Search:

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби

— 3; дуже неприємна — 4.

Ситуації, що викликають почуття тривожності, роз­поділяють таким чином:

І група — ситуації, пов'язані з допризовною підго­товкою (номери в анкеті 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29);

II група — ситуації, пов'язані з очікуванням вій­ськової служби (номери в анкеті 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, ЗО);

III група — ситуації, пов'язані зі змістом, складніс­тю допризовної підготовки та військової служби (номери в анкеті 3, 4, 6, 10, 16, 19, 20, 22, 29, ЗО);

IV група — ситуації, що актуалізують уявлення про себе як допризовника, майбутнього воїна, про самооцін­ку готовності до служби в армії (номери в анкеті 5, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 27);

V група — ситуації, пов'язані зі спілкуванням у про­цесі допризовної підготовки та у Збройних Силах Украї­ни (номери в анкеті 1, 2, 8, 9, 12, 14, 15, 25, 26, 28).

Щоб визначити рівень тривожності в кожній групі ситуацій, потрібно додати бали, що ви поставили собі за відповідні речення з анкети.

Тлумачення результатів рівня тривожності для кож­ної групи ситуацій:

І група: 26 і більше балів — високий; 11—25 балів

— середній; 10 і менше балів — низький.

II група: 31 і більше балів — високий; 9—ЗО балів

— середній; 8 і менше балів — низький.

III група: 19 і більше балів — високий; 7—18 балів

— середній; 6 і менше балів — низький.

IV група: 19 і більше балів — високий; 7—18 балів

— середній; 6 і менше балів — низький.

V група: 19 і більше балів — високий; 7—18 балів — середній; 6 і менше балів — низький.

Визначення рівня психічної врівноваженості особистості

За допомогою простого тесту (додаток 10) ви можете перевірити рівень своєї психічної врівноваженості. Для цьо­го треба відповісти на 8 запитань — «так» або «ні». Якщо у вас набралось 8 «так», то ваше нервове напруження перейш­ло всі межі і вам необхідно зайнятися своїм здоров'ям, пси­хогігієною, автотренінгом. Якщо 7 «так», то це означає пос­тійне нервове напруження, яке негативно вплине на підго­товку до служби в армії і на її проходження. Якщо серед ва­ших відповідей тільки 3 або менше «так», то ви врівноваже­ні, вмієте себе стримувати, ваше психічне здоров'я в нормі.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

Успішність підготовки і служби в армії певною мі­рою зумовлена особливостями темпераменту. Він ха­рактеризує динаміку поведінки, діяльності людини і за­лежить від властивостей нервової системи (сили нерво­вих процесів, врівноваженості, рухливості та ін.).

Ще давньогрецький лікар Гіппократ дав назву чо­тирьом основним типам темпераменту: холеричний, сангвінічний, меланхолічний і флегматичний.

Холерик — це бойовий, завзятий суб'єкт; енергій­ний, працездатний, цілеспрямований, але невитрима­ний, нетерплячий, запальний.

Сангвінік — гарячий, продуктивний і працездатний, але лише тоді, коли має багато цікавих справ. Мобіль­ний, життєрадісний, оптимістичний. Схильний до заро­зумілості, може ділити роботу на цікаву й нецікаву, бути легковажним, поверховим.

Меланхолік — характеризується чутливістю, людя­ністю, доброзичливістю, здатністю співпереживати, спів­чувати. На відміну від інших типів темпераменту, схильний до сумнівів, вагань, зневіри, має дещо нижчу працездатність, високу ранимість.

Флегматик — спокійний, врівноважений, наполег­ливий. Йому властиві, з одного боку, стійкість, постій­ність, терпимість, надійність, з іншого — повільність, невиразність, м'якість, поступливість.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Щоб сформувати у себе психологічну готовність до служби в Збройних Силах України, недостатньо зрозумі­ти її,суть і особливості, необхідно також оволодіти спосо­бами і методиками її визначення, завдяки чому ви змо­жете об'єктивно оцінити свою готовність до військової служби, виявити її недоліки та продумати програму са­мовдосконалення. Водночас потрібно пам'ятати, що нія­кі психологічні методики вивчення особистості не є абсо­лютними, універсальними, тобто такими, що дають вичерпну відповідь про рівень готовності до ...

Про танкові підрозділи іноземних армій у військових конфліктах

Зміст: 1. Введення 2. Основна частина Питання 1: Арабо-ізраїльські війни Питання 2: Ірано-іракська війна Питання 3: Дії в зоні Перської затоки 3. Висновок 4. Список літератури 1. Введення Останнім часом в засобах масової інформації нерідко зустрічаються твердження, що танки як система озброєння вижили собі. Як правило, автори подібних тез не забруднюють собі доказами, у кращому випадку дається загальне посилання на конфлікт у Перській затоці. Тривожить, що іноді необґрунтовані висловлення про місце і роль танків допускають ...

Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення

Розпорядок дня особового складу чергового караулу Розведення караулів 8.00 - 8.30 Організація служби, підготовка до занять 8.30 - 9.30 Заняття 9.30 - 12.15 Обід 12.15 - 13.30 Відпрацювання оперативних планів, карток пожежегасіння, нормативів з ПСП, додаткові заняття 13.30 - 15.30 Догляд за технікою, прибирання приміщень, господарчі роботи 15.30 - 18.00 Вечеря 18.00 - 19.00 Резервний час караулу 19.00 - 20.00 Культурно - масові заходи, особистий час 20.00 - 23.00 Відпочинок 23.00 - 6.00 Підйом, особиста гімнастика 6.00 - ...