Search:

Формування страхового інтересу у суб’єктів підприємництва за умов ринкової економіки

нга //Страховое ревю № 2, 2002.
5. Базилевич В. Страхова послуга в системі економічних відносин ринкової економіки //Банківська справа №3 , 1999.
6. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /За загальною редакцією Т.М.Артюх.– К.:КНЕУ, 2000.
7. Хованов А. Продажа страховой услуги // Страховое ревю №7, 2000.
8. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.
9. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник под редакцией проф. Алексунина В.А..–М.:Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Форми проведення перестраховувальних операцій

Існує безліч різних за формою перестраховувальних договорів. Немає стандартного, спільного для всіх страхових компаній договору. У кожному окремому випадку договори перестрахування мають свої певні особливості, різняться частками участі у договорі, ставками премії. Проте всі договори можна поділити на дві основні групи, що різняться системою розподілу ризиків між перестрахувальником і перестраховиком. До них належать пропорційна і непропорційна форми проведення перестраховувальних операцій (рис. 17.3). Пропорційна форма ...

Страхування в Україні. Перестрахувальні операції

В Україні періодом створення страхо­вого ринку вважають початок 90-х років. Саме тоді виникли перші при­ватні страхові компанії, які поклали край то­тальній монополії Держстраху. Серед них: "Омета-Інстер", "Ризик", "Скайд", "Саламанд­ра", "Скайд-вест", "АСКО-Прометей" — філіал Російської акціонерної компанії, "Росток", "Славія" і т.д. На страховий ринок України починають приходити провідні та досить відомі іноземні страхові компанії, що діють ...

Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків

Основною метою добровільного страхування від нещасних випадків є відшкодування збитків, нанесених життю і здоров'ю застрахованого внаслідок нещасного випадку, що не може бути відшкодовано за обов'язковими видами особистого страхування від нещасних випадків. В Україні добровільне страхування від нещасних випадків на підставі своїх індивідуальних умов та правил страхування здійс­нює більшість страхових компаній, занесених до Державного реє­стру страховиків. Розглянемо основи проведення добровільного страхування від ...