Search:

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови


Оцінювання навички читання вголос

4 клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає складами переважну більшість слів. Темп читання суттєво нижчий від нормативного. Частково усвідомлює зміст окремих фрагментів твору

2

Учень користується непродуктивним способом читання — словами і склада­ми. Припускається багатьох мов­леннєвих та орфоепічних помилок, усвідомлює зміст окремих частин тексту

3

Спосіб читання в основному зали­шається непродуктивним. Темп читан­ня нижчий від нормативного. Учень читає з тривалими паузами, монотонно, припускаючись мовних та орфоепічних помилок. Користуючись допомогою вчителя, не до кінця усвідо­млює предметний зміст твору, смислові зв'язки між частинами тексту

Середній

4

Учень читає словами, з тривалими па­узами, невиразно. Темп читання ниж­чий від нормативного. Припускається 5 і більше помилок щодо правильності й наголошування слів. Розуміння фак­тичного змісту твору виявляє з частко­вою допомогою вчителя

5

Учень в основному володіє навичка­ми зв'язного читання. Темп читання дещо нижчий від нормативного. При­пускається 3—4 помилок на заміну, перестановку складів, у наголошу­ванні слів. Виразність читання потре­бує суттєвого поліпшення. Предмет­ний зміст усвідомлює з незначною допомогою вчителя. Частково розуміє основну думку твору

6

Учень читає загалом плавно цілими словами у темпі, що відповідає нор­мативному, припускаючись 3—4 мов­леннєвих помилок, а також у наголо­шуванні слів. У виборі інтонаційних засобів виразності користується допо­могою вчителя. Самостійно усвідо­млює фактичний зміст твору, основну думку — з допомогою вчителя

Достатній

7

Продуктивний спосіб читання, пра­вильність, темп сформовані на до­статньому рівні. Учень припускається 1 — 2 орфоепічних помилок та в наго­лошуванні слів. Під час підготовки до виразного читання користується част­ковою допомогою класовода у виборі відповідних інтонаційних засобів ви­разності. Виявляє самостійне ро­зуміння фактичного змісту тексту; в освоєнні основного смислу твору по­требує часткової допомоги вчителя

8

Читання учня є продуктивним, свідо­мим, правильним, у відповідному темпі. В цілому правильно визначає за­гальний емоційний настрій твору, але не завжди правильно інтонує у тексті слова, які відображують емоційний стан героя, стан природи і т. ін. При­пускається неточностей в інтонуванні окремих речень. В освоєнні основного смислу твору користується незначною допомогою вчителя

9

Учень читає правильно, свідомо, у відповідному темпі. Загалом са­мостійно правильно добирає усні мовленнєві засоби виразності і засто­совує їх під час читання. Іноді припу­скається неточностей в інтонуванні тих частин тексту, де є приховані по­чуття, підтекст, динаміка емоцій. Припускається поодиноких орфо­епічних помилок. Учень демонструє належний рівень розуміння фактич­ного змісту й основного смислу твору

Високий

10

Всі складові навички читання: спосіб, розуміння, правильність, ви­разність, темп мають високий ступінь їх виявлення. Учень самостійно усвідомлює мету читання, основну думку твору. Мають місце окремі ор­фоепічні помилки

11

Навичка читання вголос з урахуван­ням всіх її характеристик сформована на високому рівні. Мають місце поодинокі орфоепічні помилки. Під час читання учень, крім мовленнєвих, ви­користовує позамовні (жести, міміку) засоби виразності. Самостійно усвідо­млює основний смисл твору

12

Свідоме, правильне, виразне читання з використанням основних мовленнєвих і позамовних засобів виразності, з до­помогою яких учень виражає ро­зуміння фактичного змісту і основного смислу твору, своє і авторське ставлен­ня до нього. Виявляє уміння са­мостійно планувати, а потім аналізува­ти свій виступ, коригувати його відповідно до мети висловлювання

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Доля рідної мови - доля України

Згорають очі слів, згорають слів повіки. Та є слова, що рвуть байдужий рот. Це наше слово. Жить йому повіки. Народ всевічний. Слово - наш народ. Микола Вінграновський Важливу роль у державі відігpає мова корінного населення. Зрештою, з мови починається сама держава. У мові - важлива суть існування держави, її сила і могутність. Без рідної мови не має народу як нації. Поетично і влучно сказав про це відомий письменник Панас Mирний, який назвав мову найдорожчим скарбом народу. Він писав: "Мова - така ж жива істота, ...

Українська мова в діаспорі, канадський і російський варіанти

Мова належить до так званих вторинних си­стем. Вона існує не сама по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є. Водночас мова — один із факторів самоорганізації суспіль­ства і невід'ємна ознака таких спільнот, як рід, плем'я, народність, нація. Мова існує у свідомості членів суспільства, реалізується в процесах мовлення і "консервуєть­ся" в результатах цього мовлення (у сказаному, написаному). Тому доля мови залежить від кож­ного з мовців. З матеріального погляду в мові, що реалізу­ється в ...

Українська мова за професійною ознакою

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ І. Практичні завдання. Вправа 5 Америка – американський; Волноваха – волноваський; Канада – канадський; Словак – словацький; Оренбург – оренбурзький; Австралія – австралійський; Японія – японський; Франція – французький; Німеччина – німецький; Прага – празький; Італія – італійський; Швеція – швецький; Великобританія – великобританський; Чехія – чеський; Ізраїль – ізраїльський; Токіо – токійський; Париж – паризький; Рига – ризький; Волга – волзький; Кагарлик – кагарлицький; Прилуки – ...