Search:

Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби

В реальному житті люди цих типів темпераменту

у чистому вигляді зустрічаються дуже рідко, а найчасті­ше існують змішані типи з переважанням рис певного темпераменту.

Щоб визначити тип свого темпераменту, можна ско­ристатися такою методикою. Уважно прочитайте запи­тання в додатку 11 і оцініть свою відповідь на кожне з них.

5 балів — відповідь «так»;

4 бали — «скоріше так, чим ні»;

З бали — «буває по-різному»;

2 бали — «скоріше ні, чим так»;

1 бал — «ні».

Обробка результатів вивчення темпераменту

Відповіді на запитання 1, 2, 3, 4, 5 характеризують си­лу власних нервових процесів. При відповіді на друге за­питання бал вираховується в зворотному порядку, тобто якщо ви поставили 9 балів, то йому приписується 1 бал,

4 бали — 2 бали, 2 бали — 4 бали, 1 бал — приписується

5 балів. Сума балів від 20 до 25 означає дуже високий рівень сили нервових процесів, від 15 до 19 балів — високий, від 10 до 14 балів — середній, від 5 до 9 балів — низький, від О до 4 балів — дуже низький рівень.

Відповіді на запитання 6, 7, 8, 9, 10 характеризують врівноваженість нервових процесів. При відповідях на ці запитання бали також вираховуються у зворотному по­рядку. Рівень врівноваженості нервових процесів визна­чається так само, як у попередньому випадку.

Відповіді на запитання 11, 12, 13, 14, 15 характери­зують рухомість нервових процесів. При відповіді на за­питання 14 бал вираховується в зворотному порядку, а рівні сформованості цієї якості вираховують, як у пер­ших двох випадках.

Сукупність відповідей на запитання 1—5, 6—10, 11—15 дає змогу визначити тип темпераменту. Якщо сума балів по кожній групі відповідей перевищує 13 балів, то ставиться знак «+», якщо не перевищує або дорівнює 13, то ставиться знак «-». Результати заносяться в таблицю 28, і за нею визначається тип вашого темпераменту.

Особливості темпераменту, нервової діяльності не варто ламати, придушувати, а потрібно розумно враховувати, ви­користовувати, навчитися компенсувати негативні риси, ви­робивши певний стиль підготовки до військової служби.

Таблиця 28

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЗА СИЛОЮ,

ВРІВНОВАЖЕНІСТЮ І РУХЛИВІСТЮ НЕРВОВИХ

ПРОЦЕСІВ

Тип темпера­менту

Сила нервових процесів

Врівноваженість нервових процесів

Рухливість нервових процесів

Сангвінік

+

+

+

Холерик

+

-

+

Меланхолік

-

-

-

Флегматик

+

+

-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Закон України Про загальний військовий обовязок і військову службу

Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов’язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Загальний військовий обов'язок 1. Загальний військовий обов’язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань*, а також підготовки населення до захисту України. 2. Загальний військовий обов'язок ...

Захист населення у надзвичайних ситуаціях

Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю Для організації захисту населення від уражальної дії зброї масового знищення, зокрема від радіоактивного і хімічного зараження, проводяться вимірювання стану нав­колишнього середовища за допомогою спеціальних при­ладів. ВІЙСЬКОВИЙ ПРИЛАД ХІМІЧНОЇ РОЗВІДКИ Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) служить для визначення у повітрі, на місцевості, на техніці наяв­ності отруйних речовин: зарину, зоману, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану, а ...

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Важливим етапом, революційною подією у розвитку зброї та збройної боротьби стало застосування пороху як метального засобу і виникнення вогнепальної зброї. Офіційною датою виникнення вогнепальної зброї, принаймні серед європейських народів, вважається XIV століття. На Русі вперше про неї згадує «Софій­ський временник» у 1382 р. під час оборони Москви від татар та «Галицький часопис» у 1389 р. У XIV столітті стрілецькою зброєю були гармати, зменшені настільки, що можна було стріляти з руки, ...