висвітлено у наступному розділі *

Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень

у розвитку дітей з зоровими аномаліями.

Порушення зорової системи, що має важливе значення для розвитку дитини і її життєдіяльності, завдає великої шкоди формуванню психічних процесів, руховій сфері, фізичному розвитку дитини.

У дітей із зоровими порушеннями розрізняють внутрішньосистемні вторинні відхилення і міжсистемні

Внутрішньосистемні вторинні відхилення — це порушення функцій в самій зоровій системі внаслідок первинного дефекту зору. Можна виділити такі внутрішньосистемні відхилення, як:

а) порушення периферійного зору;

б) порушення бінокулярного зору;

в) порушення окорухаючої функції;

г) порушення фіксації погляду;

д) порушення функції розрізнення кольорів;

є) порушення окоміру;

ж) порушення здатності встановлювати просторові зв’язки між предметами;

з) порушення просліджуючої функції;

і) порушення цілісності сприйняття;

к) порушення макро- і мікроорієнтування у просторі.

При своєчасному зверненні до лікаря можна запобігти виникненню внутрішньосистемних відхилень. Але досягти цього можна лише спільною роботою лікаря і тифлопедагога.

Міжсистемні вторинні відхилення — це відхилення у розвитку функцій, тісно пов’язаних із зором. До них відносяться:

А) порушення в руховій сфері:

а) порушення ритмічної діяльності (почуття ритму);

б) порушення рухової активності (порушення рухів).

Б) порушення в психічній діяльності;

а) порушення аналізуючого сприйняття;

б) порушення образного мислення;

в) порушення логічної пам’яті;

г) порушення довільної уваги;

д) порушення мови.

Міжсистемні вторинні відхилення можна виправити лише завдяки спільній роботі тифлопедагога, вихователів і батьків. Беручи до уваги все вище сказане, тифлопедагогу треба, враховуючи структуру зорового дефекту, характер первинних і вторинних відхилень розвитку , так організувати навчально-виховну і корекційно-компенсаторну роботу у групі, щоб забезпечити не лише відновлення зору і його функцій, а й загальний всебічний гармонійний розвиток дітей, що мають захворювання очей.

Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопедагога.

Проведення корекційних занять по розвитку зорового сприйняття, орієнтуванню в просторі, виправленню недоліків мовного розвитку та суспільно-побуто­вому орієнтуванню здійснюється з урахуванням особливостей розвитку дітей, що мають зорові вади.

Корекційні заняття проводяться дефектологом відповідно до навчального плану і програми в формі індивідуальних та підгрупових занять.

Нижче подані типи, основні принципи побудови та проведення корекційних занять тифлопедагога.

І. ТИПИ КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ.

Формування предметних —

уявлень (ФПУ)

На занятті тифлопедагог знайомить дітей з об’єктом, його основними ознаками.

Формування сенсорних —

еталонів (ФСЕ)

Діти більш поглиблено знайомляться з основними ознаками предмета. Особлива увага приділяється формі, величині та кольору.

Орієнтування в просторі —

(ОВП)

На занятті формуються уміння дітей орієнтуватися у малому та великому просторі.

Сприйняття сюжетного —

зображення (ССЗ)

Діти вчаться послідовно розглядати сюжетне зображення, виділяти головне і другорядне. Формується уміння послідовного опису зображеного на картині.

Сприйняття глибини —

простору (СГП)

На занятті формуються різні способи сприйняття глибини простору (перспектива, перекриття, віддалення). Розвивається бінокулярний зір.

Сприйняття мімічних та —

пантомімічних дій (СМПД)

Діти знайомляться з мімікою та позою людини. Вчаться розрізняти настрої та відображати їх за допомогою виразу обличчя та рухів.

Узагальнююче заняття —

(УЗ)

На занятті закріплюються та узагальнюються всі отримані дітьми знання по темі, що вивчається. В процесі заняття можливе використання елементів всіх типів занять.

Виправлення мовних —

дефектів (ВМД)

Логопедичні заняття, що проводяться для розвитку фонематичного слуху дітей, формування правильної звуковимови, зв’язного мовлення та усунення мовних дефектів у дітей.

Формування предметно - —

практичних дій (ФППД)

На заняттях формуються предметно-практичні уміння та навички дітей

Індивідуальне заняття —

(ІЗ)

Проводиться для корекції загального розвитку та зорових функцій дитини.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості

З досвіду роботи колективу Адамівської школи козацько-лицарського виховання Білгород-Дністровського району Одеської області «Козак був здоровий, вільний від хвороб, в сто років тільки в силу брався. Тому жив і весело, і довго.» Д. Яворницький. У Запорозькій Січі виховання юнаків – майбутніх воїнів – було підпорядковане фізичному розвиткові та загартуванню. Козаки досить ефективно вміли використовувати оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори для оздоровлення і загартування людей. Під впливом регулярних дій ...

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Зміст. Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зоро­вих груп при дитячих дошкільних закладах. І. Види зорової патології. ІІ. Корекційно-лікувальні схеми. Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень у розвитку дітей з зоро­вими аномаліями. Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопеда­гога: Типи корекційних занять. Рекомендації по побудові занять. Рекомендації по обладнанню та проведенню занять учителя-дефек­толога. Основні вимоги до спеціальних наочних ...

Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань

Шляхи розвитку творчих здібностей молодих школярів в процесі формування природних знань. В процесі концепції дванадцятирічної загальноосвітньої школи, освіта покликана створити умови для інтелектуального, соціального, матеріального, фізичного розвитку і саморозвитку, а стратегічному плані закласти фундамент для формування демократичного суспільства, для якого освіченість, вихованість, культура – найвищі цінності, незамінні фактори стабільного добробуту і динамічного розвитку України. Програма навчального курсу “Я і Україна. ...