Search:

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови


1 Оцінювання навички читання мовчки

4 клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає напівголосно у темпі, нижчому від нормативного на 20 — ЗО слів. Розуміє окремі події у змісті твору

2-3

Темп та спосіб читання мовчки не відповідають критеріям цього виду читання. Відсутнє цілісне уявлення про фактичний зміст твору. Учень утруднюється пояснити, як пов'язані між собою події у тексті

Середній

4

Учень читає пошепки у темпі, нижчо­му від нормативного на 8—10 слів. Дає правильні відповіді на окремі за­питання, пов'язані з розумінням фак­тичного змісту твору

5

Спосіб читання є перехідним від чи­тання вголос до читання мовчки. Темп читання наближається до нор­мативного. Характер відповідей на за­питання свідчить про часткове ро­зуміння предметного змісту твору

6

Темп читання загалом відповідає нор­мативному. Періодично виникають зовнішні мовленнєві рухи під час чи­тання багатоскладових та важких для розуміння слів. Рівень розуміння фактичного змісту нескладного тексту є загалом задовільним, а основний смисл залишається неосвоєним

Достатній

7

Темп читання відповідає нормативному. Школяр виявляє достатнє розуміння фактичного змісту тексту. Виконуючи завдання, припускається помилок, пов'язаних з розумінням основної думки твору, значення окремих слів, висловів

8

Темп читання перевищує межу нор­ми; спосіб читання є дос­татньо сфор­мованим. Учень усвідомлює фактич­ний зміст будь-якого програмового тексту, але неповно розуміє його ос­новний смисл. Правильно виконує 2/3 частини запропонованих завдань

9

Спосіб читання свідчить про належ­ний рівень сформованості цього виду читання. Рівень розуміння фактично­го змісту й основного смислу є до­статнім. Припускається окремих не­точностей у відповідях на запитання

Високий

10

Темп читання суттєво перевищує нор­мативні показники читання вголос. Спосіб читання — без зовнішніх мов­леннєвих рухів. Відповіді на запитання свідчать про усвідомлення в повному обсязі фактичного змісту та основного смислу твору. Мають місце поодинокі випадки неточного розуміння слів, ужитих у переносному значенні

11

Спосіб читання відповідає критеріям цього виду читання, а темп значно перевищує нормативні показники. Учень у повному обсязі поглиблено усвідомлює фактичний зміст та основний смисл різних за ступенем складності творів. Іноді припускається неточностей щодо розуміння підтексту

12

Темп читання, як правило, в 1,5—2 рази перевищує показники читання вголос. Спосіб читання відповідає критеріям цьо­го виду читання. Воно характеризується повнотою, глибиною, точністю ро­зуміння змісту та основного смислу різних за ступенем складності окреслених навчальною програмою текстів. Учень правильно відповідає на всі запитання

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Розвиток української мови в українській діаспорі

Зміст: Імміграція як соціальне явище. Формування двох міграційних потоків. Культурні та освітні товариства у боротьбі за виживання. Виховання дітей в українській діаспорі. Українці в Канаді. Свідчення демографічних досліджень щодо володіння українською мовою в США. Шкільна освіта. Зміни у статусі української мови. Висновки. Використана література. 1. Мабуть, не знайдеться на земній кулі народу, який не знав у своїй історії явища еміграції. З різних причин і з різною метою залишають люди рідну землю і вирушають у чужі ...

Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

Наукові поняття визначаються спеціальними словами – термінами, які складають основу наукової мови. Термін – це слово, або усталене словосполучення. Що чітко й однозначно позначає наукове чи спеціальне поняття. Термін не називає поняття, як звичайне слово, а навпаки, поняття, приписується терміну, додається до нього. У цій різниці вбачається вдома конвенційність термінова, яка полягає в тому, що вчені чи фахівці тієї чи іншої галузі домовляються. Що розуміти, яке поняття вкладати в той або інший термін. Отже, конкретний ...

Джерела української фразеології

План 1. Поняття про фразеологізм: - фразеологія як розділ науки про мову. 2. Фразеологічне багатство української мови. Основні групи фразеологізмів. 3. Фразеологічні одиниці з структурою словосполу-чення і речення. 4. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологіч-них зворотів. 5. Джерела української фразеології. 6. Список використаної літератури. Фразеологія як розділ науки про мову. Фразеологією ( гр. phrases- зворот, вислів і logos - поняття , вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені ...